PoliRural je úspešne ukončený. Aké výstupy priniesol?

napísal

Výskumný a inovatívny projekt Horizontu 2020 známy ako PoliRural (Politiky pre vidiek), koordinovaný Českou zemědelskou univerzitou v Prahe, úspešne ukončili. Čo priniesol?

Súčasťou tohto zatiaľ najväčšieho konzorcia v slovenských podmienkach boli štyria partneri - SPU v Nitre, VIPA na Slovensku, Agroinštitút a Mesto Nitra.

Cieľom projektu je zatraktívniť európske vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a potencionálnych nováčikov. PoliRural spájal kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík, ktoré povedú k posilneniu vidieckeho obyvateľstva a k odolnejším vidieckym oblastiam.

Úspešnosť projektu

Ako nás informovala koordinátorka projektu za SPU profesorka Zuzana Palková, z dvanástich pilotných regiónov bol slovenský prezentovaný na mnohých fórach ako najúspešnejší, najlepšie ilustrujúci čo sa dá dosiahnuť v rámci prestížnych výskumných projektov Európskej komisie.

„Záverečné hodnotenie Európskej komisie je pozitívne vzhľadom na množstvo výstupov projektu, jeho komplexnosť a náročnosť, ale aj na to, že vo všetkých aktivitách vidno konzistentný rámec napriek rozmanitosti veľkého počtu participujúcich regiónov,“ informovala Z. Palková.

Slovenský pilot - ambície

Slovenský pilot bol jediným pokrývajúcim územie celej krajiny, keďže väčšina politik pre vidiek sa tvorí na celoštátnej úrovni.

Ambíciou bolo spolu so zainteresovanými aktérmi vytvoriť na vidieku Víziu pre atraktívnejší vidiek.

„Slovenský vidiek sme vždy považovali za atraktívny, preto sme sa sústredili na to, ako ho spraviť ešte atraktívnejším pre život, prácu, investície a rekreáciu,“ hovorí Z. Palková.

Dokument Vízia – výstup projektu

Dokument Vízie sa tvoril postupne v priebehu troch rokov a do jeho tvorby sa zapojilo viac ako 1700 ľudí v 17 postupných fázach.

„Zámer vypracovať Víziu bol po úvodnom ročnom výskume prezentovaný na Dni vidieka v Národnej rade SR v septembri 2020 a s výstupom sme sa tam opäť vrátili v októbri 2022. Vidiek je téma, ktorá spája naprieč politickým spektrom. Aktívne sa mu však venuje len zopár poslancov. Zakotvenie doktríny pre atraktívnejší vidiek do ústavného zákona v horizonte roku 2024 je preto otázne. Kľúčové je, či sa nájde silný podporovateľ tejto myšlienky toľko potrebnej dlhodobej stability, kontinuity a jasného strategického smerovania pre náš vidiek naprieč všetkými sektormi ekonomiky a spoločnosti. Ak nám skutočne záleží na našom vidieku, tak treba aktívne a zanietene konať,“ zdôrazňuje Z. Palková.

Vízia ako výstup z projektu je vstupom do ďalších konzultačných mechanizmov, ktoré zahájili v záverečnom roku projektu a v súčasnosti pokračujú.

Konferencie – Atraktívnejší vidiek

V spolupráci s MPRV SR, VIPA na Slovensku a ZMOS vo februári odštartovala vo Zvolene séria spoločných konferencií s názvom Atraktívnejší vidiek.

Podľa slov Z. Palkovej, podujatie bude pokračovať na východe Slovenska a potrvá dovtedy, kým nenájdu spoločnú reč a možnosti riešenia mnohých pretrvávajúcich problémov na vidieku, ako aj novovznikajúcich v dôsledku množstva kríz a potreby implementácie nových strategických dokumentov EÚ, napr. Zelená dohoda, reforma SPP atď.

Na vidieku však v súčasnosti nie sú adekvátne ľudské kapacity na zvládnutie všetkých problémov. Foreseight a inovatívne nástroje sú preto veľmi dôležitým pomocníkom na to, ako lepšie prednastaviť existujúce politiky pre vidiek.

„Do celého procesu rozhodovania o politikách pre vidiek by mali byť aktívne zapájaní ľudia žijúci na vidieku, s podmienkou, že sú pre to vytvorené adekvátne personálne, odborné a finančné kapacity. Bez reformy riadenia politík pre vidiek nemožno očakávať pozitívnu zmenu,“ konštatuje odborníčka.

Mnohé inovatívne technológie, vyvinuté v rámci projektu na podporu tvorby politík, žiaľ, nie sú v slovenských podmienkach využiteľné kvôli nedostupnosti kvalitných údajov a dát, ako aj verejne dostupných stratégií a dokumentov.

„Napriek pôvodnému nadšeniu ako by nám pomohol Index atraktívnosti vidieka, dotovanie textu alebo systémové dynamické modelovanie, sme sa museli zmieriť so slovenskou realitou. A síce, že rozhodnutia sú prijímané bez adekvátnych dát, bez skutočného poznania dopadov prijímaných politík na vidiek,“ ilustruje realitu prof. Z. Palková.

Zároveň podotýka, že technológie sú ako výstup projektu dostupné. Záleží na tom, či sa nájde niekto, kto bude mať záujem tieto dáta zbierať.

„Keď sa tak stane, budeme sa môcť pozrieť aký dopad budú mať konkréktne rozhodnutia na náš vidiek. Realita je taká, že pri prijímaní rozhodnutí sa nezohľadňujú mnohé hnacie sily ovplyvňujúce vývoj na vidieku,“ uzatvára koordinátorka projektu.

Ísť späť