Študenti predmetu liečivé rastliny absolvovali výberovú prednášku P. Otepku

napísal

Študenti predmetu liečivé rastliny absolvovali zaujímavú výberovú prednášku na tému „Možnosti podpory pri pestovaní a produkcii minoritných plodín a s tým súvisiacich činností".  Prednášajúcim bol doc. Ing. Pavol Otepka, PhD. – senior projektový koordinátor Regionálneho centra v Nitre z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktorý okrem iného pôsobí aj ako certifikovaný pôdohospodársky poradca, čo znamená, že je evidovaný v Centrálnom registri pôdohospodárskych poradcov vedených na Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V úvode prednášky študentom priblížil aktuálne programové obdobie spojené s implementáciou Programu Slovensko pre roky 2021 až 2027 (PSK 2021 – 2027), ako aj funkcie a aktivity 8 regionálnych centier, ktoré pôsobia v každom krajskom meste na Slovensku. V časti Eurofondy pre lepšie Slovensko ozrejmil aktuálne najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska, z ktorej vyplýva, že v schválenom PSK 2021 – 2027 máme k dispozícii 12,594 mld. eur. Podpora z eurofondov je nasmerovaná na Slovensko tak, aby bolo:

(1) zelenšie – ochrana prírody, vodovody, kanalizácie, zatepľovanie domov, ekologická verejná doprava (4,2 mld. eur)

(2) sociálne a inkluzívnejšie – pracovné miesta, kvalitné vzdelávanie a zručnosti, sociálne služby (3,3 mld. eur)

(3) konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie – veda, výskum, inovácie, podpora malých a stredných podnikov (1,9 mld. eur)

(4) prepojenejšie – železnice, diaľnice, opravené regionálne cesty (2,0 mld. eur)

(5) bližšie k občanom – cestovný ruch, športoviská, kultúra (400 mil. eur)

(6) spravodlivo transformované – reštart bývalých uhoľných a priemyselných regiónov v SR (441 mil. eur).

Ďalej stručne spomenul aj aktuálne možnosti podpory z Plánu obnovy a odolnosti SR a zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027. Pre rezort pôdohospodárstva je z prostriedkov EÚ vyčlenených takmer 4,2 mld. eur. Príležitosťou sú aj finančné zdroje určené pre podporu mladých farmárov a pestovateľov minoritných druhov plodín, ako sú liečivé, aromatické a koreninové rastliny, zelenina, zemiaky, jahody a podobne, pričom výzvy na tieto opatrenia sú pravidelne zverejňované na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) a komunikované prostredníctvom už spomenutého Inštitútu pre znalostné pôdohospodárstvo a inovácie (www.izpi.sk), ako aj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka.

Pre ďalšiu podporu rozvoja vidieka na Slovensku v rámci projektov cezhraničnej spolupráce sú určené aj bilaterálne a multilaterálne podporné schémy INTERREG, pričom pre viaceré z nich je tiež MIRRI SR riadiacim orgánom. Výberová prednáška Pavla Otepku takto priblížila študentom, ako môžu byť v praxi aktívnymi aktérmi čerpania finančných prostriedkov alokovaných nielen zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Autor článku: prof. Ing. Miroslav Habán, PhD., zodpovedný za predmet liečivé rastliny

 

Ísť späť