Projekty

SPU v Nitre bude realizovať projekt zameraný na vývoj a spracovanie kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín. Jedným z hlavných výstupov bude vybudovanie potravinového inkubátora.

Jedlé obaly na potraviny, ktoré priamo skonzumujeme. Nevytvoria plastový odpad, sú antimikrobiálne, predlžia čerstvosť potravín a zabezpečia ich dlhšiu trvanlivosť. A ešte aj dobre chutia. To je cieľom projektu, na ktorom pracuje projektový tím z Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre a fakúlt SPU, vedený prof. Miroslavou Kačániovou.

V Bratislave sa 22. septembra konalo otvorenie participatívneho a inkluzívneho procesu tvorby Vízie pre atraktívnejší vidiek. Podujatie s názvom Ekonomicky rastúci vidiek bolo súčasťou 17. ročníka Dňa vidieka v Národnej rade SR. Spoluorganizátorom podujatia bola SPU v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút, š.p., a Mesto Nitra.

Zdravé pôdy majú zásadný význam pre budúcnosť európskej produkcie poľnohospodárskych plodín. Najmä v intenzívnych produkčných systémoch sú choroby prenášané pôdou hlavným faktorom s negatívnym dopadom na zdravie pôd. Postupy vhodného striedania plodín a správnej poľnohospodárskej praxe umožňujú zlepšovať, obnovovať a udržiavať zdravie pôd v Európe.

Výskumný tím Katedry strojov a výrobných biosystémov systémov Technickej fakulty SPU v Nitre rozšíril v tomto pestovateľskom roku testovanie variabilného hnojenia obilnín aj na porasty repky olejnej. Je to po prvýkrát, čo sa na Slovensku využil tento spôsob hnojenia repky.

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania, ktorý existuje už od roku 2006. Jeho cieľom je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby na slovenských vysokých školách, priblížiť vzdelávací proces štandardom svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií a potrebám praxe.

Filozofiu zelenej univerzity napĺňa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre ďalší projekt. Jeho cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, ako aj zlepšenie environmentálnych aspektov na verejnom priestranstve univerzity.