K významnému životnému jubileu profesora Ivana Michalíka

napísal

prof. Ivan Michalík

V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea - 85 rokov, prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.

Prof. I. Michalík nastúpil pracovať na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre v roku 1960, po skončení vysokoškolského štúdia na Timirjazevovej poľnohospodárskej akadémii v Moskve.

Vo svojej vedeckovýskumnej práci na zameral na riešenie otázok minerálnej výživy rastlín z hľadiska nutričnej a technologickej kvality poľnohospodárskej produkcie. Svoju pozornosť sústredil najmä na oblasť kvality zásobných bielkovín zrna obilnín, predovšetkým na izoláciu a determináciu markerov technologickej kvality zrna obilnín a enzymatickej, resp. inhibičnej aktivity bielkovín. S rozvojom biotechnológií sa jeho práca zamerala na prípravu enzýmov potrebných pre aditiváciu kŕmnych zmesí a biotransformáciu druhotných surovín na bielkovinové krmivá. V podmienkach VŠP, a neskôr SPU, rozvinul nové metodické postupy s využitím rádioizotopov, stanovenia aktivít enzýmov alebo izolácie zásobných bielkovín zrna obilnín. Pri riešení tejto problematiky bol kolektív vedený prof. I. Michalíkom súčasťou medzinárodného vedeckého tímu, ktorý vypracoval a zjednotil metodiku frakcionácie zásobných bielkovín zrna pšenice. Po havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárni pripravil na VŠP podmienky pre vytvorenie unikátneho monitorovacieho pracoviska - Laboratória rádiometrie a rádioekológie, ako spoločného pracoviska VŠP v Nitre a Štátnej veterinárnej správy.

Prof. I. Michalík bol riešiteľom vyše 50 vedeckovýskumných úloh a projektov. Výsledky svojej vedeckej práce publikoval vo vedeckých časopisoch, prezentoval na vedeckých konferenciách a veľmi významnou bola a stále je jeho práca s odbornou verejnosťou a spolupráca s praxou.

V pedagogickej práci zabezpečoval výučbu predmetov: biochémia, biofyzika, pôdoznalectvo, rádioizotopové metódy, nukleárne metódy v biológii a poľnohospodárstve, výživa rastlín a agrochémia, molekulárne a energetické aspekty príjmu živín, všeobecná biológia, funkčná biológia, biochemické technológie a biotechnológia rastlín. Bol garantom študijných odborov: aplikovaná biológia, biotechnológie. Pod jeho vedením absolvovalo štúdium vyše 100 diplomantov a 17 vedeckých ašpirantov a doktorandov.

Prof. I. Michalík aktívne pôsobil aj v riadiacich funkciách bývalej Agronomickej fakulty. Bol vedúcim Centrálneho chemického laboratória VŠP, neskôr Oddelenia aplikovanej chémie a biochémie Ústavu biologickej racionalizácie poľnohospodárstva VŠP, na báze ktorého vznikla Katedra biochémie a rádiobiológie, dnešná Katedra biochémie a biotechnológie. Pôsobil ako prodekan AF pre vedeckovýskumnú činnosť a v rokoch 1997 - 2000 ako dekan AF. Významnou mierou sa pričinil o vznik Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

Odborné a osobnostné kvality ho delegovali za člena vedeckých rád fakúlt a univerzít, akreditačnej komisie, grantovej agentúry, odborových komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných a doktorských dizertačných prác v oblasti biochémie, fyziológie rastlín a biotechnológie, za člena redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a i.

Vážený pán profesor, dovoľte, aby sme Vám srdečne zablahoželali. Prajeme Vám pevné zdravie, životný optimizmus a spokojnosť.

Pracovníci Katedry biochémie a biotechnológie FBP a vedenie FBP

Ísť späť