Vedecké publikácie ako prvé výsledky spolupráce s univerzitou v Uzbekistane

napísal

Tím pracovníkov Ústavu rastlinných a environmentálnych vied pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre pod koordináciou doc. Ing. Jána Brindzu, CSc., začal už v roku 2021 aktívne rokovania o potenciálnej spolupráci so zástupcami Štátnej univerzity vo Fergane v Republike Uzbekistan. Spolupráca v súčasnosti už prináša svoje prvé výsledky.

Vedecké publikácie s tematikou včelárstva

Prvé aktivity spolupráce boli orientované na požiadavky zo strany uvedenej univerzity a to na vytvorenie spoločného autorského kolektívu z Uzbekistanu, Ukrajiny a Slovenska na prípravu rukopisov vedeckej publikácie Brovarskyi, V. a kolektív Asalarichilikni rivojlantirishning ekologik aspektlari (Environmentálne aspekty rozvoja včelárstva) a učebnice Brovarskyi, V. a kolektív Asalarčilikda tažriba išlari (Experimentálne práce vo včelárstve). Na príprave rukopisov sa za SPU v Nitre podieľal doc. Ján Brindza a Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD. Obe publikácie už boli vydané na univerzite v Uzbekistane.

Z pracovného pobytu na SPU

V minulom roku absolvovala trojčlenná skupina univerzitných pracovníkov z Uzbekistanu - prof. Shavkat Eshpulatov, prof. Avazbek Turdaliev, doktorandka Gulkhayo Mirzakhmedova - dvojtýždňový pracovný pobyt na SPU v Nitre. Počas ich pobytu boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce aj s prijatím hostí dekanom FAPZ doc. Petrom Ondrišíkom. Zástupcovia Štátnej univerzity vo Fergane prejavili záujem najmä o nadviazanie oficiálnej spolupráce na základe spoločnej zmluvy s orientáciou na možnosti absolvovania študijných pobytov pre študentov, výskumných pobytov pre doktorandov a výskumných pracovníkov univerzity, prípravu ďalších spoločných rukopisov vedeckých prác a učebníc, ako aj o prípravu expertných skupín na Slovensku pre štátne orgány Uzbekistanu vo forme špeciálnych vzdelávacích programov, a to hlavne z oblasti implementácie problematiky rozvoja včelárstva, agrolesníctva, sociálneho farmárstva, otvorenej vedy a iných aktuálnych oblastí. Zo strany Ústavu pre rastlinné a environmentálne vedy pri FAPZ SPU budú začiatkom tohto roka predložené niektoré návrhy na špecializované kurzy pre prípravu expertných skupín. Zo strany Uzbekistanu sa očakávajú ďalšie návrhy na prípravu spoločných rukopisov učebníc a vedeckých publikácií.

Ísť späť