SPU je úspešná v projektoch HEU v sektore potravinárstva a biohospodárstva

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre patrí v rámci slovenských univerzít k najúspešnejším žiadateľom v rámci projektov programu Horizont Európa v sektore potravinárstva a biohospodárstva, ktoré si vyžadujú inovácie. Aktuálne informácie o programe priniesol tematický seminár a praktický workshop „Horizont Európa – bližšie k vám!“, ktorý sa konal 8. a 9. novembra vo Výskumnom centre AgroBioTech.

Cieľom podujatia bolo aktuálne informovať o programe Horizont Európa (HEU) a tiež o vybraných programoch Európskej únie a prispieť tým k úspešnému etablovaniu sa slovenských vedcov - žiadateľov o projekty - v európskom výskumnom priestore. Účastníci získali cenné informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie projektových zámerov a rady, ako postupovať pri príprave projektovej žiadosti.

K najúspešnejším sektorom v projektových návrhoch HEU patrí potravinárstvo, biohospodárstvo, klíma a energetika, digitálny priemysel a vesmír, výskumné infraštruktúry. SPU v Nitre je úspešná v podávaní projektov HEU najmä v sektore potravinárstva a biohospodárstva. „Univerzita sa naďalej musí snažiť zapojiť do kvalitných partnerských konzorcií, v rámci svojho výskumu zvyšovať úroveň, posilňovať európsku spoluprácu a hľadať v svojom odbore úspešné európske inštitúcie, ktoré podávajú nespočetné množstvo projektov. Bez participácie a kvalitnej spolupráce v rámci európskeho priestoru nemožno očakávať, že sa zvýši účasť našich slovenských organizácií v HEU,“ povedal analytik Centra vedecko-technických informácií SR Rudolf Pástor.

Zastúpenie Slovenska v HEU je podľa miery účastnosti v projektových návrhoch nadpriemerná. Avšak v porovnaní s krajinami V4 máme nižší počet projektových návrhov a potrebujeme ich zvýšiť. „Slovensko podalo doteraz asi 1200 projektových návrhov, financovaných bolo 23 percent projektov. Problémom je, že naše organizácie sa do HEU zapájajú skôr ako účastníci. Máme relatívne menší počet koordinátorov, v súčasnosti ich je 20,“ uviedol Pástor. Tiež treba zvýšiť zapojenie výskumných organizácií a univerzít v HEU, ako aj výskumné a inovačné akcie.

Analytik zároveň konštatoval, že pri hodnotení účasti slovenských organizácií v projektoch v programe HEU treba brať do úvahy súčasný stav vo vede a výskume v SR, keďže slovenská veda je dlhodobo podfinancovaná. „Investície do vedy a výskumu na Slovensku sú dlhodobo pod priemerom EÚ. Kým v EÚ sa výdavky pohybujú v súčasnosti na úrovni 2,2 % HDP, na Slovensku je to len 0,9 % HDP. To, samozrejme, koreluje aj s našou situáciou úspešnosti v HEU. Bez dostatočnej výskumnej štruktúry, respektíve investícií, nemôžeme očakávať výraznejšie zapojenie sa do programu,“ zdôraznil Pástor.

Horizont Európa (HEU) je 9. rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 - 2027, ktorý nadväzuje na doterajší program Horizont 2020. Jeho celkový rozpočet je 100 miliárd eur a predstavuje významný potenciál i pre Slovensko.

Ísť späť