SPU je súčasťou nového projektu AGRIHUB CZ&SK

napísal

SPU v Nitre je spolu s ďalšími siedmimi partnermi súčasťou celoeurópskej projektovej siete SmartAgriHubs, ktorej sa podarilo uspieť so spoločným projektom AgriHub made in CzechoSlovakia.

Cieľom projektu je podporiť digitálnu transformáciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora prostredníctvom realizácie inovatívnych experimentov s digitálnymi technológiami zameraných na riešenie aktuálnych výziev, napríklad v oblasti správy pôdneho fondu, sledovania rastu plodín a ich zdravotného stavu, riešenia dôsledkov extrémnych výkyvov počasia alebo mapovania atraktívnosti vidieckych oblastí. Nástrojom na identifikáciu a výber relevantných projektov je séria hackatonov, z ktorých prvý je už otvorený.

Projekt AgriHub CZ&SK, zaradený do celoeurópskej siete SmartAgriHubs, podporuje aktivity digitálnych inovačných hubov v Českej republike a na Slovensku. Umožní rýchlejší rozvoj digitálnych inovácií v oblasti agropotravinárskeho sektora a uľahčí realizáciu inovatívnych experimentov v regióne spolu s pomocou na zabezpečenie ich financovania. Hlavnou ideou dvanásťmesačného pilotného projektu je integrovať existujúce digitálne inovačné huby v Česku a na Slovensku so špecializáciou na poľnohospodársky a potravinársky sektor do celoeurópskej siete podobne zameraných organizácií. Tým sa umožní interakcia medzi hráčmi v oblasti digitálnych inovácií so zainteresovanými stranami v poľnohospodárskom výrobnom reťazci (poľnohospodári, poradcovia, predajcovia a prevádzkovatelia poľnohospodárskej techniky, výskumníci a vývojári) s cieľom smerovať české a slovenské poľnohospodárstvo bližšie k Poľnohospodárstvu 4.0.

„Slovenská poľnohospodárska univerzita ktorá je aj vďaka projektu Polirural už súčasťou Digital Innovation Hub, predstavuje významnú vedecko-pedagogickú inštitúciu na Slovensku, ktorá aktívne pôsobí vo viacerých oblastiach Poľnohospodárstva 4.0. Je nám preto veľkým potešením prispieť k digitálnym inováciám v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov.“ hovorí k zapojeniu univerzity do projektu AgriHub CZ&SK prof. Zuzana Palková z Technickej fakulty SPU v Nitre.  Dodáva, že aj aktuálna pandémia zdôraznila potrebu potravinovej sebestačnosti a nevyhnutnosti inovácií v agropotravinárskom sektore. „Rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby, zavádzanie inovatívnych technológií šetrných k životnému prostrediu, podpora biodiverzity a udržateľný rozvoj vidieka je cesta, ktorou sa Slovensko musí vybrať, keď sa chceme významne posunúť dopredu. Práve tomuto cieľu a spájaniu komunít, ktoré spolu doteraz nedostatočne komunikujú – teda poľnohospodárov a potravinárov na jednej strane a digitálnych inovátorov na strane druhej – chceme napomôcť projektom AgriHub CZ&SK.“

AgriHub CZ&SK má ambície stať sa platformou podporujúcou rôznych hráčov z oblasti priemyslu, vzdelávania, podpory start-upov, poradenského sektora so zameraním na poľnohospodárstvo a služieb spojených so zavádzaním technológií Poľnohospodárstva 4.0. Cieľom tejto platformy je vybudovať prostredie pre spoluprácu medzi organizáciami a jednotlivcami, mobilizáciu talentov vo firmách a v agropotravinárskych reťazcov a uľahčiť ich vzájomnú spoluprácu. Toto úsilie by malo napomôcť tvorbe inovatívneho a environmentálne priaznivého, sociálne a ekonomicky udržateľného poľnohospodárstva.

Do projektu AgriHub CZ&SK je zapojených osem organizácií – za Slovensko je to SPU v Nitre, Technická univerzita v Košiciach a ADDSEN. Českú republiku reprezentujú koordinátor projektu Plan4All, CzechInno, Poľnohospodársky zväz ČR a České centrum pre vedu a spoločnosť. Ôsmym partnerom je nemecká organizácia AGCO. Partneri do projektu prinášajú nielen svoje expertné kapacity a relevantné kompetencie, ale aj spoločný česko-slovenský prístup k digitálnym inováciám v agropotravinárstve. Hlavnou ambíciou projektu je napomáhať rozvoju digitálnych inovácií v prostredí, ktoré je relatívne „digitálne nedospelé“ a súčasne riešiť v špecifických podmienkach Strednej Európy rad aktuálnych výziev spojených napríklad so sociálnym smerovaním vidieckej krajiny či odchodom obyvateľov z vidieckych oblastí do miest. Stratégiou projektu je preto podporiť efektívne a progresívne prístupy a napomáhať regiónom a špecifickým odborným oblastiam k hladkému prechodu do nového obdobia, ktoré zahŕňa nové sociálne a klimatické výzvy.

V rámci projektu bolo v tejto súvislosti identifikovaných sedem oblastí inovatívnych experimentov, ktoré by mali napomôcť rýchlejšiemu rastu digitálnej zrelosti v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Zahŕňajú témy zamerané na prácu s pôdou, využívanie energie, optimalizácia závlah, zvládanie vplyvov počasia alebo sledovanie produkcie a distribúcie poľnohospodárskych plodín a komodít. Nástrojom na rozvoj týchto tém je séria hackatonov, ktorých cieľom je rozpracovať tieto témy a navrhnúť ich inovatívne riešenie s využitím digitálnych technológií. Projekt AgriHub CZ&SK napomôže rozšíreniu týchto tém smerom k relevantným komunitám, vytvoreniu komunikačných kanálov medzi farmármi a digitálnymi inovátormi a podpore lepšieho previazania posledných výsledkov výskumu a najnovších inovácií s potrebami poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora. Dôležitou súčasťou tiež bude návrh nových podnikateľských modelov, ktorých využitie povedie k efektívnejšej komercializácii výsledkov výskumu.

Bližšie informácie o projekte AgriHub made in CzechoSlovakia sú k dispozícii na webe projektu: https://www.plan4all.eu/projects/agrihub-czsk/

Výpočet výziev otvorených v rámci AgriHub INSPIRE Hackathonu je k dispozícii na webe projektu na https://www.plan4all.eu/updates/agrihub-inspire-hackathon-challenges/ .

 

Ísť späť