Program Prevádzkovanie kompostární poskytuje cenné poznatky

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU v Nitre realizuje od 22. do 24. mája program ďalšieho vzdelávania Prevádzkovanie kompostární. Jeho cieľom je priblížiť odborné poznatky z oblasti výroby kompostu z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov aktuálnym a budúcim prevádzkovateľom kompostární, investorom, poľnohospodárom, pracovníkom miest a obcí pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva, ako aj študentom.

Každá obec na Slovensku je povinná zabezpečovať pre svojich občanov triedený zber záhradných a kuchynských biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO). Vďaka tomu nekončia tieto odpady na skládkach. Najbežnejšou formou zhodnocovania BRKO je kompostovanie. Garantka kurzu doktorka Anna Báreková z Ústavu krajinného inžinierstva FZKI zdôrazňuje význam vzdelávania o prevádzkovaní kompostární. Podčiarkuje, že kvalita výsledného kompostu je podmienená nielen kvalitou vstupných surovín, ale aj správnym priebehom celého kompostovacieho procesu. Prostredníctvom kompostu vyrobeného správnou technológiou je možné doplniť chýbajúcu organickú hmotu v pôde a zlepšiť jej vlastnosti. „Dôraz by teda mal byť kladený nielen na efektívnosť výroby kompostov z BRKO, ale hlavne na vysokú kvalitu vyrobeného kompostu. Čím vyššiu kvalitu kompostu dosiahneme, tým väčšie možnosti jeho uplatnenia na trhu získame,“ zdôrazňuje garantka kurzu.

Na Slovensku existuje už pomerne rozsiahla sieť kompostární, ktorých prevádzkovateľmi sú aj obce. Ich skúsenosti s kompostovaním sú však často minimálne. Báreková podčiarkuje, že schopnosť kompostu viazať vodu má význam aj pri zmierňovaní vplyvu klimatických zmien. Jeho aplikácia na pôdu významne prispieva k stabilizácii regionálnych mikroklimatických podmienok. Z tohto pohľadu treba nazerať na kompostovanie ako na výrobný proces hodnotného produktu, ktorý má strategický význam pre spoločnosť.

Kurz poskytuje uvedenie do tém odpadového kompostovania z pohľadu legislatívy, rôznych typov kompostární, vybavenia, vstupov, požiadaviek na plochu, procesy, dokumentáciu až po ekonomiku, marketing, kvalitu kompostov a ich vplyv a aplikáciu na pôdu a rastliny. Absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu. Výučbu v rozsahu 25 hodín zabezpečuje Anna Báreková spolu s externými odborníkmi z praxe – Branislavom Moňokom (Priatelia Zeme – SPZ), Mariánom Kobolkom (JRK Slovensko) a Luciou Baľákovou (Živá záhrada). Prínosnou je aj praktická časť programu, pozostávajúca z exkurzií v kompostárňach.

Ísť späť