Na SPU sa konalo záverečné stretnutie a Národný deň k projektu INVEST

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 17. – 19. októbra konalo záverečné medzinárodné partnerské stretnutie k projektu INVEST, na ktorom sa zúčastnili aj partneri zo zahraničných univerzít v Bulharsku, Grécku, Fínsku a Holandsku. Bodku za stretnutím dal 20. októbra Národný deň INVEST. Počas záverečného stretnutia účastníci prerokovali dôležité otázky týkajúce sa právnych dokumentov Aliancie INVEST, ako je Memorandum o spolupráci, právna forma Aliancie a miera implementácie výsledkov projektu na partnerských univerzitách z pohľadu inštitucionalizácie Aliancie. Podstatná časť podujatia bola venovaná rokovaniam o postupoch pri tvorbe záverečnej správy projektu, ako aj finančným a administratívnym aspektom projektu. Na stretnutí sa zúčastnili členovia správnej rady – Management Board, ako aj lokálni koordinátori z partnerských inštitúcií projektu INVEST – Univerzita poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (Bulharsko), Univerzita v Thessaly (Grécko), Univerzita aplikovaných vied, Karelia (Fínsko) a Van Hall Larensteinova univerzita aplikovaných vied, Leeuwarden (Holandsko).

Podujatie bolo spojené s Národným dňom INVEST, ktorý sa uskutočnil 20. októbra formou odborného sympózia s názvom Maximalizácia potenciálu Európskej univerzity pre trvalo udržateľné regióny. Sympózium prinieslo prezentácie zamerané na význam a potenciál univerzít pre rozvoj slovenských a európskych vidieckych regiónov a ich trvalú udržateľnosť. Nechýbali ani tri odborné panelové diskusie na témy „Univerzity ako katalyzátory udržateľného ekonomického rastu“, „Univerzity ako hybné sily lokálnej zmeny a transformácie na udržateľnú komunitu“ a „Univerzity ako facilitátori verejnej správy a tvorby a implementácie politík“. Medzi štyridsiatimi účastníkmi boli zástupcovia partnerských univerzít, hostia z významných inštitúcií, ako je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR či atašé Veľvyslanectva Francúzska v SR pre spoluprácu v oblasti vedy a vysokoškolského vzdelávania.

INVEST je aliancia európskych univerzít, ktoré sa spájajú s myšlienkou posilnenia prepojenia medzi vzdelávaním, výskumom, inováciami a prenosom znalostí. SPU v Nitre ako jediná lídruje takýto tip konzorcia na Slovensku.

 

Ísť späť