Kvalita verejného priestoru je pre mňa základom života v meste

napísal

Jedným z najlepších študentov vysokých škôl za uplynulý rok je Ing. Miroslav Čibik, PhD., čerstvý absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Stal sa laureátom súťaže Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo a okrem víťazstva v kategórii si odniesol špeciálne ocenenie - cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť.

Pán inžinier, mohli by ste nám objasniť v čom spočíva vaša činnosť a aké aktivity v oblasti rozvoja vzdelávania vykonávate?

V súčasnosti som čerstvým absolventom tretieho stupňa štúdia doktorandského študijného programu záhradná a krajinná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva. Dizertačná práca, ako aj moja činnosť počas štúdia, boli zamerané na problematiku univerzitných areálov ako udržateľnej multifunkčnej súčasti urbanizovaného priestoru sídla. Zameriaval som sa hlavne na prístupy k tvorbe univerzitných areálov, ich typológiu, rôzne koncepcie a historický vývoj univerzitných komplexov v kontexte mestských štruktúr. Sledoval som úlohu univerzitného areálu - katalyzátora sociálneho a ekonomického života v meste, kvalitu a pôsobenie na prostredie. Predmetom bol tiež výskum rôznych foriem univerzitných areálov a hodnotenie prípadových štúdií. Okrem toho sa tiež venujem propagácii architektúry a architektonických hodnôt. Som spoluzakladateľom festivalu architektúry v Nitre – Deň Architektúry. Zároveň aktívne participujem na podujatiach a dianí, ktoré sú spojené s popularizáciou problematiky súvisiacej s tvorbou priestorov. Výsledky svojho výskumu prezentujem na domácich i medzinárodných vedeckých konferenciách.

Akej problematike sa v súčasnosti venujete vo výskume a aké sú perspektívy tejto vedeckej oblasti?

Spoločným menovateľom všetkých mojich súčasných i budúcich aktivít je verejný priestor. Kvalita verejného priestoru je pre mňa základom života v meste, preto sa mu snažím venovať ako na úrovni výskumu, tak aj v rámci architektonickej praxe v podobe súkromných projektov. V budúcnosti by som sa chcel zaoberať prielukami. Sú to otvorené voľné priestory medzi dvomi elementami budovy alebo prázdne miesta medzi dvomi alebo viacerými samostatnými objektmi bez vzájomnej súvislosti. Znamená teda nezastavané miesto v už stojacej súvislej zástavbe, ktoré je určené na zastavanie. To by bolo z hľadiska určitej urbanistickej koncepcie mesta najvhodnejšie riešenie, pretože by sa pôvodná zástavba doplnila a vznikla by tak opäť zmysluplná štruktúra. Mesto Nitra si však prešlo v 20. storočí zásadnými zmenami, ktoré jeho urbanistickú štruktúru podstatne degradovali a to pretrváva až do dnes. Nie je preto úplne jednoduché a s odstupom času možné, všetky tieto miesta zastavať. V takomto prípade je nutné rozmýšľať o novej funkcii, ktorá by čiastočne suplovala tú pôvodnú.

Vidíte perspektívu svojho ďalšieho vedeckého rastu na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, prípadne na Slovensku?

Na stole mám žiadosť o prijatie do pracovného pomeru na miesto odborného asistenta na Ústave krajinnej architektúry a čakám na podpísanie pracovnej zmluvy. Nastúpiť by som mal od septembra tohto roku. Výsledok výberového konania ma mimoriadne potešil, no zároveň veľmi intenzívne vnímam tlak obrovskej zodpovednosti, ktorá má v súvislosti s novou pracovnou pozíciou čaká. Preto je to pocit príjemný, povzbudzujúci, ale zároveň ma pozícia vysokoškolského učiteľa a vedeckovýskumného pracovníka zaväzuje pokračovať v pracovnom nasadení a nepoľaviť v tempe.

Myslíte si, že naša spoločnosť si je vedomá potenciálu, ktorý študenti v sebe majú a ich úsilie, cieľavedomosť, zodpovednosť a vytrvalosť sú dnes patrične ocenené?

Myslím si, že určitá skupina ľudí istotne áno, neviem však, či sa dá hovoriť o celej spoločnosti, keďže napríklad aj v súčasnom pandemickom období všetci vnímame kritiku a obrovskú nedôveru k odborníkom a vedeckovýskumným pracovníkom zo strán niektorých Slovákov. Pomôcť môžu práve súťaže ako Študentská osobnosť roka, ktorá sa už dlhé roky snaží zvyšovať povedomie o úspešných mladých ľuďoch, ktorí sú budúcnosťou našej krajiny. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Nominanti súťaže predstavujú vysoký ľudský potenciál pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedeckovýskumnej činnosti, v štátnej správe, ako aj v rámci súkromných firiem. Každá takáto súťaž a ocenenie je motiváciou a povzbudením do ďalšej práce, no viac ako samotné ocenenie je fakt, že si našu prácu niekto všimol, že nie je zbytočná.

Ocenenia a úspechy Miroslava Čibika:

  • 2021: Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
  • 2021: Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť
  • 2021: 1. miesto na Študentskej vedeckej konferencii FZKI v kategórii Krajinná a záhradná architektúra
  • 2020: Medzinárodné ocenenie BigSEE Architecture Award a BigSEE Wood Design Award za samostatne stojaci drevený objekt Rampolynå v Partizánskom
  • 2020: 2. miesto v celonárodnom finále súťaže Pre vodu
  • 2019: 1. miesto v celonárodnom finále súťaže Pre vodu
  • 2019: Cena rektorky SPU v Nitre za vynikajúce výsledky a šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy a výskumu
  • 2018: Nominácia do celoštátnej súťaže o cenu prof. Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku
  • 2018: Cena dekanky FZKI za ukončenie štúdia s vyznamenaním
  • 2018: Cena dekanky FZKI za najlepšiu diplomovú prácu v kategórii Krajinná a záhradná architektúra

Ísť späť