Nový projekt Jean Monnet - Centrum Excelentnosti reaguje na klimatickú krízu

napísal

Konzorcium troch fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre získalo od Európskej komisie grant na riešenie aktivít projektu v rámci programu Jean Monnet – Centrum Excelentnosti.

Projekt zameraný na aktuálnu oblasť európskej zelenej politiky pripravila Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva a Technickou fakultou Aktivity sú naplánované na trojročné obdobie (2023 - 2026). Úvodné projektové stretnutie sa konalo 22. novembra na Ústave európskych politík a verejnej správy FEŠRR. Na základe predchádzajúcej medzinárodnej projektovej spolupráce odborníkov z týchto fakúlt sa vyprofilovala spoločná oblasť pre výskum a vzdelávanie študentov na treťom stupni štúdia, ktorou je globálna klimatická kríza. „Ide o reálny globálny problém, preto je aj Európska únia odhodlaná proti nej bojovať. Vedecká komunita jasne komunikuje, že musíme urýchlene konať smerom k výraznému obmedzeniu globálneho otepľovania,“ uviedol koordinátor projektu profesor Pavol Schwarcz.

Aktuálna analýza ukázala, že v súčasných doktorandských študijných programoch nie je oblasť energetickej politiky Európskej únie dostatočne pokrytá. Projekt preto plánuje nasmerovať konkrétne aktivity na tri kľúčové kurzy pre študentov doktorandského štúdia všetkých fakúlt SPU: Energetická politika EÚ, Obnoviteľné energie pre trvalo udržateľný rozvoj a Environmentálna výživa a zdravie. „Absolvovaním kurzov získajú študenti kompetenciu zhodnotiť aktuálnu situáciu v oblasti energetickej politiky a budú tiež schopní navrhnúť a priebežne prispôsobovať národné či regionálne stratégie. Dozvedia sa o inžinierskych princípoch a aplikáciách pre existujúce a vznikajúce energetické technológie, výrobu energie, spotrebu a vplyv na životné prostredie,“ priblížil P. Schwarcz. Doplnia si tiež odborné vedomosti v oblasti inovatívneho výskumu potravinového systému, rizikových faktorov v potravinovom reťazci a kontrolných nástrojov na ochranu zdravia ľudí i zvierat na Slovensku a v EÚ.

Odborníci projektového konzorcia zároveň zabezpečenia celý rad sprievodných aktivít, ako sú medzinárodné workshopy, semináre, diskusie a vedecké konferencie, ktoré vytvoria vhodnú synergiu medzi kľúčovými oblasťami projektu. „Tieto významné piliere vedomostí a výskumu vyplnia medzery vo vzdelávaní a v následnom výskume energetickej politiky EÚ,“ podotkol profesor Schwarcz.

Poukázal na to, že Európska únia prijíma v súvislosti so zmenou klímy jasné akčné iniciatívy v rámci Európskej zelenej dohody. Projekt plánuje reagovať na kľúčové body tejto dohody, ako je zvýšenie energetickej účinnosti, obnoviteľná energia, energetická a klimatická politika krajín EÚ a potravinová bezpečnosť v kontexte existujúcich dopadov klimatických zmien.

Ísť späť