Agrobiodiverzita pre zlepšenie zdravia a kvality života

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M. M. Gryschka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny v Kyjeve pripravila 3. novembra medzinárodnú konferenciu Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia, kvality života a duchovného rozvoja človeka. Online podujatie sa uskutočnilo  v rámci spoločne zriadenej Medzinárodnej siete AgroBioNet.

Podujatie otvoril Ing. Ján Gažo, PhD., prodekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. V úvodnej sekcii bolo registrovaných 126 účastníkov z  Ukrajiny, Ruskej federácie, Poľska, Moldavska, Bieloruska, Uzbekistanu, Azerbajdžanu, Bulharska a Slovenska. V odbornom programe vystúpilo s prednáškami 13 účastníkov. V zborníku je prezentovaných 136 abstraktov z rôznych oblastí.

Organizátori zvolili netradičnú formu, a to na úrovni viacerých vzájomne prepojených sekcií, zameraných na špecifické témy. Prvá, úvodná sekcia zahŕňala otvorenie, predstavenie problematiky a odštartovala verejnú rozpravu k niektorým mimoriadne naliehavým témam. Tie tvoria významnú súčasť uchovania a udržateľného využívania biodiverzity – agrobiodiverzity a rastlinnej ríše človekom a ľudstvom. Sú to témy, ktoré súvisia s rozvojom ľudstva a praktickým využívaním prírodného bohatstva tejto planéty. Žiaľ, v tomto vzťahu človek a ľudstvo nepochopili samotnú podstatu existencie života na Zemi. Prejavuje sa to degradáciou biodiverzity a prírody, a to aj napriek tomu, že medzinárodné organizácie  ako je OSN, FAO, vlády krajín prijali mnohé zákony a programy na ochranu biodiverzity a prírody. Práve to bol dôvod, prečo sa organizátori, okrem riešenia tradičných aktuálnych problémov uchovania a využívania agrobiodiverzity, obsahovo zamerali aj na veľmi špecifickú tému  - duchovný rozvoj človeka, ľudstva, civilizácie.

Séria konferencií zameraná na špecifické témy sa uskutoční postupne vo forme samostatných sekcií v roku 2022. Každá konferencia bude jednodňová, s prezentáciou vybraných 5 - 7 prednášok, po ktorých bude vytvorený časový priestor pre diskusiu a výmenu poznatkov a informácií účastníkov.

Snahou zriaďovateľov medzinárodnej siete AgroBioNet je, aby viac ako 250 registrovaných členov medzinárodnej siete, ako aj ďalší záujemcovia využili konferencie naplánované na rok 2022 a vytvorili diskusnú platformu pre získavanie nových poznatkov aj z nových oblastí, postupne ich integrovali do vedných odborov a zároveň našli nové možnosti pre praktické využitie biodiverzity a agrobiodiverzity.

Doc. Ing. Ján Brindza, CSc., FAPZ

Ísť späť