SPU je súčasťou Climate Farm Demo, projektu klimaticky inteligentného poľnohospodárstva

napísal

Naša univerzita je súčasťou jedného z vlajkových projektov programu Horizont Európa pre farmárov s názvom Climate Farm Demo - celoeurópska sieť pilotných farmárov implementujúcich a demonštrujúcich klimaticky inteligentné riešenia pre uhlíkovo neutrálnu Európu.

Projekt sa bude realizovať v období rokov 2022 – 2029, pričom konzorcium tvorí až 80 partnerov z 27 európskych krajín (24 členských štátov EÚ, Švajčiarsko a dve pridružené krajiny - Spojené kráľovstvo a Srbsko). Slovensko v konzorciu reprezentuje Bioeconomy Cluster a SPU v Nitre. Koordinuje ho francúzsky Institut de l'elevage (IDELE). Súčasťou projektu je 1500 pilotných fariem a desať živých laboratórií (Living Labs). Cieľom projektu je zvýšiť a urýchliť prijímanie klimaticky inteligentných poľnohospodárskych postupov a nástrojov a ich diseminácia v rámci EÚ.

Climate Farm Demo posilní schopnosť európskych farmárov implementovať, demonštrovať a využívať postupy klimaticky inteligentného poľnohospodárstva v celej EÚ a znížiť emisie skleníkových plynov o 35 percent počas celého trvania projektu. Projekt sa zameriava na sieťovanie pilotných fariem s cieľom podporiť výmenu poznatkov o klimaticky inteligentnom poľnohospodárstve v kontexte nových poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov (AKIS). Má tiež ambíciu poskytnúť farmárom dlhodobé kvalitné poradenstvo s cieľom zvýšiť zavádzanie inovácií a stimulovať implementáciu postupov a nástrojov klimaticky inteligentného poľnohospodárstva prostredníctvom štandardizovania monitorovacích metód, nastavenia mechanizmov certifikácie a odmeňovania, ktoré podporia systémovú transformáciu európskych fariem.

Každá krajina vytvorí sieť udržateľne manažovaných fariem, z ktorých najväčší podiel budú mať pilotné demonštračné farmy (95 %), doplnené experimentálnymi farmami spojenými s univerzitami, výskumnými ústavmi a poradenskými službami. Súčasťou siete budú aj vzorové tzv. majákové farmy z už existujúcej siete Global Network of Lighthouse Farms.

Úvodné stretnutie 120 zástupcov partnerských inštitúcií projektového konzorcia, predstaviteľov Európskej komisie, farmárskych zväzov, poradenských inštitúcií, univerzít a mimovládnych organizácií sa uskutočnilo na prelome novembra a decembra 2022 v Paríži a SPU v Nitre na ňom reprezentovala doc. Danka Moravčíková, riaditeľka Kancelárie projektových a transferových činností. Trojdňový program pozostával z niekoľkých interaktívnych, brainstormingových a brainwritingových workshopov, ktoré priniesli veľmi zaujímavé a cenné výstupy, vrátane návrhov konceptov a modelov „ideálnych“ klimaticky neutrálnych fariem. Tvorivú atmosféru úvodného stretnutia verne vystihuje krátka slideshow.

 

Úvodné stretnutie zástupcov partnerských inštitúcií na prelome novembra a decembra v Paríži

Ísť späť