Stretávka po 60-tich rokoch z Agronomickej fakulty VŠP

napísal

Stretnutie absolventiek a absolventov po 60-tich rokoch od ukončenia štúdia na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre bolo pre nás veľkou príležitosťou sa vidieť a porozprávať. V našom veku, ktorý rýchlo ubieha, je potešením stretnúť sa s priateľmi a zaspomínať si na študentské časy, ale aj pohovoriť si o tom, ako sme prežili obdobie od predošlej stretávky v rodinách, o zdravotných problémoch, ale aj otázkach vysokoškolského štúdia na alma mater.

Ako absolventi sme nastupovali na „umiestnenky“ v rozhodujúcom podiele do prvovýroby. Stručne uvediem, že na Agronomickú fakultu nás nastúpilo do prvého ročníka 150 maturantov. V priebehu štúdia sa počty znižovali z dôvodu nesplnenia študijných podmienok, prestupu po druhom ročníku do Plovdivu (štyria), Ledníc (šiesti) a ďalší si zvolili štúdium popri zamestnaní. Promovalo nás 127 v Nitre a 10 v zahraničí. Aktívne sa na našom jubilejnom stretnutí zúčastnilo 19 absolventiek a absolventov a dve manželky našich kolegov. Od predchádzajúcej stretávky nás opustilo 12 priateliek a priateľov. V prieskume o stretávku prejavilo záujem 31 osôb, žiaľ, pre zdravotné a iné problémy sa časť prihlásených nedostavila. Stretávka sa uskutočnila v Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií (Agroinštitút) v Nitre 16. septembra 2023.

Stretávku otvoril náš „richtár“ Ing. Pavel Ďurušin. Privítal hosťa prof. Ing. Marka Hala, PhD., dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) a prítomných absolventov. Richtár vo svojom príhovore ocenil, že aj napriek vyššiemu seniorskému veku prišli na stretávku 19. Okrem iného uviedol, že z nášho ročníka počas aktívneho pôsobenia v praxi bolo 12 vysokoškolských učiteľov, z toho jeden profesor, sedem docentov, jedna kolegyňa získala vedecký titul DrSc. a 17 vedecké tituly (CSc., PhD.). V pedagogickom procese na stredných školách pracovalo osem kolegýň a kolegov. Vo funkcii riaditeľa ich pracovalo 25, ďalších 15 vo funkcii predsedov jednotných roľníckych družstiev. Väčšina ostatných kolegov boli významní agronómovia, zootechnici a ekonómovia.

Naše pozvanie na jubilejnú stretávku ochotne prijal pán dekan FAPZ. Vo svojom príhovore ocenil dobrú odbornú prácu v podmienkach rozvoja poľnohospodárskej prvovýroby a následne, ako popredných manažérov aj vo vrcholových funkčných pozíciách rezortu, ale aj v školstve, vede a ďalších odvetviach. Ďalej prezentoval stručný historický vývoj fakulty, organizačné zmeny, ktoré sa realizovali za ostatné obdobie na univerzite, problematiku vzdelávania študentov spojenú so záujmom o štúdium, ktorá sa v poslednom období znížila. Prezentoval aktuálnejšie prístupy na realizáciu študijných programov, aktivitách vedenia fakulty pri spolupráci s praxou, inovácii študijných programov, zvýšeným vplyvom prezentovania fakulty v stredoškolských zariadeniach pri rozhodovaní o pokračovaní štúdia na fakulte.

Veľmi milo nás prekvapil pán dekan ocenením Ďakovný list „za propagáciu a šírenie dobrého mena Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre“. Osobné odovzdanie ocenenia po 60-tich rokoch a venovanie publikácie Absolventi FAPZ SPU v Nitre 1946 - 2016 bolo významným aktom, ktoré sa nám dostalo po ukončení štúdia od alma mater.

Počas voľnej diskusie sme spomínali na krásne študentské obdobie, ktoré sme prežili na vysokej škole v Nitre. Hovorili sme o náročnom štúdiu, našich učiteľoch, obsahu študijných predmetov a praxí (manuálnych a prevádzkových). Na praxiach sa konali aj kultúrne a športové aktivity, ktoré sa pozitívne hodnotili. Vytvárali sa neformálne priateľstvá, ktoré trvajú dodnes, pokiaľ sa môžeme stretať. Pripomenuli sme si aj priateľov, ktorí už nie sú medzi nami. Ďalším možno vhodným námetom sú otázky spojené s praktickou, ale aj prevádzkovou praxou. Iste je to problém náročný na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi, obsahovou náplňou a nadväzne kontrolnou činnosťou.

Stretávka absolventov bola príležitosťou na oživenie spomienok na jedno z najkrajších období nášho života, keď sme boli mladí, ale aj poznania následných mimoriadnych životných prípadov. Vzájomná výmena poznatkov, skúseností, radostí či starostí v rodinách môžu byť povzbudením do budúceho života. Vybrali sme si motto, ktoré by nám mohlo predlžovať ďalšiu cestu nášho života: „Nakoniec si nebudeme pamätať slová našich nepriateľov, ale ticho našich priateľov.“

Prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.

Foto: Z. Lachmannová

 

Ísť späť