Blížia sa Celoslovenské dni poľa 2024, SPU zabezpečí odborný program

napísal

Predvádzanie najnovšej poľnohospodárskej techniky, odrodové políčka aj bohatý odborný program bude súčasťou 13. ročníka výstavy Celoslovenské dni poľa, ktorá sa bude konať 4. a 5. júna vo Dvoroch nad Žitavou na pozemkoch spoločnosti ZAD Dvory nad Žitavou.

Podujatie pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje vydavateľstvo Roľníckych novín, Profi Press SK a spoluorganizátorom je tradične aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Počas dvoch júnových dní bude pripravených 660 odrodových políčok a 310 parceliek s variantami ochrany a výživy rastlín od 55 spoločností. Svoj priestor tu bude mať aj prezentácia hospodárskych zvierat v spolupráci s chovateľskými zväzmi na Slovensku. Pripravená bude tiež obľúbená súťaž v orbe konským záprahom a ukážky prác historickej techniky.

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa bude prezentovať svojou expozíciou v stánku na hlavnej ploche. Opäť pripravuje zaujímavý program pre stredoškolákov, cieľom ktorého je priblížiť im možnosti štúdia na SPU a oboznámiť ich s témami, ktoré súvisia so vzdelávaním na našej univerzite.

Odborný program zabezpečí SPU

Odbornému programu bude tento rok dominovať seminár na tému „Presné poľnohospodárstvo – technológie reálne uplatnené v slovenskej praxi“ pod vedením odborných garantov z Technickej fakulty SPU – docenta Miroslava Macáka, docentky Jany Galambošovej a profesora Vladimíra Rataja. Ako uviedol docent Macák, v tomto roku pozornosť zamerali na variabilné aplikácie. „V spolupráci s viacerými spoločnosťami, ktoré sa na výstave zúčastňujú, plánujeme farmárom priblížiť technológie presného poľnohospodárstva z praktického hľadiska. V každom výrobnom systéme je pre správne fungovanie dôležitá súčinnosť všetkých jeho zložiek, tak je to aj v systéme inteligentného riadenia rastlinnej výroby. Pri variabilných aplikáciach je dôležité zabezpečiť komplexnú previazanosť jednotlivých aktivít, ktoré na seba nadväzujú,“ priblížil Macák. Ako ďalej dodal, ide v prvom rade o získavanie informácií o variabilite pôdy a porastu, následnú archiváciu, spracovanie a vyhodnotenie týchto informačných zdrojov, tvorbu aplikačnej mapy a jej importu do stroja až napokon samotné vykonanie variabilného zásahu. Veľmi dôležité je zabezpečiť tzv. spätnú väzbu, ktorá spočíva v kontrole a vyhodnotení účinnosti a úspešnosti zásahu v daných podmienkach.

Na odbornom seminári sa priamo zúčastní 20 spoločností, ktoré reálne odprezentujú techniku a technológie z oblasti leteckého snímania porastov, „dronovej“ aplikácie, softvérových produktov na spracovanie georeferencovaných informačných zdrojov, tvorbu aplikačných máp, ako aj strojov a zariadení pre variabilné aplikácie online a offline metódami. „Pozornosť sa bude venovať aj prenosu aplikačných máp priamo do stroja, ISO-bus konektivite a kompatibilite jednotlivých formátov,“ doplnil Macák. Praktické ukážky techniky a technológií presného poľnohospodárstva budú podporené referenciami užívateľov priamo z praxe a popretkávané odbornými vstupmi moderátorov z našej alma mater.

Ísť späť