Rektorka Halászová: V akademickom roku 2023/2024 nás čakajú významné projekty

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzitu v Nitre pripravuje v novom akademickom roku mnohé významné projekty a investície, otvorí napríklad nové Envirocentrum a dobuduje Kreatívne centrum. V štádiu projektovej prípravy je zámer komplexnej rekonštrukcie Centra univerzitného športu. Viac sa dočítate v rozhovore s rektorkou Klaudiou Halászovou.

Začal sa nový akademický rok 2023/2024. Koľko prvákov sa zapísalo na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre? Je tento počet porovnateľný s predchádzajúcim rokom?

V aktuálnom akademickom roku sa zapísalo na našu univerzitu 1200 nových študentov. Tento počet je v porovnaní s vlaňajškom vyšší minimálne o desať percent, čo nás teší.

O ktorú fakultu a o ktoré študijné programy bol najväčší záujem?

Najväčší záujem bol o Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakultu ekonomiky a manažmentu, ktoré majú približne rovnaký počet nových študentov, okolo 340. Na treťom mieste je Technická fakulta. Spomedzi študijných programov sa najviac prvákov zapísalo na manažment podniku na Fakulte ekonomiky a manažmentu, výživu ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov a riadiace systémy vo výrobnej technike na Technickej fakulte. Veľkému záujmu sa tešia aj študijné programy bezpečnosť a kontrola potravín na Fakulte biotechnológie a potravinárstva a krajinná a záhradná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Čo nové pripravila Slovenská poľnohospodárska univerzita v oblasti výučby v tomto akademickom roku? Pribudli nejaké nové študijné programy?

V súčasnosti sme v štádiu akreditácie, čiže možnosť vytvárania nových študijných programov je obmedzená, ale pripravujeme spoločné študijné programy so zahraničnými univerzitami v Grécku, Bulharsku, Fínsku, Holandsku, Taliansku a Francúzsku v rámci Aliancie INVEST. Takisto pripravujeme päť spoločných študijných programov v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva v rámci pripravovaného konzorcia AgroForestry s Technickou univerzitou vo Zvolene.

Akú ubytovaciu kapacitu ponúka Slovenská poľnohospodárska univerzita v rámci svojich študentských domovov? Čakajú študentov v novom akademickom roku aj vynovené ubytovacie priestory?

Naša univerzita počíta v tomto akademickom roku s 2197 ubytovanými študentmi. Pokračujeme v skvalitňovaní ubytovacích kapacít. Po Študentskom domove Nová Doba sme dokončili aj rekonštrukciu Študentského domova Antona Bernoláka za 2,5 milióna eur z eurofondov, ktorej výsledkom je zníženie energetickej náročnosti objektov študentského domova a zvýšenie kvality bývania pre študentov. Kompletnou obnovou prešla ubytovacia časť a skvalitnenie stravovacích priestorov sa pripravuje.

Neoddeliteľnosť súčasťou pôsobnosti SPU v Nitre je aj oblasť vedy a výskumu. Aké projekty pripravujete v tejto oblasti?

V uplynulom akademickom roku bolo ukončené celoslovenské periodické hodnotenie vedy a výskumu na všetkých relevantných výskumných inštitúciách a SPU predložila výstupy, z ktorých takmer 40 percent dosiahlo svetovú a medzinárodnú kvalitu. Novinkou v rámci vedeckovýskumných projektov je Potravinový inkubátor ako špecializované pracovisko Výskumného centra AgroBioTech, ktoré vytvára priestor pre pilotné testovanie produktov a posilňuje spoluprácu so súkromným sektorom. Dokončujú sa stavebné práce na Kreatívnom centre orientovanom na podporu kreatívneho priemyslu. Prebiehajú tiež práce na budovaní Environmentálneho centra Klíma-Krajina-Informácie, ktoré bude slúžiť nielen našim študentom, ale aj na exkurzie pre stredoškolákov a žiakov základných škôl, kde spolu s Botanickou záhradou vznikne popularizačné centrum pre naše študijné programy.

Do konca roka budú v našom areáli v rámci projektu BIO:VČEL:IN na zhruba dvoch hektároch založené biodiverzitné lúky s jedinečnou zbierkou kvitnúcich lúčnych spoločenstiev na Slovensku. Táto infraštruktúra spolu s coworkingovým centrom SuPerUni CoWork pre študentov a už etablovanými projektami má byť podporou podnikateľských zručností pre študentov, vytváraním priestoru na podporu start-upov a inovatívnych podnikateľských plánov najmä pre tie sektory a odvetvia, ktoré súvisia so štruktúrou našich študijných programov. Vizitkou vytvorenej kvality našej univerzity je aj to, že sme nedávno získali prestížnu značku kvality v oblasti riadenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov HR Excellence in Research. Ocenenie udeľuje Európska komisia a znamená garanciu európskeho štandardu starostlivosti o zamestnancov, kvality pracovného prostredia, transparentnosti a otvorenosti výberového procesu. Udelenie tejto značky kvality zaraďuje univerzitu medzi atraktívnych zamestnávateľov v európskom výskumnom priestore.

Pre akceleráciu vedy a výskumu, inovácie a kvalitu ľudských zdrojov je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné finančné zdroje. Aká je úspešnosť SPU v oblasti získavania financií z rôznych grantov?

Slovenská poľnohospodárska univerzita stále patrí do prvej tretiny vysokoškolských inštitúcií na Slovensku v objeme získavania financií z grantových schém. Sme veľmi úspešní v riešení mnohých vedeckovýskumných projektov. Výsledkom je aj 24 predmetov priemyselného vlastníctva a patentových prihlášok.

Univerzitná infraštruktúra je základným parametrom úspešnosti a atraktívnosti akademického prostredia. Čo sa vám v poslednom období podarilo zmodernizovať?

V súčasnosti finišuje druhý projekt úpravy zelených plôch univerzitného areálu s budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ktorý zahŕňa takmer 15-tisíc metrov štvorcových, čím oživíme šedé zóny nášho areálu. Nový šat dostávajú medzibloky, ako aj vnútorné námestie v okolí hlavnej budovy. S ohľadom na dlhodobú filozofiu SPU ako Zelenej univerzity sa zakladajú nové zelené plochy. Podotknem, že sme najúspešnejšou slovenskou univerzitou v celosvetovom rebríčku Green Metric, ktorý posudzuje výkonnosť univerzít v udržateľnosti a v realizovaných environmentálnych opatreniach, čím sme sa zaradili medzi top 250 svetových univerzít. Okrem už spomínaných študentských domovov prešiel rekonštrukciou aj náš univerzitný bazén, ktorý otvoríme pre verejnosť na jeseň a stane sa najšpičkovejším bazénom v meste Nitra. Pripravujeme tiež komplexnú rekonštrukciu Centra univerzitného športu a jeho okolia, na ktorú chceme získať financie v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti. V súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii.

Aké sú hlavné dôvody, prečo by si mali záujemcovia o štúdium vybrať práve Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre?

U nás študenti nájdu jedinečné prepojenie pôdohospodárstva a krajinárstva, čo nikde inde na Slovensku nenájdu. Pokrývame celú oblasť poľnohospodárstva vrátane potravinárstva a všetkého, čo k tomu patrí a zároveň budujeme poľnohospodársku krajinu. Všetky naše fakulty sú nastavené na túto filozofiu. Máme vyše 70-ročný základ, na ktorom staviame, no zároveň zachytávame moderné trendy. Reagujeme na to, čo budú poľnohospodári a krajina v budúcnosti potrebovať, venujeme sa napríklad digitálnym technológiám či inovatívnym potravinám.

Aké možnosti ponúka SPU pre študentov v oblasti mimoškolských aktivít a trávenia voľného času?

Okrem kvalitného vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti má univerzita aj tretí rozmer, v rámci ktorého rozvíjame kultúrnu, športovú a záujmovú činnosť. Spolu 45 ročníkov medzinárodného festivalu akademických folklórnych súborov Akademická Nitra a 67 rokov existencie Folklórneho súboru Zobor hovorí samo za seba. Študenti majú u nás možnosť pridať sa do kynologického či poľovníckeho krúžku, do Študentského spolku Pasteur, alebo tiež k Sokoliarom sv. Svorada SPU. Centrum univerzitného športu ponúka 16 športových programov výkonnostnej a vrcholovej úrovne, ktorá združuje 14 športových klubov s členskou základňou 1661 športovcov, z nich 25 reprezentuje Slovensko v basketbale, florbale, korfbale, jazdectve a karate na medzinárodnej úrovni.

 

Ísť späť