Rektorka ocenila výnimočných študentov

napísal

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov ocenila rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová najúspešnejších študentov zo všetkých šiestich fakúlt univerzity.

Na základe návrhov dekanov fakúlt SPU bolo 15. novembra v rámci online podujatia ocenených 18 študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov.

Úspešní študenti sa svojimi aktivitami pričinili o šírenie dobrého mena svojej fakulty a univerzity. Ocenenie získali nielen za výborné študijné výsledky, ale aj za nadštandardné mimoškolské odborné, prípadne aj športové aktivity, ktoré sú prepojené s profilom absolventa, za úspechy prepojené na projektové vzdelávanie a prax, ako aj za výsledky v súťažiach či charitatívne aktivity.

Ako uviedla rektorka v úvodnom slove, každý úspech, ktorý sa študentom podarí získať, je aj úspechom celej univerzity. „Váš hlas je pre nás nesmierne dôležitý, jednak pre úspešnú  implementáciu vnútorného systému kvality, ako aj pre nastavenie ďalších procesov, ktoré prebiehajú a budú prebiehať v rámci univerzity. Veľmi si ceníme, že popri dosahovaní vynikajúcich výsledkov v štúdiu sa úspešne venujete aj ďalším aktivitám. Univerzita sa snaží vytvárať a poskytovať podmienky, aby naši študenti získali nielen kvalitné vedomosti, ale aj ďalšie množstvo prenositeľných spôsobilostí, ktoré formujú absolventa ako takého.“

Následne prorektor pre vzdelávanie prof. Milan Šimko predstavil študentov nominovaných na ocenenie.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov nominovala na ocenenie Mgr. Janu Bilčíkovú, rod. Bezákovú, Bc. Dašu Kubatkovú a Viktóriu Pohorelcovú.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva nominovala Jakuba Balogu, Bc. Natáliu Čmikovú a Ing. Nikolu Knížatovú.

Fakulta ekonomiky a manažmentu navrhla na ocenenie  Minh Nguyen Thuy, Bc. Mateja Čereša, DiS., Ing. Radku Katanikovú.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja nominovala Bc. Jaromíra Pliešovského, Bc. Vladimíru Skladanú a Mgr. Petra Moritza.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva navrhla na ocenenie Samuela Rozkoša, Bc. Zuzanu Špuntovú a Ing. Jakuba Mankoveckého.

Technická fakulta ocenila výsledky Ing. Mateja Michalidesa, Bc. Szabolcsa Bödöra a Samuela Lénarta.

Oceneným študentom zablahoželali aj dekani a prodekani fakúlt.

Profil ocenených študentov SPU

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov:

Mgr. Jana Bilčíková rod. Bezáková, externá doktorandka Ústavu rastlinných a environmentálnych vied, kde pracuje na téme dizertačnej práce Molekulárna bezpečnosť alergénov rastlín v personalizovanej výžive. Vo výskume sa aktuálne venuje problematike genomickej variability alergénov rastlín a ich expresii v rôznych odrodách. Počas doktorandského štúdia na FAPZ sa aktívne zúčastňovala na rôznych vedeckých podujatiach, pričom je autorkou a spoluautorkou 52 publikačných výstupov, z toho 4 vedeckých článkov v časopisoch registrovaných v databázach CC a 12-tich vo WOS a SCOPUS. Na ocenenie bola navrhnutá za dosahovanie mimoriadnych výsledkov v oblasti v oblasti výskumu a vývoja.  

Bc. Daša Kubatková, 1. ročník Ing. stupňa štúdia v študijnom programe výživa a ochrana rastlín.  Bakalárske štúdium ukončila s priemerom 1,07. Navrhnutá na ocenenie bola za dosahovanie mimoriadnych výsledkov v oblasti štúdia a aktívnej práci v akademických senátoch FAPZ a SPU v Nitre za študentskú časť.

Viktória Pohorelcová, 2. ročník Bc. stupňa štúdia v študijnom programe hipológia. Od roku 2016 sa venuje príprave koní pre westernovú drezúru na národnej úrovni a v roku 2018 sa stala členkou klubu Akadémia športového jazdenia, kde sa začala venovať vytrvalostnému jazdeniu. V roku 2018 splnila kvalifikačné podmienky, aby mohla reprezentovať Slovensko na medzinárodných pretekoch. V roku 2019 sa zúčastnila na medzinárodných pretekoch v Poľsku a v Šamoríne a v budúcej sezóne plánuje účasť na Majstrovstvách Európy. Na ocenenie bola navrhnutá za dosahovanie mimoriadnych výsledkov v oblasti športu.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva:

Jakub Baloga, 3. ročník Bc. stupňa štúdia v študijnom programe potraviny a technológie v gastronómii. Za dva roky štúdia dosiahol študijný priemer 1,8. Mimoriadne aktívne sa angažuje aj v študentskom spolku Pasteur, zapája sa do školských aj mimoškolských aktivít. Na ocenenie bol navrhnutý za aktívnu účasť a zanietenosť na cvičeniach a mimoškolských aktivitách.

Bc. Natália Čmiková, 2. ročník Ing. stupňa štúdia v študijnom programe agrobiotechnológie. Počas celého štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky s priemerom 1,03. Je členkou študentského spolku Pasteur. Je spoluautorkou článku publikovanom v časopise Plants s impakt faktorom 3,9. Aktuálne sa venuje pôsobeniu morských rias a silíc na inhibíciu mikroorganizmov a ich antioxidačnú aktivitu a rieši diplomovú prácu Antimikrobiálna aktivita rias. Na ocenenie bola navrhnutá  za vynikajúce študijné výsledky, ako aj ostatné aktivity.

Ing. Nikola Knížatová, 4. ročník PhD. stupňa štúdia v študijnom programe molekulárna biológia. Výsledky získané riešením dizertačnej práce Determinácia účinkov endokrinných disruptorov a oxidatívneho stresu v celulárnom modelovom systéme publikovala v piatich kvalitných zahraničných vedeckých časopisoch s vysokým impakt faktorom a priebežne ich prezentuje aj na domácich i medzinárodných vedeckých konferenciách. Aktívne a samostatne sa zapája do projektových činností na fakulte, ako aj na organizačnom zabezpečení významných vedeckých konferencií a spoločenských akcií. Bola mentorkou na dvoch ročníkoch letnej školy Viva La Science. Svojím pôsobením aktívne reprezentuje univerzitu a šíri jej dobré meno.

Fakulta ekonomiky a manažmentu:

Minh Nguyen Thuy - 3. ročník Bc. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodný obchod s agrárnymi komoditami, štúdium absolvuje v anglickom jazyku. Za doterajšie štúdium dosiahla výborné študijné výsledky so študijným priemerom 1,09. Vo svojom voľnom čase sa angažuje v mládežníckej organizácii AIESEC, ktorá aktívne spolupracuje s univerzitou na podpore rozvoja študentov.

Bc. Matej Čereš, DiS. 2. roč. Ing. stupňa štúdia v študijnom programe manažment podniku. Venuje sa udržateľnému riadeniu a environmentálnym manažérskym systémom v malých a stredných podnikoch v Nitrianskom regióne. Aktívne sa zapojil do medzinárodného vzdelávacieho projektu Hodnotenie a zmena správania dospelých pri udržateľnej spotrebe potravín. Zapojil sa do súťaže Zelená univerzita, ktorá bola súčasťou projektu V4, a so svojím tímom získal prvú cenu. Je úspešným absolventom workshopu Deloitte College 2021, vďaka čomu si rozšíril praktické znalosti v oblasti auditu, daní a transakčného poradenstva.

Ing. Radka Kataniková, 3. ročník PhD. stupňa štúdia v odbore ekonomika a manažment podniku. Od začiatku štúdia dosahovala výborné výsledky. Svoj výskum v rámci dizertačnej práce zameriava na Inovačné prístupy v potravinárskom priemysle a na zmenu spotrebiteľského správania. Počas štúdia publikovala 10 článkov vo vedeckých, resp. iných časopisoch doma a v zahraničí. Počas druhého roka štúdia sa zúčastnila na polročnej pracovnej stáži v Českej republike v podniku Heaven Labs s.r.o., kde stážovala na úseku kvality. Do dnešného dňa pracuje pre tento podnik ako dobrovoľníčka.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja:

Bc. Jaromír Pliešovský - 1. ročník Ing. stupňa štúdia v študijnom programe regionálny rozvoj a politiky Európskej únie. Prvý stupeň štúdia ukončil obhajobou záverečnej práce vysokej kvality. Výsledky výskumu zo záverečnej práce publikoval v zborníku zo zahraničnej konferencie indexovanom vo WOS. Aktívne prispel k vedeckovýskumným aktivitám na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR.

Bc. Vladimíra Skladaná - 1. ročník Ing. stupňa štúdia v študijnom programe regionálny rozvoj a politiky Európskej únie. Prvý stupeň štúdia ukončila obhajobou záverečnej práce vysokej kvality. Výsledky výskumu zo záverečnej práce publikovala v zborníku zo zahraničnej konferencie indexovanom vo WOS. Ako členka Akademického senáte SPU prenáša návrhy študentskej časti akademickej obce do materiálov schvaľovaných v tomto kolektívnom orgáne.

Mgr. Peter Moritz - 2. ročník PhD. stupňa štúdia v študijnom programe integrovaný rozvoj vidieka. Jeho výskumná profilácia smeruje k participácii a participatívnemu strategickému plánovaniu v podmienkach partnerstiev a komunitne vedených inštitúcií. Je v riešiteľskom kolektíve projektu programu Horizont 2020 In-Habit. Bol členom organizačného výboru konferencie OECD Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie – AGASI. K rozvoju fakulty prispel aj svojimi aktivitami v oblasti PR a propagácie fakulty. V rámci tvorivej činnosti publikoval 6 výstupov vo WOS, z toho 1 karentovaný.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva:

Samuel Rozkoš - 4. ročník Bc. stupňa štúdia v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra. Študuje s nadpriemernými študijnými výsledkami s doterajším celoštudijným priemerom 1,5. Má nadštandardné mimoškolské odborné aktivity, ktoré sú prepojené s profilom absolventa. Ako jeho mimoriadnu aktivitu fakulta vyzdvihuje zorganizovanie úspešného týždenného študentského workshopu, zameraného na obnovu historického mlyna vo Fulianke, na ktorom sa zúčastnili študenti študijného programu krajinná a záhradná architektúra a pedagógovia Ústavu krajinnej architektúry FZKI. Aktivity boli zamerané na vytvorenie krajinno-architektonického návrhu priestoru. Študenti spolupracovali s majiteľmi a predstaviteľmi obecnej samosprávy.

Bc. Zuzana Špuntová - 2. ročník Ing. stupňa štúdia v študijnom programe krajinné inžinierstvo. Má výborné študijné výsledky s doterajším priemerom 1,3 a aktívne sa zapája do vedeckovýskumnej činnosti v oblasti riešenia problematiky odpadového a obehového hospodárstva. Sama iniciovala a plní funkciu koordinátorky projektu s názvom Aktivita zvyšuje úspech pre SPU v Nitre. Ide o projekt, ktorý prináša na vysoké školy kontakt s firmami, lektorov z praxe a vzdelávanie v oblastiach, na ktoré na univerzitách nezvýšil čas, no aj tak ich každý potrebuje. V spolupráci s týmto národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva VVaŠ SR organizovala úspešné podujatie WEBINÁR - Kompostovanie so spoločnosťou JRK Waste Management, ktorá sa venuje riešeniam v odpadovom hospodárstve.

Ing. Jakub Mankovecký - 3. ročník PhD. stupňa štúdia v študijnom programe záhradníctvo. Je držiteľom certifikátu Vybraný posudzovateľ pre hodnotenie vína a vinárskych produktov, je  víťazom súťaže v reze viniča hroznorodého Zlatý rez 2016 v kategórii elite a Vicemajster Slovenska v reze viniča hroznorodého 2016 a 2017 v kategórii junior. Je pravidelným členom odborných komisií pri hodnotení vína na národnej a medzinárodnej úrovni. Spolupodieľal sa na organizácii prevádzkovej praxe študentov na KOVV v 2020 a 2021. Aktívne propaguje odbor záhradníctvo a spolupracuje s praxou.

Technická fakulta:

Ing. Matej Michalides - 2 ročník PhD. stupňa štúdia v študijnom programe dopravné stroje a zariadenia. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá ekologizáciou hydraulických obvodov mobilných energetických prostriedkov. V rámci svojej vedeckej práce je spoluautorom 3 článkov publikovaných vo vedeckých časopisoch, ktoré sú indexované v databázach Web of Science a Current content. V súčasnosti absolvuje stáž na Technickej univerzite v Liberci.

Bc. Szabolcs Bödör - 1 ročník Ing. stupňa štúdia v študijnom programe riadiace systémy vo výrobnej technike. Za výsledky obsiahnuté v bakalárskej práci Vývoj bezpilotnej leteckej techniky a možnosti aplikácie dronov na poľnohospodárske účely, ktorú obhájil v minulom AR, získal ocenenie International Student Prize 2021, ktorú udeľuje Nadácia firmy Claas (Nemecko). Odborne sa venuje využívaniu dronov a ich možnosti pre aplikáciu v poľnohospodárstve a samotného praktického využitia.

Samuel Lénart – 3. ročník Bc. stupňa štúdia v študijnom program riadiace systémy vo výrobnej technike. V doterajšom štúdiu dosiahol vážený priemer z ukončených predmetov na úrovni 1,15. Sú to najlepšie študijné výsledky zo súčasných študentov Technickej fakulty na I. stupni štúdia. Témou bakalárskej práce je Identifikácia výrobkov na páse 2D laserovým skenerom a ich triedenie. Uvedená práca je riešená v rámci problematiky Industry 4.0.

 

Ísť späť