Prioritou sú bezpečné a inovatívne potraviny

napísal

Vývoj a spracovanie bezpečných a inovatívnych potravín je prioritou nového projektu SPU

SPU v Nitre bude realizovať projekt zameraný na vývoj a spracovanie kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín. Celkové náklady na oprávnené výdavky sú vo výške 10, 4 milióna eur.
Cieľom projektu bude prostredníctvom vedeckého výskumu rozšíriť poznatky v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Obsahovo sa projekt bude orientovať na tri znalostné oblasti - potravinársku technológiu, rastlinnú výrobu, genetiku rastlín a živočíchov a energetiku.

SPU bude ako hlavný partner spolupracovať na projekte aj s Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom, TEKMAR-om SLOVENSKO, McCarterom, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Pokiaľ ide o prínosy pre potravinársku prax, ako informovala riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre Lucia Gabríny, projekt má ambíciu rozšíriť portfólio dostupných potravín prostredníctvom návrhu nových prototypov funkčných potravín vhodnou kombináciou jednotlivých surovín tak, aby svojím živinovým zložením zodpovedali štandardom funkčných potravín a potravín pre ľudí so špecifickými výživovými potrebami.

Potravinový inkubátor

Jedným z hlavných výstupov projektu bude vybudovanie potravinového inkubátora. „Ide o  akademický technologický inkubátor, ktorého úlohou bude prispievať k transferu technológií a podporovať potenciál pre aplikovanie výsledkov výskumnej činnosti v agropotravinárskom sektore. V praxi bude potravinový inkubátor vytvárať priestor pre pilotné testovanie a validáciu vyvinutých technológií v laboratórnych podmienkach simulujúcich priemyselne relevantné prostredie, čo predstavuje prvú úroveň v zmysle trojúrovňového konceptu inkubátorov a akcelerátorov. V rámci druhej roviny fungovania bude potravinový inkubátor  poskytovať potenciál pre možnú podporu transferu inovatívnych technológií a poznatkov do praxe,“ vysvetlila L. Gabríny. Dodala, že zapojenie ďalších subjektov z hospodárskej praxe bude uskutočňované prostredníctvom realizácie inovačných auditov v minimálne desiatich malých a stredných podnikoch, ktoré budú následne predstavovať potenciálnych spolupracujúcich partnerov. „Predmetom inovačných auditov, ktoré bude realizovať SPU ako žiadateľ predkladaného projektu, bude zmapovanie a identifikácia inovačných spoločností pre budúcu spoluprácu žiadateľa.“

Šírenie výsledkov výskumu bude realizované hlavne prostredníctvom výučby a publikovania vedeckých článkov. Ukončenie realizácie projektu je plánované na jún 2023.

Ísť späť