Posilňovanie obehového biohospodárstva pomôže prekonať dopady pandémie

napísal

Koncom januára, 25. 1., sa konal online workshop v rámci projektu BIOREGIO.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) je partnerom projektu Interreg Europe BIOREGIO – Regional Circular Economy Models and Best Available Technologies for Biological Streams, ktorý vedie LAB University of Applied Sciences, Fínsko. Projekt sa začal už v roku 2017 a následne bolo umožnené jeho predĺženie z 31. 12. 2021 do 31. 12. 2022.

Cieľom projektu BIOREGIO je posilniť európske obehové hospodárstvo v oblasti biologických materiálov. Konzorcium projektu BIOREGIO pozostáva z ôsmich partnerov zo šiestich rôznych krajín EÚ (Fínsko, Španielsko, Grécko, Slovensko, Francúzsko a Rumunsko) a plánuje ovplyvňovať hospodársku politiku efektívne využívajúcu zdroje a posilňovať regionálne biohospodárstvo. V rámci projektu si partneri vymieňajú poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Výsledkom projektu bude lepšia pripravenosť partnerských regiónov na rozvoj relevantných regionálnych politík na podporu obehového hospodárstva so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov.

V rámci projektu sa každoročne organizuje stretnutie partnerov v inej partnerskej krajine. Okrem toho každý partner dvakrát ročne uskutočňuje stretnutia skupiny zainteresovaných strán (tzv. stakeholder group). Pravidelné stretnutia projektových partnerov sa z dôvodu pandémie Covid-19 od roku 2019 konali online. To bol aj prípad workshopu projektu BIOREGIO, ktorý sa konal 25. januára 2022. Workshop s názvom Posilňovanie obehového biohospodárstva spolu s malými a strednými podnikmi (MSP) na prekonanie dopadov pandémie COVID bol zameraný na umožnenie lepšieho prístupu MSP k štrukturálnym fondom, ale aj iným nástrojom financovania. Každý partner predstavil špeciálnu tému týkajúcu sa obehového biohospodárstva, COVID a MSP, opatrenia na podporu MSP, nové osvedčené postupy (tzv. good practices) a nápady na nové regionálne projekty.

Kimmo Heponiemi z LAB University of Applied Sciences vo Fínsku prednášal o pilotnom závode v rámci obilného klastra. Carmen Frontaura z regiónu Castilla-La Mancha (Španielsko) predstavila obehové biohospodárstvo v tomto regióne. Región Stredné Macedónsko (Grécko) zastupovala Chrysanthi Kiskini, ktorá prezentovala podporné opatrenia pre MSP počas pandémie COVID-19 a príspevok zameraný na epidemiologický výskumu odpadových vôd pre komunitný monitoring COVID-19 prezentovali Thodoris Karapantsios a Maria Petala z Aristotelovej univerzity v Solúne, Grécko. Simona Carmen Litescu Filipescu z Národného inštitútu pre výskum a vývoj biologických vied v Rumunsku predstavila príklady osvedčených postupov na vyššiu valorizáciu vedľajších rastlinných produktov a Héloïse Even a Chloé Besnard z Regionálnej rady Pays de la Loire vo Francúzsku hovorili o nástrojoch financovania obehového biohospodárstva.

SPU zastupoval Martin Mariš z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorý pôsobí ako lokálny koordinátor projektu BIOREGIO a výskumníci - Eleonóra Marišová a Jaroslav Michalko. Martin Mariš predstavil nový Program odpadového hospodárstva SR (POH) na roky 2021 – 2025 pripravený Ministerstvom životného prostredia SR – predstavil aktuálny stav odpadového hospodárstva na Slovensku a ciele a opatrenia programu na nové programové obdobie. POH zahŕňa viacero ambicióznych cieľov pre jednotlivé prúdy odpadov, medzi ktoré patrí zvýšenie podielu separovaného zberu komunálneho odpadu na 60 % do roku 2025 a podiel prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 % a zníženie podielu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.

Informoval aj o jeho implementácii do pripravovaného Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (POH NSK), keďže SPU v Nitre komunikuje s jeho riadiacim orgánom. POH NSK sa zameria na kompostárne ako hlavnú možnosť zhodnocovania kuchynského odpadu. Program tiež uvádza, že budovanie nových skládok v Nitrianskom kraji je nežiaduce. Bude však treba zvážiť aj využitie existujúcich bioplynových staníc, najmä z hľadiska dosiahnutia vyššej miery technologickej variability čistiarenských kapacít vo vzťahu k širokému portfóliu biologicky rozložiteľných odpadov. POH NSK tiež podporí výstavbu a transformáciu existujúcich zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

Slovensko má európskeho víťaza EIT Jumpstarter, keďže Jaroslav Michalko z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre získal prvé miesto v novej kategórii New European Bauhaus so start-upom BioConvert. Je zároveň spoluzakladateľom tohto start-upu. Predstavil, ako funguje start-up BioConvert a ako využíva larvy múch na premenu potravinového odpadu na živočíšnu potravu bohatú na bielkoviny. BioConvert je jedinečný projekt. V spolupráci so súkromnou spoločnosťou zaoberajúcou sa zberom a spracovaním potravinového odpadu vzniklo unikátne spojenie, ktoré umožňuje premieňať čerstvé hygienizované zvyšky potravín zo supermarketov a stravovacích zariadení na výživnú biomasu hmyzích lariev. Čerstvé alebo spracované larvy sa stávajú vysokohodnotným bielkovinovým krmivom pre hospodárske zvieratá, ktoré sa zase stávajú potravou pre ľudí, čím sa uzatvára cyklus premeny potravinového odpadu späť na potravu. Poslucháčov táto prezentácia o recyklácii vyhodených potravín veľmi zaujala.

Všetci zástupcovia workshopu vo svojich prezentáciách zdôraznili prioritné oblasti rozvoja, ciele a opatrenia v súlade s projektom BIOREGIO.

 

Ísť späť