Renáta Medňanská: Hnacím motorom je pre mňa spokojnosť ľudí

napísal

Ing. Renáta Medňanská v súčasnosti pracuje ako vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica, zároveň je poslankyňou mestského zastupiteľstva mesta Šaštín-Stráže. Ako hovorí, samospráva sa stala jej profesionálnym pôsobiskom s možnosťou ďalšieho napredovania a rozvoja.

Pani inžinierka, ste úspešnou absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ako si spomínate na študentské obdobie, na mesto?

Nitra je študentské mesto plné príležitostí na trávenie voľného času počas štúdia. Pokiaľ ide o univerzitu, doteraz mám v pamäti život na internáte, náročné ranné vstávanie a následne prednášky 😊.

Aký odbor, respektíve študijný program, ste vyštudovali a prečo ste si ho zvolili?

Na SPU v Nitre, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja, som začala študovať v roku 2004 v dennej forme štúdia na bakalárskom stupni štúdia v študijnom odbore verejná správa a regionálny rozvoj, v študijnom programe manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu. V tomto istom programe som pokračovala aj na inžinierskom stupni štúdia.

Od detstva už v základnej škole som mala rada zemepis, geografiu, v súkromí cestovanie a poznávanie krajín. Vždy ma zaujímal regionálny rozvoj a ďalšie možnosti rozvoja miest a obcí. Preto som sa od študentských čias začala venovať samospráve, čo sa mi aj stalo profesiou.

Splnilo vysokoškolské štúdium vaše očakávania?

Fakulta mi dala množstvo teoretických poznatkov v oblasti regionalistiky, ekonomiky, politiky, marketingu, legislatívy, manažmentu, cestovného ruchu a životného prostredia. Tieto poznatky doteraz využívam vo svojej vyše desaťročnej praxi v samospráve. Keďže práca v samospráve je ovplyvňovaná množstvom zákonov, nevyhnuté je neustále sa vzdelávať.

Priblížite nám svoju pracovnú pozíciu, pracovnú náplň? Čo osobne považujete za hlavné poslanie vášho oddelenia marketingu a cestovného ruchu?

V pozícii vedúcej marketingu a cestového ruchu mesta Skalica som necelý rok. Predtým som desať rokov pôsobila ako vedúca Turistickej informačnej kancelárie mesta Skalica. V súčasnosti naše oddelenie marketingu a cestovného ruchu zahŕňa referát kultúry, referát turistickej informačnej kancelárie a referát marketingu. Sú to tri rozsiahle tematické oblasti, ktoré sa s najlepším svedomím snažím viesť. V našej práci je veľmi dôležitá tímová práca a spolupráca na oddelení medzi kolegyňami.

Ktorá vlastnosť a schopnosť vedúceho marketingu a cestovného ruchu je podľa vás tá najdôležitejšia? Jednu ste už naznačili, že sa držíte princípu: my je viac ako ja, čo v praxi znamená odhoď ego, pozorne načúvaj, inšpiruj sa.

Najdôležitejšia schopnosť vedúceho je mať cieľ a celkovú dlhodobú víziu a tú sa snažiť postupne napĺňať. Aj keď samospráva je zložitý mechanizmus ovplyvňovaný množstvom zákonov. Napĺňanie cieľov je v tomto procese zdĺhavejšie. Osobne mám už profesionálnu deformáciu, keď prídem napríklad na dovolenku, tak vždy sa snažím odniesť si aj nejakú inšpiráciu pre naše oddelenie.

Ako ste už spomenuli, manažér v oblasti cestovného ruchu sa vo všetkom svojom konaní riadi literou zákona. Musí teda poznať nielen legislatívu v oblasti cestovného ruchu, ale aj hlavné regulačné právne akty, kódexy, pojmy, zákony a podľa potreby sa na ne odvolávať. Čo ešte patrí k dôležitej súčasti odborných vedomostí a zručností manažéra cestovného ruchu?

Samozrejme, všetky vlastnosti ako komunikácia s návštevníkmi, legislatíva, prezentácia na veľtrhoch, aplikácia nových trendov do cestovného ruchu, používanie moderných reklamných technológií sú pre manažéra v cestovnom ruchu nevyhnutné. Manažér v tomto odvetí musí byť vizionár a mať vytýčené ciele. Dôležitou súčasťou v cestovom ruchu je vytvoriť produkt, ktorý sa ľuďom bude páčiť a budú ho kupovať. Následne tento produkt, napríklad pobytový balíček, vedieť aj marketingovo predať. Súčasťou stratégie úspešného manažéra v cestovnom ruchu je neustále vytvárať novinky a atrakcie, aby sa návštevníci do daného mesta vracali za novými atrakciami a možnosťami trávenia voľného času. V Skalici sa snažíme každoročne prísť s novinkou v tejto oblasti.

Čo vás po toľkých rokoch strávených nad tabuľkami, grafmi, víziami cieľov aj revíziami plánov na marketingu ešte stále fascinuje?

Pre mňa je hnacím motorom spokojnosť ľudí a spätná väzba, že sa im z pohľadu turistu v Skalici páči. Dôležité je vidieť za sebou výsledok v podobe vytvoreného produktu alebo služby pre občanov a návštevníkov.

Čo považujete za najväčší úspech vo svojej profesionálnej kariére?

V profesionálom živote je to súčasnosť, ktorú momentálne žijem, lebo robím to, čo mňa baví a mám priamo kontakt s ľuďmi, aby sme ako tím oddelenia mohli mapovať ich požiadavky a aplikovať ich do praxe.

Máte nejakú spoluprácu s univerzitou, prípadne kde vidíte prieniky pre vzájomnú spoluprácu?

Aj po odchode z univerzity naďalej spolupracujem s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja, organizujeme pre študentov priamo u nás v Skalici praktickú a teoretickú ukážku práce v cestovnom ruchu a marketingu. Teší ma, že môžem svoje skúsenosti odovzdať študentom, možno mojim budúcim kolegom. V súčasnosti som aj členkou Programovej komisie študijného programu rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, pre I. a II. stupeň štúdia.

Čo by ste poradili študentom, ktorí chcú byť úspešní vo svojom odbore?

Moja rada je neustále na sebe pracovať, lebo v súčasnosti sa trendy v oblasti cestovného ruchu a marketingu rýchlo menia a napredovanie je neoddeliteľnou súčasťou. Tiež základom je mať víziu a cieľ.

Ako relaxujete a naberáte inšpiráciu?

Relaxom je pre mňa moja rodina, naše dve malé deti. Inšpiráciu naberám na dovolenke, víkendovom pobyte, lyžovačke či pobyte v zahraničí. Rada sa učím a porovnávam trendy, ktoré by bolo možné  aplikovať vo svojej práci.

Je známe, že oblasť Záhoria je ideálnym miestom najmä pre milovníkov pešej turistiky v prírode, pre cykloturistov, cestných i horských, vyhľadávačov histórie či neobvyklých zaujímavostí. Ktoré miesta v Skalici sa vám osobne zdajú ako najvhodnejšie na precítenie tej pravej atmosféry a radosti z objavovania?

Záhorie ako celok je atraktívne v každom ročnom období a mesto Skalica je perlou Záhoria s neuveriteľnými možnosťami trávenia voľného času. Skalica celoročne ponúka prehliadku kultúrno-historických pamiatok. Z prírodného potenciálu je to Baťov kanál, Zlatnícka dolina, golfové ihrisko a v neposlednom rade tradícia vinohradníctva. Každému návštevníkovi Skalice učaruje jedinečná chuť pravého skalického trdelníka pečeného na otvorenom ohni priamo vo Františkánskom kláštore. Pri spoznávaní Záhoria odporúčam navštíviť jeho dominantu - Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach. Očarí vás výzdoba šaštínskeho chrámu, hlavný oltár a tiež jeden z najväčších organov na Slovensku.                                                 

Ísť späť