Zomrel profesor I. Hričovský, ikona záhradníctva, ovocinárstva a spoluzakladateľ FZKI

napísal

Vo veku 92 rokov zomrel 2. júla 2024 profesor Ivan Hričovský, ktorý bol spoluzakladateľom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Bol ikonou slovenského záhradníctva a ovocinárstva a dlhoročným riaditeľom Slovenského zväzu záhradkárov. Na akademickej pôde vychoval mnoho odborníkov ovocinárov a záhradníkov. Svoje bohaté vedomosti však rozdával aj laickej verejnosti. Legendárny záhradkár ešte aj vo vysokom veku radil v záhradkárskych reláciách a časopisoch, aké odrody úžitkových rastlín pestovať, alebo ako správne strihať ovocné stromy. Vystupoval v rádiu a v televíznej relácii Nová záhrada, nezabudnuteľný sa stal aj účinkovaním v relácii RTVS Farmárska revue.

Dr.h.c. Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. sa narodil 23. januára 1932 v Hornom Hričove. V Brne vyštudoval Vysokú školu zemědelskú, po jej skončení pracoval vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch. Od roku 1989 do roku 2009 pôsobil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Najskôr pôsobil na Katedre záhradníctva a biometeorológie ako učiteľ a vedúci katedry. Zaslúžil sa o vznik a budovanie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a odboru záhradníctvo, kde vykonával funkciu prodekana pre vedu a výskum. Za 20 rokov na akademickej pôde vychoval mnoho odborníkov ovocinárov a záhradníkov pre potreby praxe. Pracoval vo vedeckých orgánoch SPU v Nitre i Mendelovej univerzity v Brne.

Ako prvý na Slovensku dosiahol vedecko-pedagogický titul vysokoškolského profesora v záhradníckom odbore. Počas svojho pôsobenia na pôde výskumných pracovísk i univerzity sa podieľal na organizovaní a odborne garantoval množstvo vedeckých a odborných podujatí, publikoval dve desiatky vedeckých a odborných monografií, vysokoškolské učebnice a skriptá, množstvo vedeckých a odborných prác. Bol členom redakčných rád odborných a vedeckých časopisov. Stál pri zrode celoživotného vzdelávania na SPU. V roku 2006 mu Mendelova univerzita v Brne udelila čestný doktorát. Profesor Hričovský bol nositeľom mnohých vyznamenaní. V roku 2010 mu prezident Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti hospodárstva, osobitne v oblasti ovocinárstva. V roku 2015 mu bola udelená zlatá medaila FZKI SPU v Nitre.

Profesor Ivan Hričovský zostáva príkladom pre ďalšie generácie odborníkov v tejto oblasti.

Slovenská poľnohospodárska univerzita a kolegovia z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva vyjadrujú úprimnú sústrasť jeho rodine a priateľom. Česť jeho pamiatke!

Ísť späť