Technická fakulta participuje na tvorbe stredoškolskej učebnice pre agromechatronikov

napísal

Odborníci Technickej fakulty SPU v Nitre participujú na tvorbe stredoškolskej učebnice pre agromechatronikov. Podrobnejšia informácia o realizácii konceptu odznela 4. mája na Valnom zhromaždení AGRION-u – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Konalo sa v Kongresovom centre SPU v Nitre.

Spolupráca s AGRION-om

Technická fakulta SPU v Nitre má vyše 27-ročnú spoluprácu s AGRION-om. Združenie vzniklo v roku 1994 a v súčasnosti združuje 53 najväčších a najdôležitejších dovozcov, predajcov a výrobcov poľnohospodárskej techniky. Zmyslom spolupráce je vzájomná snaha riešiť problematiku dlhodobého nedostatku pracovníkov v agrosektore. Ich priemerný vek sa navyše neustále zvyšuje a prílev mladých ročníkov do odvetvia je pomalý. Problémom sú najmä odvetvia, ktoré rýchlo napredujú aj po technologickej stránke. Patrí k nim aj servis či obsluha moderných poľnohospodárskych strojov. Kvalitní agromechatronici chýbajú nielen dodávateľom techniky, ale aj farmárom pri ich údržbe a prevádzke, v servisných strediskách.

Odbor agromechatronik – požiadavka praxe

Dlhodobo neriešený problém s profilom absolventa, ktorý požadovala predajná a servisná prax s poľnohospodárskou technikou, sa členovia združenia AGRION rozhodli riešiť v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Tak  v roku 2017 vznikol nový stredoškolský odbor 4532 K (K-maturitný) - Agromechatronik. Tento program sa v súčasnosti vyučuje na troch stredných školách - v Moldave nad Bodvou, Rimavskej Sobote a Pruskom. Pre tieto školy sa z pohľadu odborného vzdelávania v pravidelných intervaloch vytvárajú vzdelávacie školenia stredoškolských učiteľov tematicky členmi združenia AGRION a v spolupráci s Technickou fakultou SPU v Nitre, ktorú koordinuje prof. Pavol Findura. Zároveň majú v rámci školení k dispozícii študijné firemné materiály v elektronickej alebo printovej podobe. Rovnako problém s nedostatkom modernej techniky, zastaralou diagnostikou strojov a zariadení na školách, riešia uvedené školy ich zapožičaním od členov AGRION-u a praxovaním v servisných strediskách umiestnených blízko škôl. Na týchto pracoviskách získavajú zručnosti a skúsenosti na modernej technike, čo si pochvaľujú aj samotní žiaci.

E-book pre stredoškolákov

Jeden z problémov  uvedených stredných škôl z pohľadu žiakov bol, že nemali odbornú učebnicu, z ktorej by mohli učiť. Pre zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie v agrosektore bol v roku 2019 kreovaný medzinárodný projekt Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK, v rámci programu ERASMUS+, zameraný na tvorbu atraktívnych vzdelávacích materiálov pre žiakov a pedagógov stredných odborných škôl. Koordinátorom projektu je SOŠ Pruské, partnerom je AGRION, ŠIOV Bratislava a keďže podmienkou projektu je cezhraničná spolupráca, pribudli v ňom aj SOŠ Staré Město (Česká republika) a Landwirschaftliche Fachschule Burgkirchen (Rakúsko).

Realizácia projektu prebieha do konca októbra tohto roka. Cieľom je vytvoriť spoločnú platformu pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú skúsenosť s touto problematikou a jej následná implementácia v partnerských krajinách.

V rámci projektu bol vytvorený e-book pre stredoškolákov Nový potenciál rozvoja agrosektora – Agromechantronik, ktorý vznikol s ohľadom na uspokojenie potreby komplexného vzdelávacieho materiálu pre experimentálny študijný odbor agromechatronik. Na jeho tvorbe sa podieľajú aj odborníci Technickej fakulty SPU v Nitre. Ako nás informoval prof. Pavol Findura, ktorý zastrešuje spoluprácu nad učebnicou, e-book je zameraný na aplikáciu mechatronických prvkov do poľnohospodárskej techniky. Pozostáva zo vzdelávacieho materiálu (10 kapitol) a metodického materiálu (10 častí). Využívať  sa bude pri výučbe odborných predmetov – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve, technológia opráv poľnohospodárskej techniky, strojníctvo, strojárska technológia a agromechatronika.

„Táto moderná učebná pomôcka pomôže učiteľom, majstrom odbornej výchovy zorientovať sa v danej problematike, ktorá je na Slovensku zatiaľ veľmi málo dostupná. Zároveň, keďže bude preložená do ďalších jazykov, poskytne kvalitný vzdelávací materiál pre ďalšie inštitúcie, nielen vzdelávacie, ale aj pre firmy zaoberajúce sa výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Takže bude slúžiť v rámci celoživotného vzdelávania aj pre zamestnancov týchto firiem,“ informoval Pavol Findura.

Pri vypracovaní odborných textov sú využité dlhodobé praktické skúsenosti ľudí z praxe, ktorí sa zaoberajú danou problematikou.

Podľa slov prof. P. Finduru, učebnicu plánujú neustále rozširovať a obohacovať o nové informácie.

„Vývoj nových technológií v poľnohospodárstve ide neustále dopredu a e-book môže byť platformou pre tvorbu nového akreditovaného štúdia - profesijného bakalára agromechatronik na SPU v Nitre,“ uviedol odborník.

 

Mimo aktivít od roku 2019 na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre prebiehala Agrion univerzita - školiaci model, kde študenti 4. ročníka študijných programov obchodovanie a podnikanie s technikou a poľnohospodárska technika majú možnosť získať hlbšie vedomosti a zručnosti z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky. Cieľom je, aby sa študenti v praxi oboznámili s kompletnou činnosťou firmy dodávajúcej poľnohospodársku techniku, jej oddelení a jednotlivých pracovníkov.

Ísť späť