Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu prebehlo úspešne

napísal

V rámci finálneho online stretnutie projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, ktorý 16. novembra organizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech, boli odprezentované informácie o projekte implementovanom v 14 európskych krajinách, skúsenosti z jeho priebehu na Slovensku, pohľady spotrebiteľov, ale aj potravinárskych spoločností zapojených do projektu.

Posledná časť bola venovaná prezentácii vegánskych jedál navrhnutých spotrebiteľmi a panelovej diskusii s pozvanými účastníkmi projektu – seniormi a zástupcami potravinárskych spoločností o potenciáli spoločnej tvorby so spotrebiteľmi v potravinárskom priemysle, ktorá bola vedená odborníkmi z univerzity.

Do semináru sa zapojilo 43 účastníkov vrátane seniorov, zástupcov potravinárskych spoločností, zástupcov vedenia univerzity, vedeckovýskumných pracovníkov a študentov, ale aj odborníkov z iných univerzít, stredných škôl a širokej verejnosti.

Poslaním projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs bolo riešiť potreby potenciálne ťažkej a prehliadanej skupiny spotrebiteľov – seniorov nad 65 rokov a prebudiť alebo posilniť tak záujem zainteresovaných strán o túto nemalú skupinu spotrebiteľov a ich špeciálne potreby.

V projekte bola aplikovaná inovatívna metodika vyvinutá Varšavskou univerzitou. Workshopy boli navrhnuté cielene na odhaľovanie potrieb starších spotrebiteľov v bezpečnom kontexte s použitím psychologického zapojenia, podnecovania kreativity a zahŕňali aj interakciu s výrobcami potravín, maloobchodnými spoločnosťami a výrobcami obalov a baliarenskými spoločnosťami, ako aj komercializáciu nových produktov.

Vďaka spomínaným projektovým aktivitám bolo do júna 2021 uvedených na trh 15 inovatívnych potravinárskych výrobkov vyvinutých potravinárskymi spoločnosťami zapojenými do projektu. K výsledkom projektu patrili aj mnohé užitočné neočakávane nové nápady a návrhy, ktoré predložili spotrebitelia. Projekt priniesol poznatky o dôležitosti úlohy vedcov a potrebe sprostredkovateľov nápadov v procese spolutvorby, ktorí pracovali so spotrebiteľmi a podporovali spoločnosti pri vyvíjaní finálneho produktu. Úspešná spolutvorba by však mala byť realizovaná ako dlhodobý proces, pretože kreatívne nápady potrebujú čas na rozkvet.

Ísť späť