Génová banka živočíšnych genetických zdrojov ukrýva prírodné bohatstvo krajiny

napísal

Obsahuje vyše 3700 vzoriek, medzi nimi aj národných plemien zvierat a hydiny, ktoré už neexistujú.

Hospodárske zvieratá a ich genetický materiál sú súčasťou biodiverzity a agrobiodiverzity, ako aj nášho kultúrneho a historického dedičstva. Dlhodobému uchovávaniu kvalitne konzervovaných genomických vzoriek živočíchov sa na Slovensku venuje jediná Génová banka živočíšnych genetických zdrojov v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra (NPPC – VÚŽV).

Jej činnosť realizuje Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat pod vedením prof. Petra Chreneka z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vedeckovýskumného pracovníka NPPC – VÚŽV.

Čo je úlohou génovej banky

Génová banka bola založená v roku 2015.

„Zabezpečuje záchranu pôvodných genetických živočíšnych zdrojov Slovenska v rámci medzinárodného spoločenstva, ako aj ich udržateľné využitie, monitoring, odber a uchovávanie (skladovanie) vzoriek genetických zdrojov (spermií, oocytov, embryí, somatických buniek, tkanív, DNA a i.) v pôvodnom stave, hlboko zmrazené alebo lyofilizované, ako aj molekulárno-genetickú charakterizáciu vzoriek. Tiež zabezpečuje výskum - porovnanie genetickej biodiverzity, vedenie informačného systému o skladovaných vzorkách a ich použití a v prípade potreby ich využitie na obnovenie pôvodných plemien,“ približuje význam génovej banky prof. Peter Chrenek.

Génová banka má využitie dnes aj v budúcnosti

Genetické zdroje obsahujú funkčné jednotky dedičnosti v pohlavných bunkách. Vďaka ich kryokonzervácii majú využitie nielen v súčasnosti, ale aj ako obrovský potenciál do budúcnosti.

„Kryokonzervácia je spôsob ochrany genómu, keď sú uchovávané živé tkanivá pri veľmi nízkych teplotách (−196 °C) v tekutom dusíku. Táto teplota zabezpečí zastavenie mitotickej a metabolickej aktivity buniek. Metóda kryokonzervácie ponúka väčšiu bezpečnosť pre dlhodobé (desiatky rokov a viac) nákladovo efektívne zachovanie genetických zdrojov. Spermie a embryá, ktoré sú v génových bankách uložené krátkodobo, môžu byť distribuované poľnohospodárom na použitie v chovných programov miestnych plemien, zatiaľ čo dlhodobé skladovanie genetického materiálu, tzv. génová rezerva, môže byť považované za zálohu na zabezpečenie plemena, resp. obnovu plemena,“ vysvetľuje odborník.

Aké vzorky sú v génovej banke

V génovej banke v súčasnosti evidujú asi 3 767 kryouchovávaných vzoriek (inseminačné dávky, kmeňové bunky, oocyty, embryá, DNA a i.) vyše dvanástich pôvodných slovenských plemien.

„Aktuálne génová banka NPPC – VÚŽV Nitra uchováva inseminačné dávky hovädzieho dobytka (pinzgauský a slovenský strakatý dobytok), oviec (valaška, zošľachtená valaška, slovenská dojná ovca), králikov (holíčský modrý, nitriansky, slovenský sivomodrý rex, slovenský pastelový rex, zoborský, zdrobnený slovenský sivomodrý rex) a hydiny (oravka), oocyty a embryá hovädzieho dobytka a králikov, kmeňové bunky králikov a DNA viacerých slovenských plemien vrátane včiel (slovenská kranská včela),“ dozvedáme sa.

Ako zdôrazňuje prof. Peter Chrenek, v období, keď slovenské poľnohospodárstvo, a najmä živočíšna výroba, ustavične rok čo rok zaznamenáva znižovanie stavu hospodárskych zvierat, treba si čo najrýchlejšie uvedomiť, že chov hospodárskych zvierat predstavuje ekonomické a národohospodárske bohatstvo. Spoliehať sa len na dovoz genetického materiálu živočíšneho pôvodu zo zahraničia je spojené s permanentným rizikom ich kvality a originality.

Uchováva aj minulosť

Na Slovensku registrujeme 38 národných plemien zvierat a hydiny, niektoré z nich však už neexistujú, takže ich záchrana nie je možná.

„Efektívne kryouchovávanie (zmrazovanie) reprodukčného biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je znížená prežívateľnosť a kvalita čerstvých a hlavne zmrazených/rozmrazených pohlavných buniek (spermií, oocytov, embryí) hospodárskych zvierat. Naše aktivity umožňujú selekciu samcov a samíc konkrétnych, pôvodných slovenských plemien pre účely zmrazovania spermií, oocytov, embryí, kmeňových buniek, a tým rozšíriť génovú banku živočíšnych genetických zdrojov,“ uzatvára prof. P. Chrenek.

Je súčasťou aj novej stratégie Európskej únie

Slovenská republika sa zaviazala chrániť svoje živočíšne genetické zdroje v rámci Dohovoru o biologickej diverzite v roku 1992. Nová stratégia EU prijatá v roku 2020 je komplexným, systematickým a ambicióznym dlhodobým plánom na ochranu prírody a zvrátenie degradácie ekosystémov.

Všetky vzorky uchovávané v tekutom dusíku v NPPC – VÚŽV Nitra sú evidované v medzinárodnej databáze www.cryoweb.com.

Génová banka je registrovaná na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj v európskej databáze génových bánk EUGENA.

 

Z monitorovania médií: Veda na dosah:

https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/genova-banka-zivocisnych-genetickych-zdrojov-ukryva-prirodne-bohatstvo-nasej-krajiny/

Foto: Marián Dukes

Ísť späť