Študenti SPU spájali teóriu s praxou

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre sa od roku 2019 implementujú aktivity EIT Food Hub, koordinuje ich profesorka Adriana Kolesárová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva. EIT Food Hub je európska iniciatíva, ktorú založil Európsky inovačný a technologický inštitút. Buduje spoločenstvo rôznych partnerov v potravinárskom priemysle s cieľom podnietiť inovácie a podnikanie v Európe.

Testovanie zmyslov

Možnosti inovatívneho využitia odpadov z potravinárstva v praxi a ich senzorické hodnotenie boli témou workshopu Upcykling, ktorý sa konal pod záštitou EIT Food Hub 18. októbra vo Výskumnom centre AgroBioTech (VC ABT) SPU v Nitre. Spolu 24 študentov, z toho šesť zahraničných v rámci medzinárodného programu DAFM, si vyskúšalo analýzu hotových up-cyklovaných produktov. Dozvedeli sa, ako sa dá v potravinárstve efektívne využiť mláto, teda tuhé zbytky vznikajúce pri výrobe piva. Študenti si po vyplnení vstupného testu vypočuli prednášku doktorky Evy Kováčikovej z VC ABT, z ktorej sa dozvedeli, čo je to mláto, čo obsahuje a prečo je výhodné ho up-cyklovať. Tiež sa oboznámili s významom zdraviu prospešných fenolických látok, navrhli hypotézu týkajúcu sa zmeny ich obsahu v mláte a v spracovanom výrobku. V rámci praktickej časti workshopu stanovovali v senzorickom laboratóriu celkový obsah fenolických látok vo vzorkách sušeného mláta a sušienok z neho vyrobených, štatisticky vyhodnotili výsledky a vyvodili závery.

Ďalšia odborníčka z výskumného centra doktorka Patrícia Joanidis študentom predstavila základy senzorickej analýzy potravín a oboznámila ich so špičkovými laboratórnymi prístrojmi, akými sú e-oko, e-jazyk a e-nos. Po teoretickej časti nasledovala najzaujímavejšia pasáž – senzorické hodnotenie sušienok s prídavkom sušeného mláta, pri ktorom si študenti overili svoje zmysly. Farebné profily sušienok hodnotili s využitím elektronického oka, ktoré rozlíši väčšie spektrum farieb ako ľudské oko. Na záver pomocou dotazníkov vyhodnotili získané výsledky a vyvodili závery.

Účastníci workshopu nadobudli laboratórne zručnosti v oblasti analýzy biologicky cenných látok vo výrobkoch s pridanou hodnotou, o čom nasvedčoval aj výstupný test. Na záver si študenti vypočuli prednášku Dr. Francesca Vizzarri z talianskej Univerzity v Bari o obehovom hospodárstve v živočíšnej výrobe. Podujatie zorganizovala profesorka Adriana Kolesárová, inžinier Michal Mihaľ z Ústavu aplikovanej biológie FBP a doktorka Eva Ďurčanská z VC ABT.

Vedecký AgriFood workshop

EIT Food Hub ponúkol 9. novembra domácim a zahraničným študentom SPU jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na workshope s medzinárodnou účasťou s názvom „Scientific AgriFood“. Podujatie účastníkom umožnilo spojiť teoretické znalosti s praxou a vymeniť si vedecké poznatky medzi sebou a odborníkmi z praxe. Workshop pozostával z viacerých panelov, kde si študenti mohli vybrať tému, ktorá bola úzko spätá s ich zameraním. V sekciách sa venovali témam zameraným na živočíšnu výrobu, technológiu, kvalitu a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu a výživu, rastlinnú výrobu a technológiu, kvalitu a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu, multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinnú architektúru a rozvoj vidieka, biotechnológiu a aplikovanú a molekulárnu biológiu.

MED-BioFood Training School workshop

Ďalší zaujímavý workshop s uvedeným názvom sa konal 10. novembra na SPU. Pozostával z viacerých prednášok a interaktívnych aktivít, kde študenti mohli nadobudnúť nové praktické a teoretické znalosti, ktoré im pomôžu v praxi. Podujatie odštartoval profesor Peter Sláma z Mendelovej univerzity v Brne prednáškou na tému Biológia mliečnej žľazy. Inžinierka Eva Ivanišová z FBP predniesla študentom o benefitoch a rizikách pitia kávy. Záver patril diskusii a prehliadke VC ABT.

Ísť späť