SPU získala akreditáciu, môže vytvárať študijné programy v šiestich odboroch

napísal

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo rozhodla 21. marca 2024 o tom, že vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a jeho implementácia je v súlade so Štandardmi pre vnútorný systém.

SPU môže hrdo deklarovať, že je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v šiestich študijných odboroch: biológia, biotechnológie, ekonómia a manažment, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo. Agentúra tým vyhovela žiadosti SPU v plnom rozsahu.

Pracovná skupina akreditačnej agentúry navštívila SPU v dňoch 11. až 14. apríla 2023 a posudzovala súlad Vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU so štandardami SAAVŠ. Hodnotiaca správa neidentifikovala žiadne nedostatky v implementácii štandardov, no za účelom zvyšovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania stanovila odporúčania, ktoré je potrebné nasledujúce roky primerane zohľadniť. Udelená akreditácia je výzvou pre prijímanie ďalších rozhodnutí smerujúcich k udržiavaniu a zvyšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania a k výchove uplatniteľných absolventov v praxi.

Predseda výkonnej rady agentúry prof. Robert Redhammer listom zablahoželal rektorke SPU doc. Klaudii Halászovej k významnému úspechu, ktorý univerzita dosiahla. „Verím, že rozumne spravovaný vnútorný systém Vám pomôže ďalej zlepšovať kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania,“ uviedol.

Ísť späť