Čo prinieslo dopoludnie s transferom technológií na SPU?

napísal

Transfer technológií je v súčasnom období dynamického vývoja technológií a ich rýchleho zavádzania do praxe čoraz aktuálnejšia a významnejšia téma. Na SPU v Nitre sa jej intenzívne venuje Kancelária projektových a transferových činností a jej odborní spolupracovníci z jednotlivých fakúlt a súčastí univerzity, ktorí spolu diskutovali na aktuálne témy v rámci Dopoludnia s transferom technológií na SPU v Nitre. Podujatie nadviazalo na májové Popoludnie s transferom technológií na SPU v Nitre a uskutočnilo sa 9. decembra 2022 v SuPerUni CoWORK centre v ŠD Mladosť.

Cieľom podujatia bolo informovať o aktuálnom stave a systéme podpory transferu technológií na SPU v Nitre, prezentovať podporné služby pre našich vedeckovýskumných pracovníkov a diskutovať o bariérach a výzvach súvisiacich s touto problematikou.

Ako oznámiť vznik predmetu duševného/priemyselného vlastníctva?

V úvode riaditeľka KPTČ Danka Moravčíková zrekapitulovala jednotlivé kroky v procese ochrany duševného vlastníctva. Ako uviedla, prvým krokom, keď vznikne nejaká nová technológia a pôvodca má pocit, že je inovátorská, má povinnosť to nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. SPU v Nitre má na tento účel Smernicu č. 4/2017 a prílohu, ktorú záujemcovia nájdu na webovej stránke univerzity v časti Veda – Transfer technológií (https://www.uniag.sk/sk/strategicke-dokumenty-a-linky). Smernica vymedzuje základné pojmy duševného a priemyselného vlastníctva, stanovuje práva a povinnosti univerzity i pôvodcov pri nakladaní s predmetmi duševného a priemyselného vlastníctva.

Vznik predmetu duševného alebo priemyselného vlastníctva nahlasuje pôvodca alebo spolupôvodca, čiže fyzická osoba, ktorá vytvorila vynález vlastnou tvorivou činnosťou. Spolupôvodcovia - fyzické osoby, ktoré vlastnou tvorivou činnosťou spolupracovali na riešení problému z akejkoľvek oblasti vedy a techniky majú potom právo na riešenie v rozsahu v akom sa podieľali na vytvorení potenciálneho vynálezu či úžitkového vzoru. Rozsah spolupôvodcovských podielov sa určuje vzájomnou dohodou dojednanou medzi pôvodcami. V tejto súvislosti D. Moravčíková upozornila, že treba dávať pozor na to, kto všetko je spolupôvodcom. „Keď do procesu tvorby technológie, prototypu, vstupujú napríklad doktorandi alebo spolupracujúce osoby z externého prostredia, treba uviesť aj ich spolupôvodcovský podiel. V prípade podávania patentovej prihlášky sa musia najskôr vysporiadať vlastnícke vzťahy a práva k predmetu duševného/priemyselného vlastníctva. Je potrebné opäť zdôrazniť, že pôvodcovia ostávajú vždy pôvodcami, aj keď vlastníkom alebo spoluvlastníkom je univerzita.“

Rešerš, odhad, správa

Následne Danka Moravčíková vysvetlila dôvod uvádzania kľúčových slov, význam rešerše na stav techniky, odhadu komerčného potenciálu a evaluačnej správy.

Rešerš na stav techniky zahŕňa všetky relevantné informácie, ktoré sú verejne prístupné. Je vhodné ju vykonať pred podaním prihlášky vynálezu. SPU ju zabezpečuje prostredníctvom expertných podporných služieb poskytovaných CVTI SR. Informácie nie sú verejne prístupné, rieši sa to cez systém, kde je zachovaná mlčanlivosť, takže vedeckovýskumný pracovník sa nemusí obávať, že by mu niekto mohol „ukradnúť“ myšlienku. „Rešeršou vedec získava reflexiu, čo je už v danej oblasti publikované a patentované,“ uviedla D. Moravčíková.

Ďalším krokom je predbežný odhad komerčného potenciálu, ktorý je súčasťou evaluačnej správy odporúčajúcej najvhodnejšiu stratégiu ochrany duševného vlastníctva, resp. ďalší postup v procese transferu predmetnej technológie.

„V súčasnosti už nie je najvýhodnejšie mať za každú cenu patenty,“ zhodli sa viacerí diskutujúci. Slovenské univerzity majú totiž veľa patentov a úžitkových vzorov, avšak len minimum je komercializovaných. Tento stav čiastočne ovplyvnil aj kvantitatívne nastavený systém doterajšej akreditácie.

Diskusia sa viedla aj o tom, aké má SPU možnosti uviesť patenty do praxe. Prax ukazuje, že prepojenie akademického a podnikateľského sektora na Slovensku je doslova symbolické. Rečou obchodu povedané, akademický sektor sa tomu podnikateľskému dostatočne nepredáva. No a podnikatelia majú málo času, ochoty a vôle pochopiť svojich potenciálnych partnerov z radov vedeckovýskumných inštitúcií.

Z diskusie účastníkov vyplynulo, že jedným z riešení, ktoré by pomohlo lepšej komercializácii akademického know-how by bolo založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v stopercentnom vlastníctve univerzity. Je to už osvedčený model na mnohých univerzitách v zahraničí, napríklad aj v susednom Česku. V našich podmienkach je však transfer technológií zložitý proces z viacerých uhlov pohľadu a dotiahnuť ho do úspešného konca vyžaduje vytrvalosť a presvedčenie.

Katalóg kooperačných príležitostí pre prax a mediálna kampaň

SPU v Nitre má pre prax vytvorený Katalóg kooperačných príležitostí, ktorý je dostupný na webe univerzity v časti Som výskumník - Pre prax. Pracoviská univerzity tu prezentujú svoje služby a expertízne činnosti v rámci jedenástich kategórií - rastlinná výroba, živočíšna výroba, voda, pôda, ekonomika a manažment, obnoviteľné zdroje, udržateľný rozvoj regiónov, priestorové plánovanie a architektúra, potraviny a suroviny, vlastnosti materiálov a prostredia, stroje a technické systémy. Momentálne prebieha proces aktualizácie informácií a vytvorenie elektronickej podoby katalógu. V tejto súvislosti riaditeľka KPTČ Danka Moravčíková požiadala všetkých prítomných o aktívnu spoluprácu.

Na záver odznela informácia o príprave aktualizovanej verzie internej smernice, ako aj informácie o príprave mediálnej kampane „Slovak R&D Tour – 2022/23“, ktorej cieľom je predstaviť úspešné príbehy TT, zvýšiť povedomie o činnosti vedeckovýskumných pracovníkov v oblasti TT, spektre poskytovaných služieb a dôležitosti lokálnych pracovísk pre TT v procese riadenia a spravovania dušeného vlastníctva a ich naviazanosti na vedecké parky a výskumné centrá. Účastníci sa tiež dohodli, že podujatia tohto typu (Popoludnie alebo Dopoludnie s TT) budú v nasledujúcom kalendárnom roku pokračovať na jednotlivých fakultách SPU v Nitre.

 

Odborné poradenstvo, konzultácie a služby v oblasti transferu technológií a poznatkov na SPU v Nitre poskytuje pre zamestnancov a študentov Kancelária projektových a transferových činností (KPTČ). Spolupracuje na aktivitách Národného centra transferu technológií SR (NCTT SR) a koordinuje aktivity SPU v Nitre v rámci medzinárodnej siete Danube Transfer Center Network (DTC).

 

 

 

 

Ísť späť