e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 4/54 Curriculum vitae čestných doktorov

  Curriculum vitae čestných doktorov

  E-mail Tlačiť

  Prof. Ing. JAROSLAV HLUŠEK, CSc.,

  rektor Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity (MZLU) v Brne, je uznávaným odborníkom a autorom vedeckých a výskumných prác v oblasti agrochémie a výživy rastlín.

  Narodil sa 6. júla 1950 v Nesvačilke naďaleko Brna. Absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Brne, Agronomickú fakultu, kde získal inžiniersky diplom. V roku 1986 sa stal kandidátom vied a v roku 1994 sa habilitoval na docenta vo vednom odbore agrochémia a výživa rastlín na MZLU v Brne. V rovnakom vednom odbore bol v roku 2002 menovaný za profesora. Po necelých troch desaťročiach od svojej promócie na Agronomickej fakulte sa v roku 2003 stal jej dekanom. V tejto pozícii úspešne pôsobil jedno funkčné obdobie a v roku 2006 bol inaugurovaný do funkcie rektora MZLU v Brne, v ktorej pôsobí doteraz.

  V oblasti vysokého školstva pracuje od roku 1974, keď nastúpil ako odborný pracovník na Katedru agrochémie a výživy rastlín materskej fakulty.

  Odborná a vedeckovýskumná činnosť prof. Hlušeka bola najskôr orientovaná na modernizáciu analytických metód, najmä stanovenia ťažkých kovov v pôdach a organickej hmote. S kolektívom spolupracovníkov sa ako vedúci Ústavu agrochémie a výživy rastlín výskumne venoval rizikám pestovania zeleniny na pôdach kontaminovaných ťažkými kovmi. Neskôr problematike stabilizácie pôdnej úrodnosti z pohľadu výživy rastlín fosforom a draslíkom a vplyvu alternatívnych organických hnojív na pôdnu úrodnosť a nutričnú hodnotu zeleniny. V ostatných rokoch sa sústredil na štúdium vzťahu rizikových prvkov k labilným formám pôdnej organickej hmoty v marginálnych oblastiach a na zamedzenie biologickej degradácie pôd v aridných klimatických podmienkach.

  Vedecké kvality prof. Hlušeka sú známe nielen doma, ale aj v zahraničí vďaka množstvu vedeckých publikácií, aktívnemu pôsobeniu v profesijných, poradných a vedeckých orgánoch a komisiách. Uznávaný odborník je členom komisie výživy rastlín pri Českej akadémii poľnohospodárskych vied, členom vedeckej rady Výskumného ústavu zemiakarského v Havlíčkovom Brode, členom vedeckej rady Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, TU vo Zvolene a SPU v Nitre. Pôsobí ako člen odborovej rady doktorandských študijných programov všeobecná rastlinná produkcia a odpadové hospodárstvo. Je členom redakčných rád vedeckých časopisov, napr. Acta fytotechnica et zootechnica a Agrochémia.

  Skúsenosti pre svoju vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu získaval, ale aj odovzdával, na študijných a prednáškových pobytoch na zahraničných univerzitách a výskumných ústavoch v Moskve, Krakove, Štetíne, Braunschweigu, Giessene, Uppsale a v ďalších.

  Prof. Hlušek je už viac ako 20 rokov aktívnym staviteľom vzájomných vzťahov medzi SPU a MZLU v Brne. Mimoriadnou mierou sa zaslúžil o budovanie spolupráce s FAPZ. Spolupráca s Katedrou agrochémie a výživy rastlín začala už od polovice 80-tych rokov minulého storočia, konkrétne s prof. Fecenkom a terajším vedúcim katedry prof. Ložekom. Jej výsledkom sú spoločné publikácie, participácia na výskumných projektoch, vzájomné oponentúry dizertačných a habilitačných prác a participácia na vedeckých podujatiach. Od roku 2003 ako dekan a od roku 2006 ako rektor podporuje prof. Hlušek rozvoj spolupráce aj s ostatnými katedrami a sesterskými fakultami SPU v Nitre. Do povedomia vedeckej verejnosti sa dostali spoločné odborné semináre a konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.

  .

   

  Prof. Dr. LÁSZLÓ VILLÁNYI,

  dekan Fakulty ekonomiky a sociálnych vied Univerzity sv. Štefana v Gödöllő je uznávaným odborníkom v oblasti ekonomických poľnohospodárskych vied na národnej i medzinárodnej úrovni.

  Narodil sa 12. augusta 1946 v Szentlászló v Maďarsku. V roku 1968 obhájil inžiniersky diplom na Fakulte poľnohospodárskych vied Univerzity poľnohospodárskych vied (UPV) v Gödöllő, kde mu v roku 1983 udelili titul Dr., Summa cum laude. O štyri roky neskôr sa stal kandidátom ekonomických vied Maďarskej akadémie vied v Budapešti. V roku 1996 sa habilitoval na docenta a o rok neskôr získal titul univerzitného profesora.

  Od roku 1987 pôsobil ako docent na Katedre ekonomiky UPV v Gödöllő, od roku 1988 bol zástupcom riaditeľa Inštitútu poľnohospodárskych vied na UPV. Od roku 1991 pôsobil ako vedúci katedry ekonomiky. V tom istom roku bol zvolený za vedúceho sekcie vzdelávania na Univerzite sv. Štefana v Gödöllő, kde sa v septembri 1999 stal prodekanom a v roku 2004 dekanom Fakulty ekonomiky a sociálnych vied (FESV). Do tejto funkcie bol v roku 2007 opätovne zvolený a pôsobí v nej doteraz.

  Počas svojho pedagogického pôsobenia sa významne podieľal na transformácii ekonomického vzdelávania v Maďarskej republike. Pod gesciou prof. Villániyho sa na Univerzite sv. Štefana začalo vzdelávanie poľnohospodárskych ekonómov na princípoch trhovej ekonomiky, ktoré sa dnes úspešne realizuje na všetkých stupňoch a formách.

  Prof. Villányi je členom Maďarskej akadémie vied, viacerých zahraničných asociácií poľnohospodárskych ekonómov, členom redakčnej rady mnohých karentovaných vedeckých časopisov, napr. India Finance a členom programových výborov medzinárodných konferencií. Je nositeľom Pamätného kríža Maďarskej republiky za zásluhy, Ceny Jánosa Nagyváthyho, pamätnej medaily Imre Ujhelyiho či uznania študentov ako Najlepší profesor roka 1997.

  Významná je jeho medzinárodná publikačná činnosť - 13 výskumných štúdií a 10 publikácií v anglickom jazyku, ktoré sú prínosom pre rozvoj vzdelávania v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva. Absolvoval viacero študijných pobytov, napr. na univerzite v Berlíne, v Štokholme, Perugii či v Uppsale.

  Spolupráca FEM SPU s prof. L. Villányim sa datuje od roku 1987, v období, keď bol vedúcim Katedry ekonomiky. Konkrétnym prejavom rozsiahlej spolupráce je spoluúčasť na realizácii medzinárodného inžinierskeho štúdia krajín V4 v anglickom jazyku, ktoré získalo podporu na ekonomicko-manažérskych fakultách v Nitre, vo Varšave, v Krakove, v Prahe a v Gödöllő. Ďalšia spolupráca súvisela s viacerými medzinárodnými výskumnými projektmi, medzi ktorými dominuje Intereg a projekty Medzinárodného Vyšehradského fondu. Aktívny je aj podiel prof. Villányiho na organizovaní medzinárodných vedeckých podujatí, workshopov a príprave spoločných vedeckých monografií. Z jeho iniciatívy je FESV Univerzity sv. Štefana v Gödöllő najbližším partnerom FEM v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Grundtvig a medzinárodnej letnej školy na tému ekonomických vzťahov, občianstva a hodnôt v EÚ. V akademickom roku 2008/2009 obe fakulty podporili obnovenie siete CEEPUS, zameranej na problematiku aplikovanej ekonómie a manažmentu a vytvorili tým priestor pre mobilitu učiteľov a študentov. Kolektívne partnerstvo a tímovú prácu považuje prof. Villányi za základ efektívnej spolupráce.

  .

   

  Prof. dr. hab. JANUSZ ŻMIJA,

  rektor Poľnohospodárskej univerzity Hugona Kołłątaja v Krakove, je uznávanou osobnosťou v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva, agropodnikania a regionálneho rozvoja.

  Narodil sa 6. septembra 1949 v Rudne v Poľsku, v prostredí, ktoré ho naučilo vážiť si základné ľudské hodnoty, akými sú rodina, priateľstvo a vzájomná spolupatričnosť. Magisterské štúdium ukončil v roku 1973 na Fakulte poľnohospodárstva Akademii Rolniczej dnešnej Poľnohospodárskej univerzity Hugona Kołłątaja (PU) v Krakove, doktorandské v roku 1981. V roku 1992 bol na Univerzite v Rostocku menovaný za docenta v odbore ekonomika poľnohospodárstva a o päť rokov neskôr za profesora. Od roku 1994 pôsobil na PU v Krakove ako vedúci Katedry agropodnikania, neskôr ako prodekan Fakulty poľnohospodárstva a od roku 2008 vykonáva funkciu rektora.

  Prof. Żmija je nositeľom viacerých vyznamenaní, napr. Strieborného kríža Poľskej republiky za zásluhy, medaily ministra vedy a vysokého školstva Poľskej republiky. V roku 1998 ho študenti zvolili za Najlepšieho učiteľa roka. Za prínos pre rozvoj vedy ho ocenila aj Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, je nositeľom viacerých ocenení FEM a FEŠRR a patrí mu uznanie za podiel na rozvoji vzťahov medzi oboma univerzitami.

  Významná je jeho publikačná činnosť - 223 vedeckých prác, z toho 41 v anglickom a v nemeckom jazyku. Ďalších 14 prác je prínosom pre rozvoj vzdelávania v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva.

  Absolvoval viacero študijných pobytov a odborných stáží, okrem iného na univerzite v Lyone, Gödöllő, Kentucky, Halle, Viedni, belgickom Liége či v Českých Budějoviciach. Prof. Żmija je členom mnohých národných a medzinárodných vedeckých a odborných organizácií a vedeckých rád. Ako podpredseda rektorskej konferencie v Poľsku má možnosť aktívne ovplyvňovať internacionalizáciu vzdelávania v krajine a medzinárodnú spoluprácu univerzít v rámci EÚ. Spolupráca s prof. Žmijom sa rozvíja od roku 1974, keď zavítal na Katedru ekonomiky poľnohospodárstva SPU na štvormesačný výskumný pobyt. Vzájomná komunikácia sa zintenzívnila počas jeho pôsobenia vo funkcii rektora PU v Krakove. Ako predstaviteľ univerzity všestranne rozvíja spoluprácu s SPU aktívnou spoluúčasťou na medzinárodných projektoch a konferenciách, organizovaných fakultami SPU. Jedným z výsledkov najnovšej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania je spoluúčasť PU na medzinárodnom inžinierskom štúdiu organizovanom FEM v anglickom jazyku v rámci krajín V4. Predmetom rokovaní je udeľovanie dvojitých diplomov a vytváranie medzinárodných autorských tímov s cieľom vydávať vedecké a odborné monografie. Aktívny je aj podiel prof. Żmiju na organizovaní spoločných medzinárodných vedeckých podujatí, z jeho iniciatívy sa PU stala aktívnym členom spoločnej siete CEEPUS, čo vytvára priestor pre mobility učiteľov a študentov. Tiež sa aktívne spolupodieľal s FEM na kreovaní intenzívneho programu ERASMUS v oblasti ekonomických, sociálnych vied a európskeho občianstva, podporil snahu FEŠRR o návrh projektu vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami SR a Poľska zameraný na rozvoj vidieckych regiónov.

  Nadovšetko si váži priateľstvo a vo svojom živote sa riadi Werichovým výrokom - mať ľudí rád a milovať ich, je celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie.

  -r-