REKTORKA K. HALÁSZOVÁ: SPU sa profiluje ako udržateľná a zelená univerzita 

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová hovorí v rozhovore o tom, akými zmenami prešla SPU v posledných rokoch, ale aj o aktuálnych projektoch a plánoch univerzity na ďalšie obdobie. Rozhovor vyšiel aj v regionálnych týždenníkoch MY v prílohe Úspešné ženy.

Pani rektorka, od vysokoškolského štúdia je vaše meno spojené so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Najskôr ste boli študentkou, potom doktorandkou, neskôr prodekankou, dekankou a teraz ste už druhé volebné obdobie rektorkou. Zároveň ste sa nedávno stali podpredsedníčkou poradného zboru ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča a pôsobíte aj v Rade partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Beriete SPU v Nitre ako svoje životné poslanie? Čo vás motivuje vo vašej práci?

Tým, že som pôsobila na rôznych pozíciách na SPU a teraz ako rektorka, sa mi takáto funkcia postupne stala životným poslaním. Beriem to tak, že mám určité limitované obdobie, počas ktorého chcem dosiahnuť čo najviac úspechov pre univerzitu, aby sa posúvala vpred. V mojej práci ma motivuje hlavne to, že sa nám darí. Darí sa nám byť úspešní v projektoch, máme kvalitnú vedu, máme kvalitných ľudí na univerzite, či už učiteľov, ale aj ostatných zamestnancov. Keď to pôsobí ako synergický efekt, tak je to motivujúce pre každého, kto má svoju prácu rád – a ja mám svoju prácu rada. Vždy som sa snažila obklopovať ľuďmi, ktorí majú nadšenie pre nové veci. Nikdy to nie je len o jednom človeku. Univerzita je inštitúcia, ktorá pozostáva z mnohých súčastí a mnohých ľudí. Keď mám teraz príležitosť pôsobiť aj na pozícii poradkyne ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a tiež v Rade partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, snažím sa skĺbiť poslanie univerzity s týmito príležitosťami. SPU má naozaj čo ponúknuť agrorezortu a zároveň má čo ponúknuť aj regiónu v podobe rôznych aktivít. Mojou snahou vždy bolo vyzdvihnúť to, v čom sme jedineční a čo by mohlo možno aj zmeniť pohlaď na mnohé témy v  našej krajine. Chcem, aby sme vytvárali akademickú komunitu, ktorá pôsobí nielen v meste, regióne, ale aj národne a medzinárodne, keďže sme etablovaní aj v rôznych medzinárodných projektoch.

 

"SPU má naozaj čo ponúknuť agrorezortu a zároveň má čo ponúknuť aj regiónu v podobe rôznych aktivít."

 

Ako vnímate zmeny, ktorými prešla v priebehu rokov SPU? Ako by ste univerzitu charakterizovali dnes? Čím vie osloviť uchádzačov o štúdium?

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prešla mnohými zmenami a jej vývoj bol naozaj veľmi dynamický. Tak, ako sa mení štruktúra pôdohospodárstva na Slovensku, snažíme sa aj my na tieto zmeny reagovať. V súčasnosti by som SPU v Nitre charakterizovala ako univerzitu, ktorá má jasne zadefinovaný dlhodobý zámer rozvoja - snažíme sa byť univerzitou, ktorá je zelená a  udržateľná svojimi aktivitami a takto chceme pôsobiť aj navonok. Uchádzačov oslovujeme kvalitou študijných programov previazaných na prax. Toto je aj našou hlavnou úlohou posledného obdobia, keďže prechádzame zosúlaďovaním vnútorného systému kvality. Dobré vzdelávanie sa nedá robiť bez kvalitnej vedy, výskumu a inovácií, takže sa snažíme budovať infraštruktúru, ktorá podporuje túto synergiu. Študentom vytvárame čo najviac priestoru aj pre mimoškolské aktivity, či už budovaním kvalitnej športovej infraštruktúry, ale aj pestrou ponukou mimoškolských krúžkov. Tým, že sme lokalizovaní v centre mesta Nitra, usilujeme sa o to, aby univerzita pôsobila aj ako významný krajinotvorný prvok. Náš areál je naozaj rozsiahly a snažíme sa ho z roka na rok čoraz viac zveľaďovať.

SPU v Nitre je jednou z najúspešnejších slovenských univerzít v oblasti získavania finančných prostriedkov na rôzne projekty, ktoré ju posúvajú vpred. Aké najvýznamnejšie projekty sa podarilo v poslednom období univerzite zrealizovať?

Hlavným cieľom každého projektu, ktorý univerzita predkladá v rámci rôznych výziev a schém, je to, aby mal určitý „nabaľovací“ efekt na všetky činnosti, ktoré ako univerzita poskytujeme - a to je vzdelávanie, veda, výskum, ako aj naše pôsobenie ako inovačnej inštitúcie v regióne. Z posledných projektov, ktoré sa nám podarilo úspešne dokončiť v minulom roku, spomeniem Potravinový inkubátor SPU, v ktorom sa snažíme do reality pretaviť rôzne inovatívne nápady z oblasti vývoja nových potravinárskych výrobkov a tiež startupové riešenia našich študentov. Ďalším úspešným projektom, ktorý speje do finále, je Envirocentrum. Podarilo sa ho vybudovať z peňazí z Operačného programu Kvalita životného prostredia a už čoskoro bude slúžiť pre potreby univerzity i verejnosti. Spolu s Botanickou záhradou SPU bude vytvárať edukačný priestor pre našich študentov, ale aj študentov stredných a základných škôl. V Botanickej záhrade nám v rámci tohto projektu vznikne nový priestor určený na osvetu v oblasti dopadov zmeny klímy na životné prostredie. Vo finalizácii je aj veľký projekt Kreatívneho centra SPU, ktorý bol podporený z ministerstva kultúry. Jedno z troch univerzitných kreatívnych centier na Slovensku bude previazané s poslaním univerzity v oblasti architektúry, dizajnu a marketingu a stane sa miestom, kde budú mať aj naši absolventi možnosť rozšíriť si nové zručnosti pre svoje povolanie. Podarilo sa nám tiež získať financie z Plánu obnovy a odolnosti na projekt, ktorý je zameraný na internacionalizáciu a zviditeľnenie univerzity v medzinárodnom prostredí.

 

"Tým, že SPU si dlhodobo drží prvenstvo medzi slovenskými univerzitami v udržateľnosti podľa celosvetového rebríčka UI GreenMetric, faktor udržateľnosti a celkovo filozofie zelenej univerzity je pre nás veľmi dôležitý."

 

Veľmi sa tešíme aj z nedávno získaného projektu s názvom AgroForestry. Ide o konzorcium dvoch pôdohospodárskych univerzít, ktoré sú nosné pre rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a drevárstva na Slovensku - SPU v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene. Cieľom projektu je vytvárať spoločné študijné programy a tiež rozvoj infraštruktúry oboch univerzít. Z našej strany pripravujeme rekonštrukciu Centra univerzitného športu. Ďalšou aktivitou projektu bude vznik Inovatívneho laboratória pre poľnohospodársku techniku. Významnou vybudovanou infraštruktúrou bude aj moderný  inovatívny skleník s pracovným názvom Biodom.

Okrem rôznych projektov posúvajú univerzitu vpred aj investície do jej infraštruktúry. Aké investičné akcie pripravuje SPU v najbližšom období?

V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu pre druhú etapu rekonštrukcie Študentského domova Mladosť a Študentského domova Nová doba. Súčasťou tejto investície bude aj rekonštrukcia stravovacieho zariadenia pre študentov a zamestnancov. Pripravujeme tiež projekty rekonštrukcie našej hlavnej budovy, čo je veľmi zložitý proces, pretože sme národnou kultúrnou pamiatkou a je potrebné dosiahnuť súhru splnenia požiadaviek na zachovanie pamiatkovo chránených prvkov a zároveň zohľadniť funkčnosť a využívanie budovy. Okrem toho pracujeme na projekte Zelená infraštruktúra 3, ktorý nadviaže na už získané  projekty zo štrukturálnych fondov, pomocou ktorých sme zrevitalizovali už takmer 6 hektárov zelených plôch. Dokončujeme tiež nabíjacie stanice pre elektromobily v areáli univerzity. Projektujú sa aj menšie budovy, či už je to pedologické laboratórium, alebo priestor pre výučbový a inovatívny bitúnok na univerzite, ktorý bude napojený na činnosť nášho vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku. Všetky tieto investície majú spoločný prvok energetickej hospodárnosti. Tým, že SPU si dlhodobo drží prvenstvo medzi slovenskými univerzitami v udržateľnosti podľa celosvetového rebríčka UI GreenMetric, faktor udržateľnosti a celkovo filozofie zelenej univerzity je pre nás veľmi dôležitý. Stáť na čele takej veľkej inštitúcie si vyžaduje enormné pracovné nasadenie, riešenie neočakávaných problémov, účasť na mnohých pracovných stretnutiach aj spoločenských akciách.

Prezradíte nám ešte na záver, ako si najlepšie oddýchnete od pracovného stresu a aké sú vaše koníčky?

Vo svojej práci mám vysokú mieru zodpovednosti, čo si vyžaduje momenty rýchleho rozhodovania sa a hľadania riešení. Áno, som človek s enormným pracovným nasadením a určite to so sebou prináša aj určitý stres, či už pracovný, ale aj z očakávaného pozitívneho výsledku. Tento stres sa snažím vykompenzovať vyhľadávaním pokojnejších miest, preto rada trávim voľný čas v prírode. Tiež veľmi rada cestujem po svete. Spoznávanie nových miest mi pomáha utriediť si myšlienky a zároveň mi prináša aj inšpiráciu na témy do ďalšieho obdobia.

 

Ísť späť