SPU dočasne prechádza na dištančnú výučbu

napísal

V súvislosti so zaradením okresu Nitra do 2. stupňa ohrozenia bude od 3. novembra 2021 až do odvolania prebiehať výučba študentov na 1. a 2. stupni štúdia dištančnou metódou.

Výnimku z tohto režimu môže nariadiť dekan príslušnej fakulty pri študijných programoch s vysokým podielom nevyhnutnej prezenčnej metódy vzdelávania. Vzdelávanie počas tejto výnimky prebieha v režime OTP.

Prax študentov bude prebiehať prezenčne v režime „OTP“. V okresoch zaradených do 3. stupňa ohrozenia bude prax pozastavená do odvolania. Od 3. 11. 2021 sú študenti I. a II. stupňa štúdia pri nástupe na prax a na prezenčnú výučbu (ak prezenčnú výučbu nariadil dekan príslušnej fakulty), povinní predložiť učiteľovi alebo zamestnancovi zabezpečujúcemu danú rozvrhovú akciu:

  • doklad o plnom očkovaní (potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, COVID pas),
  • negatívny výsledok testu, nie starší ako 48 hodín – AG test, alebo 72 hodín RT-PCR test,
  • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Vzdelávanie študentov na III. stupni štúdia v dennej forme bude prebiehať prezenčne.

Viac v Dodatku č. 2 k Príkazu rektorky č. 8/2021 na https://www.uniag.sk/sk/vseobecne-informacie

 

Ubytovanie v študentských domovoch SPU

Počas trvania dištančného vzdelávania nie je potrebné ukončiť ubytovanie v ŠDaJ. Ubytovanie bude pokračovať v zmysle ubytovacej zmluvy.

Ak sa študent rozhodne počas trvania dištančného vzdelania ubytovanie ukončiť, treba sa odhlásiť, odovzdať ubytovací preukaz a kľúč od izby. Preplatok za ubytovanie bude vrátený na účet ubytovaného. Po opätovnom prechode na prezenčnú formu výučby sa bude opätovne uzatvárať nová ubytovacia zmluva.

V prípade, že sa študent z ubytovania odhlási, a počas trvania dištančného vzdelávania sa bude musieť zúčastniť napr. praxe, osobnej konzultácie, skúšky, prípravy záverečnej práce, atď., univerzita mu umožní krátkodobé ubytovanie na ŠDaJ (na niekoľko dní) bez uzatvorenia ubytovacej zmluvy (spoplatnené alikvotnou čiastkou z mesačného poplatku). Záujem o krátkodobé ubytovanie bude potrebné nahlásiť minimálne 48 hodín vopred na adrese: ubytovanie@uniag.sk.

Ak študent opustí ubytovacie zariadenie bez odhlásenia (napr. na niekoľko týždňov, na niekoľko mesiacov, alebo počas trvania dištančného vzdelávania), ubytovacia zmluva trvá a platba za ubytovanie mu bude účtovaná v zmysle ubytovacej zmluvy. Následne nebude môcť žiadať o vrátenie platby za obdobie, keď v ŠDaJ nebýval (bude evidovaný ako ubytovaná osoba).

Viac v Aktuálnych informáciách k ubytovaniu platných od 1. 11. 2021 na http://www.uniag.sk/sk/ubytovanie

Ísť späť