Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

napísal

K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument - Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. Slávnostným podpisom 12. októbra v reprezentatívnych priestoroch Bratislavského hradu ju verejne potvrdilo tridsať signatárov. Za SPU v Nitre deklaráciu podpísala rektorka Klaudia Halászová. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je stále viac a viac dôležitejšia. Je nutné, aby sa kultúra vedeckej integrity stávala súčasťou praxe. V lepšom prípade, aby sa upevňovala v organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami.
Organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku sa dobrovoľne prihlásili k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce.

Kvalitatívna odlišnosť interných smerníc a kódexov, etické komisie tvorené len pre riešenie konkrétneho vedeckého podvodu či absencia týchto komisií. Takýto odraz súčasnej situácie s vedeckou integritou u nás nie je uspokojivý a neprospieva ani zapájaniu sa slovenských výskumníkov do Európskeho výskumného priestoru (ERA) či rámcových programov EÚ. Európa prikladá etickým otázkam vo výskume mimoriadnu dôležitosť a aktuálne to deklaruje aj Slovensko.

Predstavitelia širokej akademickej obce a vedeckovýskumnej obce na Slovensku si uvedomujú dôležitosť dodržiavania najvyšších etických štandardov pri svojej práci. Z pozície zástupcov inštitúcií, ktoré reprezentujú, sa preto rozhodli dobrovoľne pristúpiť k plneniu záväzkov definovaných v pripravenom národnom dokumente Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku.

Tvorbu národného dokumentu zaväzujúceho podporiť vedeckú integritu na Slovensku zastrešovalo v spolupráci s odbornou komunitou Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Ak chceme hovoriť o podpore výskumu na Slovensku, musíme diskutovať aj o vedeckej etike. Kvalita výskumu závisí od úrovne vedeckej integrity, a preto považujem deklaráciu signatárov podpísanú členmi akademickej aj vedeckej obce na Slovensku za správny krok a som rád, že aj smerom k našim zahraničným partnerom vysielame vďaka tomu pozitívny signál. Obraz slovenskej vedy v zahraničí bude aj vďaka tomu lepší,“ zdôraznil Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie, počas príhovoru k slávnostnému podpisu.

Signatári sa svojím podpisom dobrovoľne zaviazali plniť štyri konkrétne záväzky definované v deklarácii – zabezpečiť najvyššiu úroveň kultúry vedeckej integrity, realizovať vzdelávanie na podporu správnej výskumnej praxe, riadiť sa transparentným, spravodlivým a efektívnym systémom preverovania vedeckých podvodov, nečestnosti a porušení princípov správnej výskumnej praxe a vytvoriť Národnú etickú komisiu pre vedeckú integritu.   

Zároveň tak podporili v nej spracovaný Národný etický kódex vedeckej integrity a Odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia pravidiel vedeckej integrity.

Národný dokument pre podporu vedeckej integrity je „sprievodcom“ na ceste, ako u nás zaviesť príslušné opatrenia do praxe a následne aj monitorovať, ako sa to podarilo. Odhaliť prípadné problémy a zlepšovať sa. Aj preto bude deklarácia živý dokument s ďalším vývojom a zmenami, ktoré si situácia vyžiada.   

 

Ísť späť