Tvorba vízie pre atraktívnejší vidiek

napísal

V Bratislave sa 22. septembra konalo otvorenie participatívneho a inkluzívneho procesu tvorby Vízie pre atraktívnejší vidiek.

Podujatie s názvom Ekonomicky rastúci vidiek bolo súčasťou 17. ročníka Dňa vidieka v Národnej rade SR. Spoluorganizátorom podujatia bola SPU v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút, š.p., a Mesto Nitra.

Vízia pre vidiek sa formuje v rámci výskumného projektu EÚ s názvom Na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí, v skratke PoliRural http://polirural.eu/. Ide o trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci podpory excelentného výskumu cez program Horizont 2020. Súčasťou projektu je 37 partnerov z 15 krajín a koordinátorom je Česká zemědělská univerzita v Prahe. Slovensko je jedným z 12 pilotných regiónov.

„Naším cieľom je zjednotiť sa pri riešení bežných problémov a zatraktívniť vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov. Veríme, že vízia vypracovaná v robustnom procese za celospoločenského konsenzu je veľmi dobrým predpokladom toho, aby slúžila ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí. Máme ambíciu prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom,“ informovala prof. Zuzana Palková z SPU v Nitre.

Celková AMBÍCIA/VÍZIA pre vidiek bola predbežne zadefinovaná nasledovne:

zvýšiť atraktívnosť vidieka, blahobyt súčasného vidieckeho obyvateľstva a prilákať nováčikov bez ohrozenia symbiózy medzi mestom a vidieckymi oblasťami zavedením politík odrážajúcich potreby miestnych podnikateľov a dopyt miestneho obyvateľstva, ochranu životného prostredia a biodiverzity, zaviesť nový spôsob rozhodovania a vykonávania verejných politík v spolupráci a konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami vo všetkých fázach.

„Našou ambíciou je prijať ústavný zákon, ktorý by zaručoval dlhodobú orientáciu týmto smerom bez zásadnejších zásahov jednotlivých vlád. Veríme, že len tak je možné dosiahnuť skutočný a stabilný rozvoj vidieka na Slovensku.“

Ísť späť