e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 10/63 O histórii a činnosti Znaleckého ústavu SPU v Nitre s riaditeľom profesorom Jozefom KULICHOM

  O histórii a činnosti Znaleckého ústavu SPU v Nitre s riaditeľom profesorom Jozefom KULICHOM

  E-mail Tlačiť

  kulichSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2002 zriadila Znalecký ústav. Pán riaditeľ, môžete na úvod krátko pripomenúť históriu jeho vzniku?

  Znalecký ústav bol zriadený v súvislosti s požiadavkami orgánov verejnej moci, aby v sporoch o poľnohospodárskej problematike nechýbala odbornosť. Prvé dva roky bol poverený vedením JUDr. Pavel Martvoň, v roku 2004 doc. Karol Kalúz. V tomto období potvrdilo rozhodnutie o ustanovení ústavu aj Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. V roku 2005 som bol dekrétom ustanovený za riaditeľa ústavu a spolu so svojím zástupcom doc. Tomášom Tóthom riadim a koordinujem činnosť v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch, Štatútu SPU a ZÚ SPU. Ústav má pre svoju činnosť osvedčenie MS SR pre odbor poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia, vodné hospodárstvo a potravinárstvo.

  Aké úlohy plní ústav?

  V súčinnosti s ministerstvom spravodlivosti zabezpečuje vzdelávanie pre uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov, ako aj znalecké úkony v odboroch a odvetviach, ktoré má evidované a priznané. Pokiaľ ide o znalecké úkony – posudky vykonávame pre orgány súdov, policajného zboru, ale aj pre akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a žiadateľov zo súkromného sektora. V sporoch, v súčinnosti s MS SR a ďalšími zložkami, zabezpečujeme aj odborné vyjadrenia viažuce sa k reálnej podstate vecných problémov a nie marginálne otázky.

  Aké je personálne zastúpenie ústavu a znalcov pre priznané odbory a odvetvia?

  Na začiatku činnosti ZÚ SPU evidoval štyroch znalcov. V súčasnosti sa počet zvýšil na 15. Čo sa týka evidencie MS SR pre priznané odbory a odvetvia je pre územie Slovenskej republiky v odbore poľnohospodárstvo šesťdesiat znalcov v šiestich odvetviach, v odbore ochrana životného prostredia štyridsať v šiestich odvetviach, v odbore vodné hospodárstvo deväť v dvoch odvetviach a v odbore potravinárstvo je šesť znalcov v troch odvetviach. Komunikácia so znalcami je zabezpečená v rámci seminárov, osobne, písomne, či konzultáciami na úrovni okresných útvarov poľnohospodárskej agentúry. Pokiaľ ide o otázky v občianskej sieti, ZÚ SPU bol tiež vždy ústretový. V mnohých prípadoch sme pri súdnych konaniach reštančného charakteru odľahčili stoly súdov zaťažené listinnými dôkazmi predloženými do súdnych spisov či posunuli riešenie ku konečnému výroku na mimosúdne vyrovnávanie a pod. Túto skutočnosť zhodnocuje za legislatívu ministerstvo spravodlivosti a kladne hodnotí náš postup k ukončeniu mimosúdneho riešenia sporov.

  Môžete nám priblížiť požiadavky na znalca v poľnohospodárstve?

  Znalec v odbore poľnohospodárstvo musí ukončiť štúdium v danom odbore a päť rokov vykonávať prax. Po splnení si povinností, ktoré predpisuje zákon č. 382/2004, môže získať zápis do Zoznamu znalcov MS SR. Vylučuje sa možnosť splniť tieto podmienky počas štúdia, pretože osvedčenie o absolvovaní odborného minima a odbornej skúšky, ktoré by teoreticky študent mohol získať, má platnosť v zmysle zákona len tri roky. Túto skutočnosť zohľadňujeme v informovaní študentov a v diskusiách o prehĺbení štúdia ich orientujeme na tie odborné predmety, ktoré by sa mohli stať náplňou pre vybraný odbor a odvetvie. Je však zložité vytvárať nové predmety pre ucelený kreditový systém na SPU. Kompletnú informáciu o Znaleckom ústave SPU získajú záujemcovia aj webovej stránke univerzity - pracoviská SPU.

  Znalecký ústav spolupracuje aj s ďalšími pracoviskami SPU. Ako funguje táto spolupráca?

  Ako riaditeľ ústavu poverujem vypracovať znalecké úkony aj spolupracovníkov - nemusia byť znalcami - z odborných katedier, ktorí uplatňujú svoje odborné vedomosti a spôsobilosti vyplývajúce zo svojho pracovného zaradenia. Rovnaký postup je aj pri požiadavke na pracovníkov z praxe, často znalcov, ktorí majú možnosť riešiť vecný problém vo svojom okolí. Táto spolupráca je efektívna a vzhľadom na objektívnosť a presnosť poznania sa ukázala ako správna.

  Ako hodnotia činnosť ústavu riadiace orgány?

  Najpresvedčivejším argumentom kvality našej práce je výsledok v znaleckých úkonoch. Naša činnosť preukázala svoj význam aj u žiadateľov, ako aj v rozhodovacom procese pred orgánmi súdov. V spore, v ktorom vystupujú dvaja, spravidla každý obhajuje svoju pravdu. Výrok predsedu senátu je však často závislý aj od znaleckého posudku. Vysoko hodnotená je aj naša nepretržitá každoročná školiaca činnosť pre uchádzačov o znalectvo, ktorí končia odbornou skúškou. Tým motivujeme aj ďalších záujemcov o znalectvo. Tiež chcem zdôrazniť, že o vážnych problémoch práve v oblasti odhadu hodnoty poľnohospodárskej pôdy Znalecký ústav SPU v Nitre neraz informoval širokú verejnosť v médiách.

  Môžete nám na záver priblížiť prierez problematiky v odboroch a odvetviach?

  V odbore poľnohospodárstve v odvetví rastlinná výroba je požiadavka na zachovávanie pre tvorbu biologickej hodnoty a hospodárskej úrody - rajonizácia, systém obrábania pôdy, racionálne využitie mechanizácie, skladba osevu, ošetrovanie spojené s agrotechnikou a ochranou rastlín. V živočíšnej produkcii sa zvýrazňujú veterinárne zásady, defekty pri nedodržiavaní zásad v chovoch, kvalita krmív, šľachtiteľské programy a zachovanie stavov hospodárskych zvierat. Spracovateľské programy v kategórii ovocinárstvo, vinárstvo a vinohradníctvo, záhradníctvo majú špecifické otázky, ktoré spadajú do tejto náplne, tiež udržiavaním včelstiev pri súčasnom zaradení monokultúr.

  V odbore ochrany životného prostredia sa vo forme znaleckých posudkov premietajú zložky prí-rodného prostredia pôda–voda–ovzdušie s nadväznosťou na odpadový systém hospodárenia u nás a celkovú situáciu v environmentálnej oblasti, škody, sanácie, uplatňovanie Občianskeho zákonníka. Častá je otázka aj nezosúladeného hodnotenia týchto otázok v oblasti zákona o lesoch a zákona o životnom prostredí.

  V odbore vodné hospodárstvo sa nástojčivo a opakovane vyskytujú otázky ochrany vodných tokov, závlah, nepravidelná zrážková činnosť a veľmi vážne otázky kontaminácie vodných zdrojov.

  V odbore potravinárstvo sú to technológie pri spracovávaní rastlinného a živočíšneho pôvodu, legislatívne požiadavky, hygienická a kvalitatívna stránka. Ďalej je to garancia dodržiavania súčasnej legislatívy a skúmanie vlastností potravinových výrobkov.

  V širokom spektre otázok v znaleckých úkonoch je neustále zastúpená problematika odhadu hodnoty poľnohospodárskej pôdy. Pôda ako tovar v listoch vlastníctva stráca svoju dominanciu, pretože jej produkčná hodnota nie je zodpovedajúco zhodnotená. Preto sa aj v znaleckých posudkoch snažíme o to, aby zdedené nedostatky z minulosti, ale i súčasné, vylučovali otázky zisku v riešení pri kúpe či predaji pôdy. Pri právnych úkonoch je preto algoritmus hodnoty pôdy zdanlivo jednoduchý, ale pre deklarované skutočnosti je zložitý.

  Renáta Chosraviová
   

  kulich

  Prof. Ing. Jozef Kulich, PhD., stojí na čele Znaleckého ústavu od roku 2005

  Foto: za