Z diseminačného stretnutia partnerov projektu Interreg Europe BIOREGIO

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako partner projektu Interreg Europe BIOREGIO, zorganizovala, pod vedením prof. Eleonóry Marišovej z Katedry práva FEŠRR, medzinárodné stretnutie s názvom BIOREGIO High-level dissemination event in Slovakia. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, spôsobenú pandémiou, bolo stretnutie 11. mája realizované online formou.

Dôležitosť a vážnosť stretnutia možno vidieť i v tom, že bolo Európskou komisiou zaradené do série prestížnych podujatí organizovaných v rámci Zeleného týždňa EÚ 2021. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 60 zástupcov rôznych univerzít, asociácií, obcí, podnikov z praxe zo Slovenska a z ďalších jedenástich európskych krajín. Svojou účasťou podporili podujatie aj domáci spoluriešitelia projektu – zástupcovia fakúlt SPU v Nitre, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, Národnej recyklačnej agentúry Slovensko NARA-SK, Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a Mestského úradu v Nitre.

Podujatie otvoril prorektor SPU pre komunikáciu a prax Ivan Takáč a podpredseda NSK Tibor Csenger.

Projekt BIOREGIO a jeho podstatné prínosy pre podporu obehového hospodárstva biologických materiálov v partnerských regiónoch uviedla fundovanou a zaujímavou prezentáciou projektová manažérka Katerina Medkova z LAB University of Applied Sciences (Fínsko), ktorá je vedúcim partnerom projektu.

Pracovná časť podujatia projektu bola rozdelené do troch sekcií, a to na úrovni Európskej únie, na úrovni Slovenska a regiónov a na úrovni partnerov projektu.

Do sekcie na úrovni EÚ prijali pozvanie predstavitelia významných európskych inštitúcií. Program Interreg Europe zastupovala Marie Guitton. Odprezentovala príspevok Interreg Europe: state of play, v ktorom zhodnotila výsledky projektu BIOREGIO a informovala aj o smerovaní programu Interreg Europe v nasledujúcom období. Nasledovala prednáška zástupcu Európskej komisie Pavla Mišigu z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie, v ktorej uviedol súčasný stav a vízie obehového biohospodárstva v EÚ a priblížil možnosti financovania projektov v nasledujúcom programovom období. Túto sekciu uzavrel Ivan Filus, ktorý pôsobí ako národný kontaktný bod pre programy Horizont 2020 a Horizont Európa v oblasti inovácií. Vo svojej prednáške, ktorá bola venovaná Európskej zelenej dohode, zadefinoval jej postavenie v novom rámcovom programe Horizont Európa.

V sekcii SR boli prezentované prednášky zástupcov Ministerstva životného prostredia SR a Národnej rady SR. Miroslava Masničáková uviedla prehľad legislatívy v odpadovom hospodárstve, pričom sa zamerala na povinnosti obcí pri nakladaní s kuchynským odpadom. Poslanec NR SR Vladimír Ledecký priblížil možnosti realizácie projektov zameraných na obehové biohospodárstvo v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Účastníci stretnutia reagovali na prednesené témy bohatou diskusiou v chate online stretnutia.

V sekcii partnerov projektu BIOREGIO predniesli výsledky akčných plánov projektu a ich implementácie zástupcovia partnerov z Fínska, Španielska, Grécka, Slovenska, Rumunska a Francúzska. Prezentácie vyzdvihli aktivity partnerov smerujúce k zvýšeniu miery recyklácie biologických materiálov a prezentovali lepšiu pripravenosť vlastných regiónov na rozvoj príslušných regionálnych politík na podporu obehového hospodárstva so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov.

Medzinárodným podujatím bol deklarovaný postupný prechod k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických zdrojov v celej EÚ, čo je aj jedným z hlavných cieľov projektu BIOREGIO. Všetky prezentácie hostí a partnerov projektu sú prístupné pre verejnosť a sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke projektu BIOREGIO.

 

Ísť späť