Spektrum

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oznamuje, že dňa 4. apríla 2023 o 8.30 h sa v posluchárni S-01 na prízemí pavilónu S FEM SPU v Nitre uskutoční inauguračná prednáška v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odvetvové a prierezové ekonomiky doc. Ing. Drahoslava Lančariča, PhD., docenta na Ústave hospodárskej politiky a financií FEM SPU v Nitre. Téma inauguračnej prednášky: Rozvoj remeselného pivovarníctva na Slovensku.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí prof. Ing. Jozefa Kulicha, CSc., bývalého dlhoročného pedagóga na Katedre chémie, zakladateľa a riaditeľa Znaleckého ústavu SPU.

Pozývame vás na športové podujatie spojené s grilovačkou, ochutnávkou piva z experimentálneho pivovaru, inovatívnych potravín a spoznávaním areálu Botanickej záhrady SPU.

Ústav práva FEŠRR  s hlbokým zármutkom oznamuje, že 24. februára 2023 zomrel vo veku nedožitých 81 rokov  naša bývalá kolegyňa JUDr. Lídia Bezáková, CSc.

Vo Vydavateľstve SPU vyšla koncom minulého roka publikácia s uvedeným názvom autorského tímu. ]Autori - prof. Pavol Findura, prof. Miroslav Kavka, Ing. Miroslav Mimra, Ph.D., MBA, prof. Vladimír Rataj sa v nej zameriavajú na problematiku riadenia a organizácie výrobných procesov.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 21. marca 2023 sa v posluchárni T (SPU, Tr. A. Hlinku 2, Nitra) uskutočnia inauguračné prednášky.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 30. marca 2023 o 9,00 hod. v posluchárni A - 01 , SPU v Nitre prednesie Ing. Martina Gažarová, PhD., pedagogická pracovníčka Ústavu výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku na tému Význam hodnotenia telesnej kompozície a jej zmien v rámci realizácie nutričného poradenstva.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 12. februára 2023 nás vo veku 78 rokov opustil Ing. Peter Chemez, bývalý zamestnanec ústavu praxe Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.