Laureátka A. Demianová: Základom je pozitívny postoj a vízia cieľa

napísal

Titul Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo si v 19. ročníku národnej súťaže odniesla Alžbeta Demianová. Absolventka doktorandského študijného programu technológia potravín na Ústave potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre tu v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka.

Ocenená A. Demianová má už za sebou mnohé úspechy. Na podujatí EIT Food, Challenge Labs (2021) Slovakia obsadila tretie miesto v kategórií startup, druhé miesto jej patrilo na podujatí Inovačné zoskupenie na podporu udržateľných potravinových systémov InUPS (2022). V roku 2022 získala ocenenie rektorky SPU v Nitre - cenu za článok s najvyšším impakt faktorom v kategórii ‚‚PhD. študenti‘‘ za rok 2021. V tom istom roku dostala aj Cenu SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov s významným teoretickým prínosom.

Štúdium technológie potravín súvisí s aktivitami v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Ako ste sa dostali k tejto vede?

Pravdupovediac, chcela som byť lekárka, žiaľ, to mi nevyšlo. Vždy ma však lákala veda, tak som sa rozhodla pre bakalárske a neskôr inžinierske štúdium v odbore bezpečnosť a kontrola potravín na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Štúdium ma zaujímalo, rovnako ako výskum v rámci mojej diplomovej práce a navyše som mala výbornú školiteľku. Preto som si povedala, že skúsim aj doktorandské štúdium.

Aké aktivity vykonávate v oblasti rozvoja vzdelávania? Aké možnosti vám poskytla SPU?

Už ako doktorandka som sa podieľala na výučbe predmetu falšovanie a autentifikácia potravín, ako aj na organizovaní viacerých podujatí, napríklad študentských vedeckých konferencií. Tiež som bola členkou Akademického senátu SPU. Vzhľadom na svoje aktuálne pôsobenie na fakulte sa naďalej podieľam na výučbe niekoľkých predmetov v slovenskom i anglickom jazyku. Myslím si, že veľmi dôležité sú aj mimoškolské aktivity. Najmä počas doktorandského štúdia sme sa so spolužiakmi aktívne zapájali do rôznych výziev, súťaží a startupov. To bolo kľúčové v získavaní skúseností a nadväzovaní nových zahraničných spoluprác, ktoré sa nám podarilo prepojiť aj s naším vedeckým zameraním.

Veľký posun v mojom vedeckom zameraní mi prinieslo absolvovanie zahraničných stáží v Madride a Seville v Španielsku. Keďže vždy ma bavila angličtina, absolvovala som aj zahraničné skúšky. Tie mi otvorili nové možnosti spolupráce s rôznymi firmami, s ktorými dodnes spolupracujem.

 

„Myslím si, že veľmi dôležité sú aj mimoškolské aktivity.
Najmä počas doktorandského štúdia sme sa so spolužiakmi aktívne zapájali
do rôznych výziev, súťaží a startupov."

 

Akej problematike sa v súčasnosti venujete vo výskume?

Nadväzne na tému mojej diplomovej a dizertačnej práce sa v ďalšom výskume zameriavam na vysledovateľnosť, autentifikáciu a možnosti detekcie falšovania potravín rastlinného pôvodu, primárne kávy. Ide o aktuálnu a u odbornej verejnosti často riešenú výskumnú oblasť, keďže káva je nielen obľúbeným nápojom, ale aj ekonomicky významnou komoditou a jej popularita neustále vzrastá.

Myslíte si, že naša spoločnosť si je vedomá potenciálu, ktorý študenti v sebe majú a ich úsilie a vytrvalosť sú patrične ocenené?

Myslím si, že v dnešnej dobe toto povedomie rastie. Sú však určité oblasti, v ktorých vidím rezervy, a to najmä v podpore výskumu a internacionalizácie vzdelávania.

Vidíte perspektívu svojho ďalšieho vedeckého rastu? Podporuje súčasná situácia vo vede mladých pracovníkov?

Verím, že téma a vedecká oblasť, ktoré mi prirástli k srdcu, sú perspektívne. Čo sa týka súčasnej situácie a podpory mladých pracovníkov vo vedeckom smerovaní, to je trochu zložitejšia téma. Je však zrejmé, že v súčasnosti existuje široké spektrum vedeckých grantov, stáží či iných schém na podporu vedy a výskumu pre mladých pracovníkov, ktoré pomáhajú vytvárať a rozvíjať inovácie a posúvať hranice poznania. A to je výborné. Vďaka nim sa začínajúci vedec naučí, ako riešiť projekt nielen po vedeckej, ale aj administratívnej či finančnej stránke. Myslím si, že niektoré aspekty v rámci týchto výziev sú zbytočne komplikované, najmä po byrokratickej stránke, a naopak, niektoré sú až príliš „voľné“.

Určite máte aj iné záľuby ako vedu...

Mám veľmi rada hudbu, je to pre mňa úžasná forma relaxu. Tiež mám rada šport, najmä lyžovanie.

Mohli by ste poradiť ostatným mladým ľuďom, ako sa z bežného študenta môže stať študent, ktorý sa spolupodieľa na skvalitnení výučby a výskumu?

Všetko je to o ľuďoch a každý je určitým spôsobom individuálny. Myslím si, že základ je chcieť, mať motiváciu, pozitívny vzťah k tomu, čo robím a víziu cieľa, ktorý chcem dosiahnuť. Z vlastnej skúsenosti viem, že dôležité je obklopiť sa ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobne a potom to ide ľahšie.

Foto: A. Demianová v laboratóriu FBP. Z podujatia EIT Food Hackathon, Varšava.

Ísť späť