Ocenený študent P. Watter: SPU mi otvorila dvere do sveta

napísal

Jedným z najlepších študentov vysokých škôl za uplynulý rok je inžinier Peter Watter, doktorand na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V 19. ročníku národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 zvíťazil v kategórii Ekonómia. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na potravinovú bezpečnosť a blahobyt domácností s ohľadom na aktuálnu situáciu vo svete. Zároveň pôsobí ako analytik na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pri výbere vysokoškolského štúdia ste zvolili ekonomiku a manažment. Prečo práve tento odbor?

Ak mám byť úprimný, koncom štúdia na gymnáziu som uvažoval, že nepôjdem na vysokú školu. Okolie a rodina ma však presvedčili, že tento všeobecný štýl vzdelávania predurčuje študenta na vysokoškolské štúdium. Keďže som mal veľmi rád prácu s číslami, financiami a doslova som sa vyžíval v riešení problémov, hľadal som si odbor, respektíve študijný program, kde by som mohol rozvíjať svoje záujmy. Študijný program kvantitatívne metódy v ekonómii najlepšie spĺňal moje požiadavky. Hoci zo začiatku sme mali veľa teoretických predmetov, neskôr som sa v tomto programe našiel. To sa prejavilo ešte vo väčšej záľube k analytickým predmetom a v mojom postoji k štúdiu.

Mohli by ste nám priblížiť svoju činnosť a aktivity v oblasti rozvoja vzdelávania?

Samozrejme, primárna činnosť môjho rozvoja vzdelávania je štúdium na univerzite. Avšak pre lepšie uplatnenie na trhu práce a celkovo v živote považujem za kľúčové, aby študenti okrem spĺňania základných podmienok pre dokončenie štúdia na vysokej škole robili aj niečo navyše. Tým myslím participáciu na rôznych školských a mimoškolských aktivitách, ktoré dokážu študenta obohatiť o rôzne poznatky, skúsenosti a poskytnú mu možnosť nadobudnúť nové partnerstvá a spolupráce. Napríklad, mňa na univerzite začala zaujímať „školská politika“ a bol som úspešne zvolený do Akademického senátu FEM, Akademického senátu SPU, ale aj do Študentskej rady vysokých škôl. Tiež pracujem v menšej firme ako finančný analytik a ekonóm.

Akej problematike sa v súčasnosti venujete vo výskume a aké sú perspektívy tejto vedeckej oblasti?

V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktuálne analyzujem potravinovú bezpečnosť slovenských domácností. Tento výskum je založený na skúmaní výdavkov domácností, alokácii ich príjmov na rôzne tovary a služby. Mojou úlohou je identifikovať typy domácností, ktoré sú ohrozené z hľadiska potravinovej inflácie a predložiť odporúčanie, ktorým typom domácností by mal štát v tejto oblasti pomôcť. V širšom kontexte skúmam dopytový systém domácností na Slovensku, čiže spotrebiteľské správanie domácností.

Myslíte si, že naša spoločnosť si je vedomá potenciálu, ktorý študenti v sebe majú a ich úsilie, cieľavedomosť, zodpovednosť a vytrvalosť sú dnes patrične ocenené?

Na základe svojich skúseností a pozorovaní si myslím, že povedomie o potenciáli študentov vo všeobecnosti rastie. Priestor na väčšiu podporu vidím v oblasti výskumu a poskytovania viac príležitostí pre študentské inovácie a podnikanie. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že aj študenti musia prejavovať cieľavedomosť a vytrvalosť.

 
"Absolvoval som aj stáž v OECD v Paríži
vďaka memorandu o spolupráci medzi SPU a OECD
a tiež stáž v Barcelone vo firme Vision Factory
ako finančný analytik.
SPU mi otvorila dvere do sveta."

 

Kde vidíte perspektívu svojho ďalšieho vedeckého rastu? Podporuje súčasná situácia vo vede mladých pracovníkov?

Určite vidím potenciál pre svoj ďalší vedecký rast. Jedným z konkrétnych príkladov je môj nasledujúci zahraničný pobyt na Univerzite v Leuvene v Belgicku. Považujem ho za významný vo svojom vývoji, keďže mi poskytne príležitosť prehĺbiť znalosti v oblasti štatistických výskumných metód. Absolvoval som aj stáž v OECD v Paríži vďaka memorandu o spolupráci medzi SPU a OECD a tiež stáž v Barcelone vo firme Vision Factory ako finančný analytik. SPU mi otvorila dvere do sveta.

Napriek pozitívnym aspektom však vnímam aj určité výzvy v oblasti vedy. Jednou z hlavných je skutočnosť, že súkromný sektor často ponúka atraktívnejšie finančné podmienky. To má tendenciu lákať šikovných výskumníkov do pozícií, ktoré nie sú primárne zamerané na výskum. Toto môže viesť k situácii, keď mladí talentovaní výskumníci nevyužívajú svoj výskumný potenciál. Tento trend predstavuje riziko pre celkovú kvalitu a inovatívnosť vedeckého výskumu, lebo môže dochádzať k odlivu talentov, ktorí by inak mohli prispieť k významným pokrokom vo svojich oblastiach. Preto je veľmi dôležité, aby sa spoločnosť a akademická komunita viac zameriavali na zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry pre mladých výskumníkov, a to nielen z hľadiska financií, ale aj vytvárania stimulujúceho prostredia pre inovatívny výskum.

 
"Pre mňa je najdôležitejšia vnútorná motivácia,
potešenie z toho, že môžem niečo kreovať
a moja práca má pridanú hodnotu."

 

Mohli by ste poradiť ostatným mladým ľuďom, ako sa z bežného študenta môže stať študent spolupodieľajúci sa na skvalitnení výučby a výskumu?

Prechod z pozície bežného študenta na študenta, ktorý sa aktívne podieľa na skvalitňovaní výučby a výskumu, je proces vyžadujúci si odhodlanie, zvedavosť a proaktívny prístup. Dôležitým prvkom, ktorý môže viesť k významnému zlepšeniu práce a postupov, je prijímanie a využívanie spätnej väzby od pedagógov a spolužiakov.

Osobne pre mňa bola a je najdôležitejšia vnútorná motivácia, potešenie z toho, že môžem niečo kreovať a moja práca má pridanú hodnotu. V neposlednom rade je to aj  zvedavosť, vďaka ktorej ma stále baví študovať fakty z oblasti ekonómie, štatistiky či osobnostného rastu.

Foto:

P. Watter na zahraničných pobytoch, medzi nimi v OECD v Paríži. Na SPU úspešne ukončil inžinierske štúdium s vyznamenaním. Bol ocenený titulom Študentská osobnosť roka v AR 2022/2023 v kategórii Ekonómia.

Ísť späť