Projekt Best4Soil prispieva k obnove a udržaniu zdravých pôd v Európe. Podieľa sa na ňom aj SPU v Nitre

napísal

Zdravé pôdy majú zásadný význam pre budúcnosť európskej produkcie poľnohospodárskych plodín. Najmä v intenzívnych produkčných systémoch sú choroby prenášané pôdou hlavným faktorom s negatívnym dopadom na zdravie pôd. Postupy vhodného striedania plodín a správnej poľnohospodárskej praxe umožňujú zlepšovať, obnovovať a udržiavať zdravie pôd v Európe.

Hlavným cieľom projektu Best4Soil, podporeného z programu Horizont 2020, je sprístupniť inovatívne postupy prostredníctvom videí, praktických prehľadov, databáz a umožniť výmenu poznatkov v oblasti prevencie a kontroly chorôb prenášaných pôdou. Okrem veľkého objemu odborných a vedecky podložených informácií buduje projekt celoeurópsku sieť spájajúcu pestovateľov, poradcov, pedagógov, výskumných pracovníkov ale aj študentov. Sieť podporuje využívanie osvedčených postupov, pripravených pre využitie v praxi v dvadsiatich štátoch (Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia). Všetky informácie sú dostupné v 22 jazykoch, voľne šíriteľné prostredníctvom webovej stránky, zrozumiteľné tak, aby bol zabezpečený transfer vedeckovýskumných poznatkov do praxe.

Podľa slov prof. Ing. Magdalény Lacko-Bartošovej, PhD., z Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ SPU v Nitre, riešiteľky za Slovenskú republiku, projekt Best4Soil navrhuje tri základné oblasti postupov, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia pôd. „Prvou je adaptácia osevných sledov a postupov pre potreby a podmienky pestovateľa, ako základ prevencie chorôb prenášaných pôdou. Ďalšou je aplikácia postupov s preventívnym účinkom, ako sú využitie kompostov, organických vstupov, medziplodín a zeleného hnojenia. Treťou oblasťou je zavádzanie postupov, ktoré v prípade výskytu patogénov znižujú úroveň inokula v pôde, napr. (bio)solarizácia, anaeróbna pôdna dezinfekcia (dezinsekcia),“ vysvetľuje prof. Magdaléna Lacko-Bartošová.

Projekt Best4Soil poskytuje dve databázy s voľným prístupom a informáciami o patogénoch a nematódach, ktoré umožňujú užívateľom zostaviť vhodné osevné postupy pre konkrétne pôdne podmienky, vrátane zaradenia medziplodín a plodín na zelené hnojenie, vzhľadom na elimináciu negatívneho pôsobenia a premnoženia chorôb a nematód. Zároveň pomáhajú odborníkom pri vytváraní vhodných osevných postupov a inovatívnych poľnohospodárskych praktík. „Práca s databázami je zatiaľ možná len v anglickom jazyku, bude však prístupná aj v slovenčine. Dúfame, že bude dostatočne intuitívna a každý záujemca ju bude schopný využiť a porozumieť jej,“ zdôrazňuje profesorka Lacko-Bartošová.

Inovatívne poľnohospodárske praktiky sú poskytované aj prostredníctvom ľahko zrozumiteľných výučbových videí. Súbor devätnástich videonahrávok je doplnený podrobnejšími praktickými prehľadmi s bohatými ilustráciami, ktoré sú zamerané na anaeróbnu pôdnu dezinfekciu, ako alternatívu chemickej dezinfekcie, komposty a ich typy, vermikompost, termofilný kompost – jeho výrobu a aplikáciu, ďalej na kvalitu kompostu, testy a analýzy kvality pre prax, zelené hnojenie a medziplodiny, aspekty prirodzenej metódy zlepšovania zdravia pôd, osevné postupy a striedanie plodín, návrh osevného postupu, (bio)solarizáciu – jej účinnosť a použitie, biofumigáciu, fungorganickú hmotu v pôde – ochranu a zvyšovanie jej obsahu a napokon na mikrobiálnych antagonistov a biologickú kontrolu.

Ísť späť