Radi uverejňujeme: Ocenenie pre profesora Pavla Finduru

napísal

Pri príležitosti päťdesiateho výročia založenia Fakulty výrobného inžinierstva Univerzity prírodných vied v Lubline sa 26. - 29. septembra uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej sa zúčastnili pedagógovia zo sesterskej Technickej fakulty SPU v Nitre - prof. Pavol Findura, Ing. Oľga Urbanovičová, PhD., Ing. Miroslav Prístavka, PhD., a doktorand Ing. Maksym Stankevych.

Prvý deň konferencie bol venovaný prehliadke učební a slávnostnému otvoreniu prednáškovej miestnosti, nesúcej meno prof. Hammana.  Súčasťou prehliadky bola aj návšteva laboratórií chemickej ochrany, spracovania biomasy, bioenergetiky, presného poľnohospodárstva, ako aj diskusia o ďalšom rozvoji spolupráce a  vzájomnej výmene doktorandov v rámci spoločnej siete CEEPUS.

Nasledujúci deň sa v kongresovej sále lublinskej univerzity uskutočnila slávnosť, na ktorej rektor prof. Krzysztof Kowalczyk a dekan Fakulty výrobného inžinierstva prof. Dariusz Andrejko predstavili históriu fakulty a vízie jej rozvoja. Súčasťou ďalšieho programu  bolo odovzdávanie ďakovných listov a pamätných medailí. Za Technickú fakultu SPU vystúpil s príhovorom aj prof. Pavol Findura, ktorý v mene dekana prof. Romana Gálika odovzdal jubilujúcej fakulte pamätnú medailu TF.  

Nasledoval kultúrny program a vo večerných hodinách oceňovanie hostí pamätnou medailou Fakulty výrobného inžinierstva. Za tvorbu hodnotných publikácii v kategórii Q1, za tvorbu spoločnej siete CEEPUS CIII-PL-1606-01-2122 s názvom Sustainable Development of the Bioeconomy - Management of Sustainable Agricultural Production, za tvorbu projeku GAČR v spolupráci s JU v Českých Budějoviciach a za ďalšie spoločné výskumné aktivity bol ocenený aj prof. Pavol Findura z Ústavu poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky Technickej fakulty.

 

Ing. Oľga Urbanovičová

Ísť späť