Príprava expertných skupín zo šľachtenia rastlín, semenárstva a včelárstva pre štátnu správu Arménska

napísal

V rámci spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva poľnohospodárstva Arménskej republiky bola aj Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre ponúknutá možnosť zúčastniť sa na konkurze pre odbornú spoluprácu a zabezpečenie viacero vzdelávacích aktivít pre riadiacich pracovníkov Arménska z rezortu poľnohospodárstva.

Na základe úspešného konkurzného konania túto úlohu počas roka 2022 realizovali pracovníci Ústavu rastlinných a environmentálnych vied (ÚREV) pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre pod koordináciou doc. Ing. Jána Brindzu, CSc., v rámci zriadenej medzinárodnej siete AgroBioNet.

Tím pracovníkov ÚREV pripravil a úspešne zabezpečil realizáciu dvoch edukačných projektov v ruskom a anglickom jazyku v rámci programu EU Green Agriculture Initiatives in Armenian (EU GAIA) / Iniciatíva EÚ pre zelené poľnohospodárstvo v Arménsku. Uvedený program pre Arménsko vytvorila a financuje Rakúska rozvojová agentúra v spolupráci s rozvojovým programom OSN (UNDP).

Rozvoj šľachtenia a semenárstva

V prvom projekte (EU GAIA project - ENI/2019/408-058) s pracovným názvom Rozvoj šľachtenia a semenárstva tím ÚREV zabezpečil intenzívny edukačný projekt pre prípravu skupiny siedmich účastníkov,  zloženej zo zástupcov šľachtiteľských a semenárskych spoločností, výskumných, vzdelávacích a štátnych orgánov. Účastníci počas desiatich pracovných dní v období februára absolvovali sériu 15 odborných prednášok v podmienkach SPU v Nitre, odborných konzultácií a diskusií v rámci realizovaných odborných exkurzií na výskumných, šľachtiteľských a semenárskych pracoviskách Slovenska, ako aj špecializovaných pracovísk ÚKSUP-u. Počas pobytu v Nitre získali rozsiahle poznatky zo súčasných trendov v šľachtení, semenárstve, uznávacieho konania porastov, kontroly kvality a certifikácie osív a sadív podľa platnej EÚ a medzinárodnej legislatívy. Tieto poznatky môžu aktívne využiť ako akčná expertná skupina pre reorganizáciu danej problematiky v podmienkach Arménska.

Udržateľný rozvoj včelárstva v Arménsku

V druhom projekte (EU GAIA 6546-00/2019) s pracovným názvom Udržateľný rozvoj včelárstva v Arménsku tím ÚREV zabezpečil intenzívny edukačný projekt pre prípravu špecializovanej skupiny šiestich účastníkov zloženej zo zástupcov včelárov, spracovateľov včelích produktov, výskumných, vzdelávacích a štátnych orgánov.

V prvej projektovej aktivite zabezpečili medzinárodne uznávaní experti  - doc. Ing. Robert Chlebo, PhD., (FAPZ) a Ing. Pavol Fiľo, riaditeľ Strednej odbornej školy v Banskej Bystrici a súčasne aj Centra odborného vzdelávania včelárstva v rámci misie v Arménsku prieskum na mieste a následne aj analýzu súčasného stavu včelstiev, chovu včiel, produkcie medu a sociálno-ekonomického rozvoja včelárov v Arménsku formou expertnej štúdie. Analýza bola prijatá štátnymi orgánmi pozitívne.

V druhej projektovej aktivite bola pre šiestich účastníkov z Arménska zabezpečená koncom septembra séria 24 odborných prednášok a 11 odborných exkurzií včelárskych fariem, spracovateľských spoločností včelích produktov a iných špecializovaných pracovísk na Slovensku. Prednášky a exkurzie boli orientované najmä na uchovanie a ochranu opeľovačov a včelstiev vo vzťahu k uchovaniu biodiverzity, riešenia organizácie, vzdelávania, dotačnej politiky včelárov, riešenia systému sociálno-ekonomického rozvoja včelárov, kontrole zdravotného stavu včelstiev, kontrole kvality a hygieny medu a včelích produktov, technológie spracovania včelích produktov a riešenia mnohých ďalších aktuálnych problémov včelárstva. Získané poznatky využije oficiálne zriadená expertná skupina pre riešenie aktuálnych problémov rozvoja včelárstva v Arménsku na úrovni predkladania návrhov na riešenie legislatívy, vzdelávania, výskumu, dotačnej politiky, formovania nových akčných inštitútov pre organizačné, administratívne, inštitucionálne a iné opatrenia v oblasti včelárstva v Arménsku.

Záverečné správy, návrh opatrení

Organizátori oboch edukačných projektov predložili pre štátne orgány Arménska okrem záverečných správ aj návrh opatrení pre spoluprácu a potenciálne využitie pre rozvoj šľachtenia, semenárstva a včelárstva v Arménsku. Expertné skupiny prezentovali na verejných rokovaniach za účasti odbornej verejnosti pred štátnymi orgánmi svoje poznatky zo vzdelávacích aktivít so súčasným prerokovaním spracovaných návrhov opatrení.

Dosiahnuté výsledky v oboch edukačných projektoch boli pozitívne zhodnotené Rakúskou rozvojovou agentúrou, ako aj štátnymi orgánmi Arménska.

 

Ísť späť