FZKI naďalej povedie Dušan Igaz

napísal

Dekanom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vo funkčnom období 2022 - 2026 bude prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Akademickým senátom FZKI bol vo voľbách 4. mája zvolený za kandidáta na dekana. Prof. Dušan Igaz získal 14 hlasov od 14 prítomných členov AS FZKI.

 

Prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Je absolventom SPU v Nitre, odbor meliorácie (1994). V roku 2018 získal vedecko-pedagogický titul profesor v odbore krajinárstvo. Pôsobil ako prodekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (2006 – 2018) a  vedúci Katedry biometeorológie a hydrológie (2010 – 2018).

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje vytvoreniu a testovaniu metodiky priestorovej analýzy hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd v povodiach Slovenska,  analýze pôdnych vlastností, štúdiu procesov tvorby a dynamiky vodného režimu pôd. Z doterajšej vedeckovýskumnej činnosti bolo publikovaných viac ako 250 vedeckých prác. Je autorom, resp. spoluautorom, viacerých vysokoškolských učebníc, vedeckých monografií a článkov evidovaných v databázach CC (21), WOS (36) a SCOPUS (37). Ohlasy na publikácie predstavujú viac ako 530 citácií.

Je koordinátorom a riešiteľom výskumných a vzdelávacích projektov. Bol zodpovedný vedúci za SPU v Nitre za vybudovanie Centra excelentnosti pre integrovaný manažment povodia. Je členom viacerých vedeckých a odborných spoločností, hodnotiacich komisií a redakčných rád.

V roku 2018 bol zvolený na štvorročné funkčné obdobie na post dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Ísť späť