Nová kolektívna zmluva na SPU podpísaná. Aké benefity prináša?

napísal

Výsledkom kvalitnej odborárskej práce na SPU v Nitre je nová Kolektívna zmluva na roky 2022 - 2024, ktorú podpísali odborári s vedením univerzity 2. mája. Jej podpísanie vyjadruje kontinuitu kolektívneho vyjednávania na SPU. Aké nové benefity prináša zamestnancom univerzity?

Ako nás informovala Ing. Beáta Martišková, členka výboru UO, nová KZ prináša viacero nových benefitov v oblasti zamestnanosti, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti a starostlivosti o kvalifikáciu zamestnancov.

Pokiaľ ide o prvú oblasť, zamestnávateľ poskytne v druhom polroku kalendárneho roka 2022 zamestnancovi na jeho žiadosť jeden deň pracovného voľna, za čas pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu.

Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy v prvý  a posledný deň školského roka jednému z rodičov sprevádzajúceho dieťa 1. a 2. ročníka na ZŠ.

Pokiaľ ide o oblasť zdravotníckej a sociálnej starostlivosti -  počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v pracovnom pomere vyplatí zamestnávateľ náhradu príjmu od prvého do desiateho dňa vo výške 75 %  denného  vymeriavacieho  základu  zamestnanca.

V niektorých predchádzajúcich rokoch bola celouniverzitná dovolenka od 23. 12. až do 6. 1. nasledujúceho roku. Nepedagogickým zamestnancom dni dovolenky chýbali. Teraz je v KZ dohodnuté, že si zamestnanec môže čerpať od 1. až do 6. januára nasledujúceho roka dovolenku individuálne aj z nároku dovolenky za predchádzajúci rok.

V Zásadách využívania SF pribudol nový článok – Príspevky na realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Príspevok zo SF na vzdelávacie podujatia organizované zamestnávateľom ako jazykové kurzy, počítačové kurzy a pod. sa bude poskytovať jedenkrát za rok vo výške 40 % z ceny vzdelávacieho podujatia. Maximálne vo výške 40 eur.

Príspevok zo SF sa bude poskytovať aj zamestnanom, ktorí majú deti v Súkromnej materskej škôlke SPU v Nitre, vo výške 20 eur mesačne na jedno dieťa zamestnanca. Príspevok zo SF patrí iba za mesiace, v ktorých zamestnanec nie je oslobodený od platenia za dieťa.

Upravuje sa výška peňažných darov zo SF pri pracovných jubileách. Pri pracovnom jubileu odpracovaných 20 rokov na SPU vo výške 60 eur, pri 25 rokov vo výške 70 eur, pri pracovnom jubileu 30 rokov 80 eur, pri jubileu 35 rokov 90 eur a za 40 odpracovaných rokov peňažný dar 100 eur.

Pri narodení dieťaťa sa z prostriedkov SF bude zamestnancom pracujúcim na ustanovený pracovný čas poskytovať peňažný dar vo výške 100 eur.

Tiež sa zo SF môže poskytnúť príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov, vzdelávacie, športové a kultúrne podujatia organizované UO a zamestnávateľom. Výška príspevku sa stanovuje v sume 2 € na zamestnanca príslušného pracoviska jedenkrát ročne, kým v minulosti bola 1 €.

Nová kolektívna zmluva predstavuje vecný, zrozumiteľný a použiteľný dokument, vytvárajúci rámec vzťahov vzájomného rešpektu a obojstranne prospešnej spolupráce na všetkých úrovniach.

Ako uviedla rektorka SPU Klaudia Halászová, Kolektívna zmluva na roky 2022 - 2024 v oblasti práv a benefitov zamestnancov nadväzuje na štandardy z minulosti. Zároveň odzrkadľuje korektnosť sociálneho dialógu na univerzite.

Doterajšia predsedníčka Výboru UO prof. Zuzana Hlaváčová sa poďakovala vedeniu SPU za ústretový prístup pri vypracovávaní novej Kolektívnej zmluvy, najmä s ohľadom na ochranu práv všetkých zamestnancov.

KZ za odbory podpísal už nový predseda Výboru OZ PŠaV pri SPU v Nitre prof. Miroslav Žitňák, keďže prof. Zuzana Hlaváčová sa 27. apríla na konferencii UO odborov vzdala funkcie predsedníčky z dôvodu vyťaženosti. Rektorka SPU vysoko ocenila jej pôsobenie na čele UO. Funkciu vykonávala od roku 2012 až doteraz.

Ísť späť