Keď chceš spoznať človeka, pozri sa na jeho prácu...

Piatok, 30 Október 2009 11:44 Renáta Chosraviová Poľnohospodár 4/54
Tlačiť
54-04honorisiSLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA UDELILA ČESTNÉ DOKTORÁTY

Vedecká rada SPU v Nitre udelila čestný vedecký titul doctor honoris causa prof. Ing. JAROSLAVOVI HLUŠEKOVI, CSc., rektorovi Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne, prof. dr. hab. JANUSZOVI ŻMIJOVI, rektorovi Poľnohospodárskej univerzity Hugona Kołłątaja v Krakove a prof. Dr. LÁSZLÓOVI VILLÁNYIMU, dekanovi Fakulty ekonomiky a sociálnych vied Univerzity sv. Štefana v Gödöllő.

Na slávnosti, ktorá sa konala 15. októbra, sa zúčastnili významné osobnosti akademického, spoločenského a verejného života, akademickí hodnostári partnerských univerzít, čestní doktori SPU, zástupcovia vedy a výskumu, členovia akademickej obce našej univerzity, ako aj rodinní príslušníci laureátov.

Rektor SPU dr.h.c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD., vo svojom príhovore uviedol, že týmto čestným titulom chce univerzita prejaviť úctu a uznanie významným európskym odborníkom, ktorí sa svojou činnosťou podieľajú na rozvoji vedeckého poznávania a vzdelávania a dlhoročne šíria dobré meno našej univerzity.

Návrh na udelenie čestného titulu prof. J. Hlušekovi za viac ako 20-ročnú neformálnu vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania predložila vedecká rada FAPZ. V laudáciu na kandidáta prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan FAPZ, vyzdvihol vedecké a pedagogické aktivity, osobitný prínos prof. Hlušeka v oblasti agrochémie a výživy rastlín, ako aj aktívne pôsobenie v profesijných, poradných a vedeckých orgánoch a komisiách. "Obdivuhodná je aj jeho publikačná činnosť a len zoznam má takmer 30 strán. Ceníme si, že viaceré pôvodné vedecké práce vznikli zo spoločných výskumných projektov s FAPZ a sú publikované v spoluautorstve s našimi pracovníkmi," uviedol dekan.

Osobnosti ďalších dvoch kandidátov predstavil dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekan FEM. Návrh na udelenie ocenenia prof. J. Żmijovi, za rozvoj vzdelávacej ako aj vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva, agropodnikania a regionálneho rozvoja, predložili vedecké rady FEM A FEŠRR, návrh na udelenie čestného titulu prof. L. Villányimu, za jeho prínos pre rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov v rámci partnerských fakúlt V4, vyúsťujúcich do medzinárodných projektov, predložila Vedecká rada FEM. Prof. Żmija je uznávaným odborníkom v oblasti ekonomických poľnohospodárskych vied na národnej a medzinárodnej úrovni. Ako podpredseda rektorskej konferencie v Poľsku aktívne ovplyvňuje internacionalizáciu vzdelávania v krajine a medzinárodnú spoluprácu univerzít v rámci EÚ, ako aj s našou univerzitou. "Počas uplynulých desaťročí existuje veľa konkrétnych iniciatív, pod ktorými je jeho rukopis," pripomenul prof. Bielik.

Meno tretieho laureáta, prof. Villányiho, je pojmom v oblasti ekonomiky. Je členom Maďarskej akadémie vied a niekoľkých zahraničných asociácií poľnohospodárskych ekonómov. Prostredníctvom aktívnej spolupráce s týmto odborníkom sa aktivizovala spolupráca v rámci viacerých medzinárodných výskumných projektov.

V poďakovaní sa ocenení pochvalnými slovami vyjadrili o doterajšej vzájomnej spolupráci a vyslovili presvedčenie, že v budúcnosti bude pokračovať a rozvíjať sa. Na záver slávnostného podujatia vystúpil FS Zobor, laureát medzinárodného festivalu Akademický Zvolen 2009.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

FOTOGALÉRIA

 

článok
curriculum vitae ocenených


vystúpenie dr. h. c. Jaroslava Hlušeka
vystúpenie dr. h. c. L. Villányiho
vystúpenie dr. h .c J. Zmiju