Recenzia: Kultúra a percepcia krajiny

napísal

V uplynulých dňoch vyšla vo Vydavateľstve SPU vysokoškolská učebnica Kultúra a percepcia krajiny.

Takmer 180-stranové dielo autorov - prof. Jána Supuku, Ing. Márie Buhuňovej, PhD., Ing. Martiny Verešovej, PhD., z Ústavu krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, pozostáva z troch kapitol.

„Ak si odmyslíme súčasné globálne problémy Zeme, ktoré sú veľkou výzvou pre celé ľudstvo, geografická, prírodná, ale aj človekom ovplyvnená premenená kultúrna krajina, má mimoriadne hodnoty a znaky sociálno-ekonomického i kultúrno-estetického charakteru. Práve posledná hodnota kategórie je predmetom záujmu a obsahom spracovaných a predložených učebných textov,“ píšu autori v úvode publikácie.  „Krajina v tomto kontexte je pozorovaná a vnímaná človekom a jeho zmyslami. Jej rytmické zmeny v historickom vývoji, v priebehu roka i vegetačných periód poskytujú človeku meniaci sa obraz či scenériu s mimoriadne estetickými hodnotami. Poskytuje ich tak prírodná, ako aj obhospodarovaná, modifikovaná a programovo aranžovaná kultúrna krajina.  Konsenzuálna koexistencia prírodného a kultúrneho typu krajiny umocňuje estetické hodnoty prostredia, ktoré sú spätne videné, vnímané a obdivované človekom. Procesy vnímania krás a hodnôt prírody vrátane artefaktov, ktoré človek do nej vložil, či už technické, umelecké alebo religiózne – symbolické, označujeme ako percepcia,“ uvádzajú autori. Osobitný zážitok poskytujú lokality a ľudské artefakty, ktoré sú jedinečné svojou veľkosťou, tvaroslovím, obsahom a historickou hodnotou, označujeme ich ako neopakovateľné a symbolické „genius loci“.

Krajina bola od dávnej minulosti nielen vnímaná človekom, ale ním aj cieľavedome organizovaná v zmysle zásad teórie estetiky. V tomto procese vznikali typy kultúrnej krajiny a jej komponovaných priestorov, počnúc slohových formálnych záhrad a parkov a neskôr aj ucelených priestorov komponovanej krajiny a profánnym a sakrálnym obsahom. Tieto diela záhradného a parkového umenia oddávna boli, pokračovali a dodnes sú tvorivým produktom svetovo uznávanej odbornej profesie, ktorá je v novodobom a súčasnom pomenovaní definovaná ako krajinná architektúra. Práve táto skutočnosť je jasným argumentom a dôvodom spracovania predkladaných učebných textov s názvom Kultúra a percepcia krajiny.

Učebnica je prioritne určená študentom a budúcim absolventom študijného programu krajinná architektúra.

Prvá kapitola je zameraná na vlastnosti a stavy krajiny, druhá na kultúrnu krajinu, tretia na percepciu krajiny.

Moderná učebnica je vhodne doplnená farebnými obrázkami, bohatým zoznamom použitej literatúry, ako aj prílohou s kreslenými panorámami krajiny (autori kresieb - M. Kodoň, M. Marenčák a J. Supuka.)  

Ísť späť