Tatra banka opäť podporila skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania. Uspeli aj dva projekty FZKI SPU v Nitre

napísal

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania, ktorý existuje už od roku 2006. Jeho cieľom je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby na slovenských vysokých školách, priblížiť vzdelávací proces štandardom svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií a potrebám praxe.

Tento rok hodnotiaca komisia rozdelila sumu 65 109 eur medzi 19 najlepších projektov. Dva z nich sú z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

MushROOM

Projekt MushROOM, ktorý predložili riešitelia z Katedry zeleninárstva FZKI, bol podporený sumou 3 400 eur. Cieľom projektu je podporiť praktickú výučbu predmetu jedlé a liečivé huby a ďalších súvisiacich predmetov, vytvoriť študentom priestor pre riešenie vlastných experimentálnych úloh a záverečných prác, prezentovať moderné spôsoby kultivácie jedlých a liečivých húb, podporiť vedeckovýskumnú základňu a spoluprácu so zahraničnými inštitúciami, refl ektovať požiadavky fi riem z praxe (overovanie nových substrátov, aditív, mechanizácie pre výrobu substrátov a i.), overovať laboratórne výsledky v „poloprevádzke“, ako aj vydávať odporúčania pre prax vo forme vedeckých a odborných publikácií na Slovensku i v zahraničí. Ako informoval predkladateľ projektu Ing. Marcel Golian, PhD., členovia pedagogického a výskumného tímu sa stále častejšie stretávajú s požiadavkami praxe na záhradnícke produkty s vysokým alebo zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok. Takýmto produktom sú nepopierateľne aj plodnice jedlých a liečivých húb. „Katedra zeleninárstva FZKI a Katedra biochémie a biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorá bude spolupracovať na projekte, sú z pohľadu vzdelávania študentov a overovania nových technológií substrátových kultivácií jedlých a liečivých húb bezpochyby unikátom. Sú kompletne vybavené laboratórnou „čistou“ časťou, absentujú im však priestory určené pre samotné dopestovanie plodníc. Projekt v tejto podobe refl ektuje uvedený stav. Vybudovaná rýchliareň húb bude nadväzujúca na laboratórnu bázu,“ povedal úspešný predkladateľ projektu.

Implementácia programovania v krajinárstve

Projekt s uvedeným názvom z dielne Katedry krajinného inžinierstva FZKI bol podporený sumou 2-tisíc eur. Ako uviedol vedúci projektu Ing. Jakub Fuska, PhD., programovanie sa stáva bežnou súčasťou v praktickom uplatnení v mnohých odboroch, krajinárstvo nie je výnimkou. „Riešením projektu bude zabezpečená realizácia dvojdňového workshopu zameraného na základy programovania a prototypovania, ktorý sa uskutoční v prvej polovici novembra 2019. Účastníci sa oboznámia s elementárnymi prvkami programovania v jazyku PYTHON s využitím jednodoskových počítačov s GPIO konektivitou, ako aj prácou s vývojovou doskou s možnosťou rozšírenia a využitia vstupno-výstupných zariadení.“ Poskytnutý dar bude použitý na zakúpenie komponentov potrebných pre riešenie workshopu a následne budú využiteľné pri ďalšej výučbe a riešení záverečných prác.

Ísť späť