Projekt INTERREG: Vyvinuli metodiky na detekciu vírusov, baktérií a škodlivého hmyzu

napísal

Vo Výskumnom centre AgroBioTech sa 13. decembra uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľov projektu s názvom Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny, (ITMS 304011X035 (doba realizácie projektu 02/2021 – 01/2023), ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika.

Zúčastnili sa na ňom zástupcovia hlavného partnera MORAVOSEED CZ a.s., hlavného cezhraničného partnera Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zástupcovia českého projektového partnera  z Mendelovej univerzity v Brne a zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Išlo o záverečné stretnutie, ktoré zhodnotilo dosiahnuté ciele v riešení projektu.

V priebehu riešenia projektu bola vybudovaná cezhraničná partnerská sieť aplikačných laboratórií vybudovaných na partnerských pracoviskách (Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Mendelova univerzita v Brne,  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) s novovybudovaným laboratóriom molekulárno-genetických analýz vo firme MORAVOSEED CZ a.s, ktoré slúžili na detekciu vírusov, baktérií a škodlivého hmyzu napádajúcich vybrané druhy zeleniny (cesnak, mrkva, rajčiaky, paprika, petržlen, cibuľa, šalotka, pór a iné) v zeleninárskej praxi. Členmi riešiteľského kolektívu z SPU v Nitre boli odborníci z Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a výskumníci z VC AgroBioTech.  Tento špičkový tím odborníkov zo štyroch subjektov univerzity je príkladom úspešnej spolupráce v oblasti rastlinných biotechnológií, ktorá sa v budúcom období môže premietnuť do prípravy ďalšieho spoločného výskumného projektu.

Tím partnerov vyvinul špecifické molekulárne metodiky detekcie patogénov, ktoré sa budú aplikovať v pestovateľskej praxi. V projekte vedecké tímy spolupracovali s deviatimi pestovateľskými  podnikmi, pričom päť podnikov pôsobí v SR a štyri v ČR. Spolupráca s producentmi zeleniny prebiehala formou prehliadok porastov a monitorovania zdravotného stavu pestovaných plodín počas celého vegetačného obdobia. Na odobratých vzorkách biologického materiálu sa overovala citlivosť vyvinutých metodík pre detegovanie sledovaných fytopatogénov, baktérií a škodlivého hmyzu a následne boli pestovatelia informovaní o výsledkoch laboratórnych analýz, na základe ktorých bolo možné prijímať konkrétne fytosanitárne opatrenia. Odborníci z SPU v Nitre vyvinuli metodiku real-time PCR pre detekciu špecifických vírusov napádajúcich cesnak kuchynský. Uvedenou spoluprácou univerzít a podnikov z praxe sa zefektívňuje pestovateľský, ale aj šľachtiteľský proces zeleniny, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť českých a slovenských producentov zeleniny.

Keďže projekt je vo finalizácii svojej realizácie, cieľom projektového stretnutia bolo súčasne stanoviť stratégiu pre udržateľnosť dosiahnutých výsledkov. Partneri v projekte sa dohodli, že budú garantovať  udržateľnosť výsledkov prostredníctvom  riešiteľských tímov na svojich pracoviskách v spolupráci s poľnohospodárskymi podnikmi. Vybudovaná prihraničná sieť  partnerských aplikačných laboratórií bude slúžiť naďalej k testovaniu patogénov zeleniny pomocou vyvinutých špecifických genetických markerov, ako aj ďalšiemu vývoju a inováciám testovacích molekulárnych metód podľa potrieb pestovateľov zeleniny tak, aby boli na trh dodávané zdravé a bezpečné potraviny.

Želáme riešiteľskému tímu úspešnú obhajobu dosiahnutých výsledkov na Riadiacom orgáne Programu INTERREG.

 

Ing. Eva Hečková, Kancelária projektových a transferových činností SPU v Nitre

 

„Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny“, ITMS 304011X035 (doba realizácie projektu 02/2021 – 01/2023).

Ísť späť