Martin Medzanský, majiteľ firmy Mgarden

napísal

„Záhradníctvo je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, tak ako je trávnik neodmysliteľnou súčasťou každej záhrady,“ hovorí Ing. Martin Medzanský, PhD., čerstvý absolvent doktorandského štúdia na Katedre rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Už takmer jedenásť rokov sa venuje údržbe, ošetrovaniu, zakladaniu zelene, trávnikom, drobnej arboristike a odbornému výrubu drevín. Poskytuje aj konzultácie pri architektonických plánoch a dopadoch na životné prostredie. Svoje poznatky si posledných šesť rokov dopĺňal aj v rámci vysokoškolského štúdia na SPU.

Záhradníctvo nie je len práca, ale niečo, čo človek musí robiť s vášňou, nadšením. Ako ste sa k nemu dostali?

Odbor záhradníctvo som vyštudoval na Strednej škole poľnohospodárskej v Topoľčanoch. Boli to zaujímavé roky, keď som sa naučil veľa podstatného v pestovaní rastlín. Po maturite som začal rozvíjať svoje plány a rozhodol som sa pokračovať Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktorú som vždy vnímal ako prestížnu vysokú školu. Bola to správna voľba. Získal som poznatky, ktoré dodnes formujú moje pôsobenie v odbore záhradníctvo. Práve formou praxe, skúšania rôznej úrovne údržby zelene, testovania mechanizácií, si nadobudnuté informácie a získané poznatky počas štúdia  overujem vo svojom povolaní. Po úspešnom absolvovaní inžinierskeho štúdia a súčasne piatich rokoch praxe v odbore, som prijal výzvu pokračovať na doktorandskom štúdiu.

Štúdium na univerzite istotne nebolo prechádzkou ružovou záhradou...

Nebolo 😊. Som však veľmi rád, že mi umožnilo splniť svoj sen – stať sa kvalifikovaným záhradníkom. Štúdium vo mne naštartovalo maximálny proces sebareflexie, že nie všetko, čo si myslím, je aj správne. Že to, aby som mohol veci popisovať správne, si vyžaduje veľa poznatkov, skúmania a trpezlivosti. Bez odborného vzdelania by nebolo možné, aby som sa kompetentne vyjadroval k problematike, ktorej sa venujem - k údržbe zelene, k stave životného prostredia a pod.

Práve dobré vzťahy a odborný prístup pedagógov, môjho školiteľa a uznanie zo strany praxe boli dôvodom, aby som pokračoval na doktorandskom štúdiu. Mojím zameraním už od druhého stupňa štúdia boli trávniky a ich údržba. Tie sa stali aj predmetom môjho vedeckého skúmania.

 

"Nadobudnuté vedomosti chcem pretaviť
do napredovania záhradníctva
a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia."

 

Na univerzitu ste prišli z praxe. Škola vám dala obrazne povedané krídla. Čo oceňujte ako prínosné pre svoju prax?

Myslím, že u mňa to bol výber vhodných predmetov, doslova celá škála prepotrebných v mojom profesionálnom pôsobení odborných predmetov od výživy rastlín, cez botaniku, pedológiu, dendrológiu, množenie a ochranu rastlín, ekológiu, klimatológiu, fyziológiu rastlín a mnoho ďalších. Nadobudnuté vedomosti chcem pretaviť do napredovania záhradníctva a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia.

V čom vidíte prínos vášho výskumu?

Snažil som sa preukázať výhody, možnosti a fakt, že piesok, v ktorom je problém udržať čo i len kvapku vody, ako aj priaznivé hodnoty živín, bude v neustále sa meniacich podmienkach klímy možno substrátom budúcnosti. Vo svojej práci s názvom Vplyv rôznej úrovne caespestechniky na rozvoj koreňového systému trávnika som sa sústredil najmä na možné zmeny v produkcii koreňov, strniska a nadzemnej hmote, zmien pH, úroveň využívania živín rastlinami z pôdy. Sledovali sme zmeny v narastaní hmoty, vývoj klimatických hodnôt. Zisťoval som, či zmena hnojenia ovplyvní zmeny na sledovanom poraste trávnika. Mal som vytvorený plán metodiky ako čo najlepšie nasimulovať zložité podmienky, v ktorých sa región Nitry práve nachádzal, avšak druhom substrátu nebola bežná pôda, ornica, ale čistý kremičitý piesok. Otázkou bolo, či varianty ošetrovania a porast vydržia tak enormný stres a či sa dosiahnu aj očakávané zmeny. Tento výskum ukázal, že aj proti extrémom sa dá bojovať. Vyžaduje si to však výskum väčšieho rozsahu, zapojiť do neho napríklad rastlinných fyziológov, ktorí budú sledovať vnútorné zmeny pri pestovaní v strese a navrhnú riešenia, šľachtiteľov, ktorí budú šľachtiť viac rezistentné a odolné druhy, pedológov a odborníkov zo sektora agrochémie, ktorí navrhnú postupy správneho a vyváženého hnojenia v ohrozených lokalitách, kde je tiež stres, a v neposlednom rade aj ekológov a botanikov, ktorí budú prezentovať už prítomné druhy, ktoré piesčité suché nehostinné biotopy osídľujú.

 

"Najlepšou inšpiráciou je samotná príroda,
ktorá tvorí prekrásne diela plné farieb, prvkov..."

 

K záhradníctvu patrí poriadna dávka inšpirácie. Odkiaľ ju čerpáte?

Možno to vyznie divne, ale napísané je: ,, Podmaňte si Zem.“ Každý sa môže rozhodnúť ako sa postaví voči prírode, svojej krajine a okoliu. Pokiaľ ide o umenie, driemalo vo mne odmala. To umožňuje človeku kreatívne myslieť, plasticky meniť tvary, farby, dynamiku, akcenty a pod. Ak z rovnej planiny vzíde niečo krásne, čo je na obdiv a osoh pre nás a okolie, ten rukopis a autogram zostane dlho zachovalý. Preto byť akýmsi reštaurátorom, ale i počiatočným realizátorom niečoho živého, ma dennodenne napĺňa. Najlepšou inšpiráciou je samotná príroda, ktorá tvorí prekrásne diela plné farieb, prvkov... No a keď túto skutočnosť prenesieme do nášho blízkeho okolia, do našich záhrad, parkov, tak dosiahneme ucelený pohľad na niečo nové, čo sa nikdy neprestane meniť. A to tajuplné a neočakávané je na tomto celom fascinujúce.

Čo vás napĺňa vo svojej profesii?

Keďže moja práca je tvorivá, dáva mi priestor na osobný rast, neustále vzdelávanie, skúšanie nových metód pestovania a ochrany rastlín. Napĺňa ma údržba zelene, výsadba a manažment v postupoch plánovania konkrétnych častí pri realizovaní nových úprav a návrhov či už parkov, záhrad, verejných priestranstiev.

 

"Snažte sa byť prínosom pre svoje okolie a zveľaďujte ho,
pretože okolie je zrkadlom nás všetkých."

 

Nachádzate nejaké prieniky budúcej vzájomnej spolupráce s univerzitou, svojou fakultou?

Zatiaľ som len čerstvým absolventom FAPZ, ale mám nesmiernu túžbu vracať sa do priestorov univerzity, konzultovať nové veci, naďalej sa pýtať, vzdelávať. Tento proces ma vždy lákal. A keďže teória a prax idú spolu ruka v ruke, som presvedčený, že touto cestou dosiahneme maximum.

Čo by ste poradili študentom, ktorí chcú byť úspešní vo svojom odbore?

Nikdy sa nevzdávajte, majte svoje sny, ciele a nezabúdajte na pokoru. Keď chcete presadiť svoju pravdu, podložte ju odbornosťou, vzdelávajte sa, počúvajte názory iných a spoločne postupujte vo vyslovení pravdivých záverov. Nadobudnuté vedomosti si overujte prakticky, konzultujte svoj pohľad na vec s odborníkmi, ale aj ľuďmi, ktorí sa danému odboru venujú len ako koníčku. Snažte sa byť prínosom pre svoje okolie a zveľaďujte ho, pretože okolie je zrkadlom nás všetkých. Štúdium na SPU premeňte na plné krásnych okamihov a vážte si možnosť získať vedomosti a zručnosti, ktoré vám v budúcnosti nikto nedá zadarmo.

Iste máte nejaké profesionálne plány v budúcnosti? Podelíte sa o ne?

Sú to najmä plány, ktoré by mali pomôcť spoločnosti riešiť rôzne problémy súvisiace s dopadmi klimatických zmien, šetrením a ochranou zdrojov pitnej vody, podporou environmentálnej obnovy poškodených biotopov, podporou výsadieb rastlín znášajúcich sucho, teplo a nepriaznivé podmienky a ďalšie. Riadim sa myšlienkou, že plán je profesionálny vtedy, keď má z neho úžitok väčšina a až následne ja, respektíve moja rodina. Jedným z mojich plánov je realizovať sa v ošetrovaní a údržbe trávnikov napríklad aj v priestranstvách SPU, viem si predstaviť rozšírenie botanickej záhrady o sekciu trávnikov, prepojenie na prax študentov. Chcel by som sa angažovať v sekcii životné prostredie aj na politickej úrovni.

 

Ísť späť