Rektorka SPU odovzdala dekréty desiatim novým docentom

napísal

Na zasadnutí Vedenia SPU v Nitre, ktoré sa konalo 13. decembra, rektorka SPU doc. Klaudia Halászová odovzdala dekréty desiatim novým docentom.

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol priznaný vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1. januára 2022 nasledujúcim odborníkom:

doc. Ing. Lukášovi Hlebovi, PhD., z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre (vymenovaný v študijnom odbore agrobiotechnológie). Habilitačnú prácu na tému Využitie hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF v mikrobiálnej diagnostike obhájil pred Vedeckou radou FBP 18. októbra 2021;

doc. Ing. Jiřine Zemanovej, PhD., z Ústavu aplikovanej biológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre (vymenovaná v študijnom odbore biológia). Habilitačnú prácu na tému Štrukturálne a funkčné účinky taurínu na organizmus králikov obhájila pred Vedeckou radou FBP 11. októbra 2021;

doc. Ing. Jakubovi Berčíkovi, PhD., z Ústavu marketingu, obchodu a sociálnych štúdií Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (študijný odbor: ekonomika a manažment podniku). Habilitačnú prácu na tému Využitie spotrebiteľskej neurovedy v aromachológii v obchodnej prevádzke obhájil pred Vedeckou radou FEM 23. novembra 2021;

doc. Ing. Marcele Hallovej, PhD., z Ústavu účtovníctva a informatiky Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (študijný odbor: ekonomika a manažment podniku). Habilitačnú prácu na tému Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na ekonomický rast podnikov obhájila pred Vedeckou radou FEM 23. novembra 2021;

doc. Ing. Martinovi Hauptvoglovi, PhD., z Ústavu environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (študijný odbor: environmentálny manažment). Habilitačnú prácu na tému Posúdenie kontaminácie územia zaťaženého historickou banskou a metalurgickou činnosťou obhájil pred Vedeckou radou FEŠRR 22. októbra 2021;

doc. Mgr. Mariánovi Kotrlovi, PhD., z Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor inšpekcie ochrany vôd (študijný odbor: environmentálny manažment). Habilitačnú prácu na tému Technológia pestovania a poskytovanie ekosystémových služieb plantáží energetickej trávy Miscanthus obhájil pred Vedeckou radou FEŠRR 22. októbra 2021;

doc. Ing. Žanete Paukovej, PhD., z Ústavu environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (študijný odbor: environmentálny manažment). Habilitačnú prácu na tému Biotické invázie – mapovanie, manažment a legislatíva inváznych druhov rastlín obhájila pred Vedeckou radou FEŠRR 22. októbra 2021;

doc. Ing. Elene Aydin, PhD., z Ústavu krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (študijný odbor: krajinárstvo). Habilitačnú prácu na tému Vplyv dlhodobého účinku aplikácie biouhlia a krátkodobého účinku jeho opakovanej aplikácie v kombinácii s hnojením na úrody vybraných plodín obhájila pred Vedeckou radou FZKI 21. októbra 2021;

doc. Ing. Marte Harničárovej, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre (študijný odbor: strojárske technológie a materiály). Habilitačnú prácu na tému  Teoretické spracovanie a základný projekt prevádzkovej aplikácie nového spôsobu navrhovania a riadenia technológie delenia materiálu laserom obhájila pred Vedeckou radou TF 12. novembra 2021;

doc. Mgr. Petrovi Hlaváčovi, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre (študijný odbor: mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby). Habilitačnú prácu na tému  Utilization of Rheologic Properties of Selected Materials on the Quality Evaluation obhájil pred Vedeckou radou TF 12. novembra 2021.

Novým docentom zablahoželala rektorka Klaudia Halászová, popriala im najmä pevné zdravie, šťastie, energiu a úspechy, aby aj naďalej boli prínosom pre svoje pracovisko a univerzitu. Súčasne ich vyzvala, aby s ďalším zvyšovaním svojej odbornosti nezabúdali na úlohu vedca v širšom spoločenskom kontexte.

 

Ísť späť