Informačný deň SPPK sa venoval priamym platbám a neprojektovým opatreniam

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 16. apríla konal krajský informačný deň pre poľnohospodárov. Cieľom podujatia, ktoré každoročne organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), je ponúknuť poľnohospodárom aktuálne informácie, aby sa mohli čo najlepšie pripraviť na predkladanie žiadostí o priame platby a neprojektové opatrenia.

Na akademickej pôde účastníkov privítala rektorka Klaudia Halászová. Informovala ich najmä o výsledkoch komplexnej akreditácie SPU a zámeroch univerzity inovovať študijné programy v súčinnosti s praxou. Spomenula tiež úspešnú realizáciu projektov orientovaných na zvýšenie kvality výskumu, vzdelávania a prehĺbenie spolupráce s praxou, ako je Envirocentrum, Kreatívne centrum SPU, projekt Európskej univerzity INVEST či konzorcium AgroForesty. „Naším cieľom je posilniť kľúčové kompetencie nášho absolventa podľa požiadaviek praxe,“ zdôraznila rektorka. Vyzdvihla tiež snahu agrorezortu podporiť stredné odborné školstvo, vedu i výskum na univerzitách, s cieľom vychovávať mladú krv pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva.

Dôležitosť prepojenia a intenzívnej komunikácie praxe a vzdelávacej komunity akcentoval aj predseda SPPK Emil Macho. Vzhľadom na to, že na Slovensku v praxi nefunguje terénne poradenstvo, vyzdvihol aj úlohu silnej stavovskej organizácie.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč na stretnutí uviedol, že prioritou vlády je dostať sektor poľnohospodárstva na poprednú priečku v národnom hospodárstve. „Som rád, že súčasnej vláde sa podarilo navýšiť podporu pre agrosektor až na sumu 76 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, ktoré predstavujú druhú najvyššiu sumu pre agrosektor za posledných tridsať rokov,“ vyzdvihol minister.

Pokiaľ ide o problémy s vyplácaním priamych platieb za rok 2023, minister Takáč upriamil pozornosť na budúcnosť. „Úlohou ministerstva je zjednodušiť procesy vo vyplácaní priamych platieb. S týmto cieľom sa od tohto roku budú všetky žiadosti o priame platby podávať výhradne elektronickou formou. Ministerstvo si od tohto kroku sľubuje zefektívnenie procesov a odbúranie byrokracie, pričom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) má byť agentúrou, ktorá bude aktívne komunikovať s poľnohospodármi,“ uviedol minister. Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko informoval, že k dnešnému dňu je vyplatených 285 miliónov eur priamych platieb. „Všetky platby oprávneným žiadateľom budú vyplatené v čo najskoršom možnom termíne,“ dodal.

V rámci diskusie poľnohospodári okrem iného poukázali na nevyhnutnosť posilnenia postavenia agrorezortu, odstránenia zduplikovaných požiadaviek štátneho aparátu, jednotného vystupovania PPA smerom k ministerstvu a poľnohospodárom. Nevyhnutné je tiež prepracovať na Slovensku dlhodobo nefungujúci systém AKIS (pôdohospodárske znalostné a inovačné systémy), vytvoriť sieť regionálnych pracovísk, ktoré budú poskytovať poradenstvo a vzdelávanie farmárov, hlavne mladých a začínajúcich. Rezonovala aj téma potreby prílivu kvalifikovaných ľudí do sektora a udržateľnosti ľudského potenciálu v agrorezorte.

 

Ísť späť