Umelá inteligencia je súčasťou bežného i akademického života, využime jej potenciál

napísal

Umelá inteligencia je dnes už súčasťou nášho života. Možnosti využitia jej potenciálu, ale aj riziká, priblížila počas workshopov na SPU v Nitre vedúca Katedry biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně v Ústí nad Labem doktorka Hana Auer Malinská.

Zmyslom odborných podujatí, ktoré sa konali 30. – 31. mája pod gesciou Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU, bolo zjednodušiť prístup akademických pracovníkov, študentov a verejnosti k moderným technológiám, ktoré im pomôžu skvalitniť prácu. Odborníčka priblížila koncept umelej inteligencie (AI), základné pojmy a históriu. Zdôraznila rôzne spôsoby, akými môže AI podporovať výskum, zefektívňovať administratívne procesy, skvalitňovať výučbu či kreatívnu činnosť. „Ponúkajú sa nám rôzne možnosti od generovania presného textu v rôznych formátoch, vytvárania kreatívneho obsahu a prezentácií až po preklad z cudzieho jazyka, korektúry textov a podobne. To užívateľovi môže výrazne ušetriť čas a zvýšiť presnosť práce,“ uviedla H. Auer Malinská.

Účastníkom predstavila konkrétne ukážky takzvaných veľkých jazykových modelov, napríklad Chat GPT, Copilot, Gemini, Claude. „Ťažko určiť, ktorý z modelov je najlepší, každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Užívateľ si musí nájsť to, čo jemu vyhovuje vo svojej konkrétnej činnosti," podotkla.

Podstatná časť podujatia sa venovala diskusii o etických otázkach spojených s implementáciou AI. Doktorka Auer Malinská zdôraznila, že hoci umelá inteligencia prináša mnoho výhod, je nutné sa zaoberať potenciálnymi rizikami, ako je chybovosť, zaujatosť algoritmov, ochrana súkromia, bezpečnosť dát a podobne. Upozornila tiež na dôležitosť transparentnosti algoritmov a potrebu zavedenia jasných pravidiel pre ich používanie. „AI je skvelá technológia, ale je dostupná každému, aj tomu, kto je ochotný a schopný ju zneužiť. Nebezpečné sú napríklad takzvané deepfake videá vytvorené pomocou AI, keď môžeme použiť tvár kohokoľvek na celej planéte, aj známu osobnosť a vložiť jej do úst rôzny obsah,“ upozornila.

Ako príklad neetického používania AI v akademickom prostredí Auer Malinská uviedla náchylnosť študentov na rýchle riešenia napríklad pri prekladoch textov bez porozumenia správnosti prekladu, vygenerovaní časti záverečných prác alebo celej práce. Účastníci sa zhodli na tom, že je nevyhnutné vyvíjať a implementovať AI s ohľadom na etické princípy, aby sa predišlo negatívnym dopadom na človeka a spoločnosť.

 

Ísť späť